Хэрэгүүд 14

1Павел Варнава хоёрой Иконидо мүргэлэй гэртэ орожо, этигэл түрүүлмээр хѳѳрэхэдэнь, еврейнүүд болон бусад арадууд олоороо этигэбэ. 2Харин этигээгүй еврейнүүд еврей-бэшэнүүдэй һанаа бодолыень һамааруулжа, һүзэглэһэн аха дүүнэрэйнгээ урдаһаа тухирба. 3Гэбэшье Павел Варнава хоёр нилээд удаан саг соо тэндэ байгаад, Дээдын Эзэн тухай зоригтойгоор номнобо, харин Дээдын Эзэн ѳѳрынгѳѳ талаһаа Бурханай үршѳѳл хайра тухай номнолыень баталан, тэдэндэ гайхамшагта хэрэгүүдые болон дүлгэ тэмдэгүүдые үзүүлхэ арга олгожо байба. 4Хотынхидой һанаа бодолынь хубааржа: зарим нэгэниинь еврейнүүдые, нүгѳѳ зариманиинь элшэнэрые дэмжэжэ байгаа. 5Бусад арадууд, еврейнүүд хотын захирагшадтай хэлсэжэ, тэдэниие шулуудаха һанаатай байна гэжэ элшэнэр дуулахадаа, 6Ликаони руу тэрьедэжэ, Листра ба Дербэ хотонуудта, мүн оршон тойронхи нютагуудта 7Һайн Мэдээсэлые тунхаглаба. 8Листрада түрэхынгѳѳ хүл муутай, хүлѳѳрѳѳ нэгэшье ябаагүй, һуумгай хүн ажаһуугаа. 9Нэгэтэ тэрэнэй Павелай номнол шагнажа һуухадань, Павел тэрэниие анхаралтайгаар шэртэжэ, эдэгэхээр ехэ этигэлтэй байхыень хараад: 10– Хүл дээрээ бодо! – гэжэ шангаар ооглобо. Үнѳѳхинь хүл дээрээ һүрэн бодоод ябашаба. 11Павелай юу бүтээһые харахадаа улад зон ѳѳһэдынгѳѳ ликаон хэлэн дээрэ: – Хүнэй бэе бэелжэ маанадта бурхад бууба, – гэжэ һүхирэлдэбэд. 12Тэдэ зон Варнавые Зевс гэжэ, Павелые ехээр юумэ хэлэдэг байһанайнь түлѳѳ Гермес гэжэ нэрлэбэд. 13Хотоһоо холо бэшэ Зевсын һүмэ оршодог байгаа. Зевсын санаарта хүн зоноор хамта бухануудые, баглаа сэсэгүүдые тэдэндэ үргэл болгон бариха һанаатай байгаа. 14Варнава Павел хоёр энээн тухай дуулахадаа, хубсаһа хунараа шуу татажа, хүн зондо гүйжэ ошоод, хорин хашхаралдабад: 15– Хүнүүд, юу хэжэ байгаа юмта? Бидэ таанадтал адли юрын хүнүүд гээшэбди! Таанадай онгонуудһаа зайсажа, тэнгэри огторгой, газар дэлхэй, уһа далай болон тэдээн соо байдаг бүхы юумые бүтээһэн Амиды Бурханда һүгэдэн хандахынтнай тула бидэ таанадта Һайн Мэдээсэл асараа гээшэбди. 16Бүхы үндэһэ яһатанда ѳѳһэдынгѳѳ харгы замаар ябахыень Бурхан урдань буруушаадаггүй байгаа. 17Тэрэ үедэ Бурхан һайн һайхан үйлэ хэрэгүүдые бүтээн, ѳѳр тухайгаа гэршэлжэ, тэнгэриһээ хура бороо, үрэжэлтэ сагай уларил хайрлажа, эдеэ хоолоор хангажа, зүрхэ сэдьхэлыетнай баяр баясхалангаар дүүргэдэг һэн. 18Павел Варнава хоёр иигэжэ хэлэжэ байгаад, үргэл үргэхэеэ байһан зониие арай гэжэ зогсообо. 19Һүүлдэ Антиох, Икони хотонуудһаа еврейнүүд ерэжэ, хотынхидые элшэнэрэй урдаһаа эсэргүүсүүлбэ. Тиигээд тэдэнэр Павелые шулуудажа, тэрэниие үхѳѳ гэжэ һанаад, хотоһоо шэрэжэ гаргаад хаяба. 20Павелые тойрон шабинарайнь зогсоходо, тэрэнь бодожо, хото руу оробо. Хойто үдэрынь тэрэ Варнаватай суг Дербэ хото ошобо. 21Тэдэ Дербэдэ Һайн Мэдээсэл номножо, олон хүниие Дээдын Эзэндэ хандуулба. Һүүлдэнь Листра, Икони, Писидиин Антиох хотонуудаа эрьежэ, 22ябаһан газараа шабинарые урмашуулан, зоригжуулан, этигэлээ алдангүй, харин бэхижүүлжэ байхыень уряалба. Бурханай хаан орондо орохынгоо урда тээ таанад аргагүй ехэ зоболон дабахат гэжэ тэдэ хэлэбэ. 23Павел Варнава хоёр һүзэглэгшэдэй бүлгэм бүхэндэ хүтэлэгшэдые томилжо, масаглаад, зальбараад, этигэһэн Дээдын Эзэндэнь тэдэ һүзэглэгшэдые даалгаба. 24Тэдэнэр Писидиин можоор ябажа, Памфилиин можо хүрэжэ ерэбэд. 25Тиигээд Бурханай Үгэ Пергэдэ номноод, удаань Аттали хото зорибо. 26Мүнѳѳ тэдэ Атталиһаа Антиох руу бусажа тамарба. Түрүүн Антиохдо байхадань, Бурханай үршѳѳл хайра ажалаа ябуулхадань байха болтогой гэжэ зальбаран, Павел Варнава хоёрые ябуулаа бэлэй. Мүнѳѳ тэдэнэр үнѳѳхи ажалаа бүтээгѳѳд, бусажа ерэбэд. 27Антиохдо ерээд, бүхы һүзэглэгшэдые суглуулжа, Бурхан тэдэнээр юу бүтээлгэһыень болон тэрэнэй бусад арадуудта этигэлэй үүдэ нээжэ үгэһыень тэдэнэр хѳѳрэжэ үгэбэ. 28Тиигээд тэдэнэр шабинартай хамта нилээд удаан байлсаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\