Хэрэгүүд 15

1Иудейһээ Антиохдо хэдэн хүн ерээд, «Моисейн захиһан ёһоор бэлгээ отолуулаагүй һаа, таанад абарагдахагүйт», – гэжэ һүзэглэгшэдые һургаба. 2Энэ асуудалай талаар Павел Варнава хоёр тэдэнтэй нилээд заргалдаба, арсалдаба. Тиимэһээ энэ асуудалые элшэнэртэй ба бүлгэмэй хүтэлэгшэдтэй зүбшѳѳд ерэхыень Павел Варнава хоёрые хэдэн һүзэглэгшэдтэй хамта Иерусалим эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. 3Антиохой һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй эльгээһэн зон Финикиин ба Самариин нютагуудаар ябахадаа, бусад арадуудай Бурханда яажа хандаһан тухай хѳѳрэжэ байба, тиихэдэнь бүхы һүзэглэгшэд угаа ехээр баярлажа байба. 4Иерусалимда ерэхэдэнь, тэдэниие һүзэглэгшэдэй бүлгэм, элшэнэр, бүлгэмэй хүтэлэгшэд уриба. Хүрэжэ ерэһэн зон Бурханай тэдэнээр бүтээлгэһэн бүгэдые хѳѳрэжэ үгѳѳ. 5Иисуста этигэһэн фарисейнүүдэй дундаһаа хэдэн хүн үгэ хэлэхэдээ: – Еврей-бэшэнүүд бэлгээ баһа отолуулха ёһотой, Моисейн Хуули сахихыень тэдэниие уялгаха хэрэгтэй, – гэжэ баадхабад. 6Элшэнэр, бүлгэмэй хүтэлэгшэд энэ асуудалаар зүбшэн хэлсэхэ гэжэ сугларба. 7Арсалдаан гараһаар нилээд удаан саг үнгэрһэнэй хойно Пётр бодожо: – Аха дүүнэрни! – гэбэ. – Бусад арадуудай дунда Һайн Мэдээсэл номнон этигэл түрүүлхымни тула Бурхан үни гэһээр намайе таанадай дундаһаа шэлэжэ абаа һэн гэжэ таанад һайн мэдэнэт. 8Хүнүүдэй һанал бодол мэдэдэг Бурхан бидэндэ үгэһэндѳѳл адляар тэдэндэ Нангин Һүлдэ үгэхэдѳѳ, ѳѳрынгѳѳ үршѳѳл хайра баһа бусад арадуудта үршѳѳбэ гээшэ. 9Бурхан маанадай болон бусад арадуудай хоорондо ямаршье илгаа гарганагүй, юундэб гэхэдэ, тэдэнэй зүрхэ сэдьхэл этигэлээр арюудхагдаа гээшэ. 10Тиигээд үбгэ эсэгэнэртэмнайшье, маанадташье даагдахагүй хүндэ ашаае шабинарай хүзүүндэ тээхэеэ оролдон, Бурханиие мүнѳѳ юундэ туршаа юмта. 11Бидэ гансал Дээдын Эзэн Иисусай үршѳѳл хайраар абарагдаабди гэжэ этигэнэбди, тиин тэдэшье баһа Иисусай үршѳѳл хайраар абарагдаа. 12Сугларһан зон абяагүй болоод, ямар гайхамшагта дүлгэ тэмдэгүүдые, үйлэ хэрэгүүдые Бурхан Павел Варнава хоёрой гараар бусад арадуудай дунда бүтээгѳѳ юм гэжэ тэдэ хоёрой хѳѳрэһые шагнаба. 13Тэдэнэй хѳѳрэжэ дүүргэхэдэ, Яков хэлэжэ эхилбэ: – Аха дүүнэрни, намайе шагныт! 14Бурханай ѳѳрынгѳѳ нэрэ алдараар анха түрүүшынхиеэ бусад арадуудай дундаһаа хүнүүдые шэлэжэ абаһан тухай Симеон бидэндэ хѳѳрэжэ үгѳѳ. 15Лүндэншэдэйшье үгэнүүд эдэ бүхэниие тобшолно: 16«Тэрэнэй һүүлдэ би бусажа ерээд, Давидай унаһан майханиие дахин бодхоохоб. Һандаран һалаад байһан тэрэниие бодхоожо, Дахин шэнээр һэргээхэб. 17Тиихэдэ минии хүнүүд болохоор Дуудуулһан бусад яһатан Болон ондоошье улад зон Дээдын Эзэниие бэдэрхэ. Эртэ урда сагһаа энээн тухай дуулгаһан Дээдын Эзэн иигэжэ хэлэнэ». 19Тиимэһээ Бурханда хандажа байһан еврей-бэшэ хүниие бидэ хорихо зобоохо ёһогүйбди гэжэ тоолоноб. 20Харин онгонуудта үргэжэ бузарлагдаһан эдеэ хоол барихыень, забхайрхыень, боожо алаһан амитадай мяха, шуһа амсахыень хориһон бэшэг бэшэжэ, тэдээндэ эльгээхэ ёһотойбди. 21Юундэб гэхэдэ, Моисейн Хуули эртэ урда сагһаа хото бүхэндэ номногдожо, мүргэлэй гэрнүүдтэ суббото бүхэндэ уншагдана ха юм. 22Тиигээд элшэнэр, бүлгэмэй хүтэлэгшэд һүзэглэгшэдтэйгѳѳ хамта хэдэн хүниие ѳѳһэдынгѳѳ дундаһаа шэлэжэ абаад, Павел Варнава хоёртой Антиох руу эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. Тэдэ һүзэглэгшэдэй дундаһаа нэрэ хүндэтэй Баршабба гэжэ ара нэрэтэй Иудые, мүн Силые шэлэжэ абаад, 23тэдэнэй дамжуулха ёһотой иимэ бэшэг бэшэбэд: «Элшэнэр, Иерусалимай бүлгэмэй хүтэлэгшэд болон бүхы һүзэглэгшэд Антиох, Сири, Киликидэ ажаһуудаг бусад арадуудай дундаһаа Христосто һүзэглэһэн зониие амаршална. 24Зарим һүзэглэгшэднай манһаа абаагүй захиралтаар һанал бодолыетнай һамааруулна, таанадые зобооно гэжэ бидэ дуулаабди. 25Тиимэһээ манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто алба хэжэ ѳѳрынгѳѳ ами наһые хайрладаггүй, манда ехэ һайшаагдадаг Варнава Павел хоёртой хэдэн хүнүүдые шэлэжэ эльгээхэ гэжэ бидэ зүбшэбэбди. 27Иуда Сила хоёрые эдэ бүгэдые таанадта тайлбарилжа үгэхыень эльгээнэбди. 28Онгонуудта үргэжэ бузарлагдаһан эдеэ хоол, боожо алагдаһан амитадай шуһа, мяха амсангүй, забхайрангүй байгаарайгты. Энээнһээ гадна ондоо захиралта таанадта үгэхэгүй гэжэ Нангин Һүлдэ болон бидэнэр шиидэбэбди. Дээрэ дурдагдаһан юумэнүүдые сахижа байбал, бүхы юумэн һайн байха. Баяртай!» 30Антиох хүрэжэ ерээд, эльгээгдэһэн хүнүүдынь һүзэглэгшэдэй бүлгэм суглуулаад, үнѳѳхи бэшэгээ дамжуулжа үгэбэ. 31Энэ урмашуулһан бэшэг уншаад, зон угаа ехээр баярлаа. 32Иуда Сила хоёр лүндэншэд байһан туладаа үгэ хэлэжэ, һүзэглэгшэдые зоригжуулан урмашуулба. 33Тиигээд тэдэ хоёр хэдэн сагай турша соо Антиохдо байба, һүүлдэнь һүзэглэгшэ аха дүүнэрынь тэдэниие үреэгѳѳд, элшэнэртэ һѳѳргэнь ябуулба. 35Павел Варнава хоёр Антиохдо үлэбэ. Тэдэ бусад олон һүзэглэгшэдѳѳр хамта улад зониие һургажа, Дээдын Эзэнэй Һайн Мэдээсэл номножо байбад. 36Нэгэ хэды болоод Павел Варнавада: – Дээдын Эзэнэй Үгэ ямар хотонуудта номноо һэмди, тэдэ хотонуудаар ябаад, тэндэ ажаһууһан аха дүүнэрээ эрьеэд, хэрэгүүдынь ямархан бэ гэжэ харая, – гэһэн дурадхал оруулба. 37Варнава болбол Марк гэжэ нэрэтэй Иоанные абажа ябалсаха һанаатай байгаа. 38Гэбэшье Памфилида тэдэниие хаяжа, хэрэгыень бүтээлсэхэеэ арсаһан Маркые Павел абажа ябаха дурагүй байгаа. 39Энээн дээрэһээ Павел Варнава хоёр зүрилдѳѳд хахасабад. Варнава Маркые дахуулаад, Кипр арал руу тамаран ошобо. 40Харин Павел Силые замай нүхэр болгон ябаба. Аха дүүнэрынь тэдэниие Дээдын Эзэнэй үршѳѳл хайрада даалгажа табяа һэн. 41Тэдэ Сириин, Киликиин хотонуудаар аха дүүнэрээ батадхан ябабад.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\