Хэрэгүүд 16

1Павел Дербэ ошоод, удаань Листра хүрэжэ ерэбэ. Тэндэ Дээдын Эзэндэ һүзэглэдэг еврей эхэтэй, грек эсэгэтэй Тимофей гэжэ нэгэ шаби ажаһуугаа. 2Тэрээн тухай Листра Икони хотонуудта ажаһуудаг һүзэглэгшэд һайнаар хэлэдэг һэн. 3Павел тэрэниие дахуулжа ябаха һанаатай байгаа. Тимофейн эсэгэнь грек хүн гэжэ мэдэдэг байһан энэ нютагай еврейнүүдһээ боложо хүбүүнэй бэлгэ отолуулһан байгаа. 4Павел Тимофей хоёр нэгэ хотоһоо нүгѳѳ хото орожо, Иерусалимдахи элшэнэрэй, мүн бүлгэмэй хүтэлэгшэдэй тогтооһон ёһо гуримые сахижа байхыень хүн зониие уряалба. 5Һүзэглэгшэ аха дүүнэрэй этигэл бүри бэхижэжэ, үдэрһѳѳ үдэртэ һүзэглэгшэдэй тоо олошоржол байба. 6Нангин Һүлдэ Асида Бурханай үгэ бү номногты гэһэн тула тэдэ бүхы Фригиин болон Галадай можонуудаар ябаба ха. 7Тэдэнэй Мисси можын хилэдэ хүрэжэ ерээд, Бетини орохоёо байхадань, Иисусай Һүлдэ тиишээ орохыень зүбшѳѳбэгүй. 8Тиимэһээ тэдэ Миссиие үнгэржэ, Троада хото хүрэжэ ерэбэд. 9Македониин эрэ хүн урдань зогсожо: «Македони ерэжэ, манда туһалыш даа!» – гэһэн үзэгдэл Павел тэрэ һүниндѳѳ хараба. 10Энэ үзэгдэлэй һүүлдэ Бурхан бидэниие Һайн Мэдээсэл номнохыемнай дуудаба гэжэ тобшолон, тэрэ бэеэрээ Македони ошохоёо түхеэрбэбди. 11Иигэжэ бидэ Троадаһаа тамаржа гараад, сэхэ Самофраки аралда, хойто үдэрынь Неаполь портдо хүрэжэ ерээбди. 12Тэндэһээ Македониин нэгэ аймагай түб хотодо, римэй колониин Филипп хото хүрэжэ ерээбди. Энэ хотодо бидэ хэдэн үдэр хоноо һэмди. 13Бидэ субботодо хотын үүдээр гадагшаа гаража, еврейнүүдэй зальбардаг газарай һуури бэдэрэн, голой эрье зубшажа ябаа һэмди. Тэндэ бидэ сугларһан эхэнэрнүүдээр һуужа хѳѳрэлдэбэбди. 14Тэдэ эхэнэрнүүдэй дунда Тиатир хотын Лидия гэжэ нэрэтэй, улаан бүд наймаалдаг Бурханда һүзэглэдэг эхэнэр бидэниие шагнажа байгаа. Дээдын Эзэн Павелай хэлэжэ байһан үгэнүүдые энэ эхэнэрэй дуулажа абахын тула оюун ухааень нээбэ. 15Тэрэ эхэнэр гэр бүлѳѳрѳѳ уһаар арюудхуулба, һүүлдэ бидэниие гэртээ уриба. «Дээдын Эзэндэ этигэл дүүрэн байна гэжэ таанад үнэн дээрээ нам тухай бодожо байгаа һаа, минии гэртэ ерэжэ байрлагты», – гэжэ тэрэ хэлээд, бидэниие үгэдѳѳ оруулба. 16Нэгэтэ мүргэлэй газар ошожо ябахадаа бидэ ерээдүйе уридшалан хэлэдэг һүлдэдэ барюулһан зараса эхэнэртэй уулзаабди. Тэрэ эхэнэр хүнэй саашадахи хуби заяа хэлэжэ үгѳѳд, ѳѳрынгѳѳ эзэдтэ ехэхэн мүнгэ асардаг байгаа. 17Тэрэ эхэнэр Павелые болон маанадые дахажа: – Эдэ зон Дээдын Бурханай зарасанар гээшэ. Эдэ таанадта абаралгын харгы зам тухай айладхана, – гэжэ ооглон һүхирдэг бэлэй. 18Тэрэ эхэнэр олон үдэрэй үргэлжэдэ иимэ маягаар һүхиржэ байгаа. Һүүлэй һүүлдэ Павел тэсэжэ ядаад, гэдэргээ хаража, тэрэ һүлдэдэ хандан: – Иисус Христосой нэрээр энэ эхэнэрһээ гара гэжэ шамда захирнаб, – гэбэ. Тэрэ һүлдэнь дары гаража талиигаа бэлэй. 19Харин мүнгэ олохо найдабарияа гээһэн тэрэ зараса эхэнэрэй эзэд Павел Сила хоёрые барижа, хотын талмай тээшэ захирагшадта абаашаба ха. 20Захирагшадта тэдэниие асараад: – Эдэ еврейнүүд манай хото үймүүлнэ, 21римэй эрхэтэн маанадай сахиха ёһогүй, гүйсэдхэхэ аргагүй ёһо заншалнуудые айладхан, сахигты гэжэ баадхана, – гэжэ хэлэбэ. 22Тиимэһээ сугларһан олон зон баһа Сила Павел хоёрой урдаһаа үһѳѳрхэн бодобо. Захирагшад тэдэ хоёрой хубсаһа хуулан хаяжа, модоор тэдэниие хэһээгты гэжэ захирба. 23Тэдэниие зада сохёод, түрмэдэ хаагаад, һайнаар һахижа байхыень түрмын харуулшада захирбад. 24Иимэ захиралта абаһан харуулшан тэдэ хоёрые доторхи түрмэдэ оруулжа, хүлнүүдыень хулуудада һуулгаба. 25Һүниин тэн багаар Павел Сила хоёрой Бурханда зальбаржа, Бурханиие алдаршуулһан дуунуудые дуулажа байхадань, хаалтада байһан бусад зон тэдэниие шагнажа байгаа. 26Гэнтэ газар ехээр хүдэлжэ, түрмын гэр иишэ тиишээ найгалзан хэлбэлзэбэ. Тэрэ дороо түрмын бүхы үүдэнүүд нээгдэжэ, хаалтада байһан зоной гэнжэнүүдынь мултаран унаба. 27Түрмын харуулшан һэрижэ, нээлтэтэй түрмын үүдэнүүдые харахадаа, хаалтын зон тэрьедэбэ гэжэ һанаад, бэеэ хорлохо һанаатайгаар һэлмээ гаргаба. 28– Бэеэ бү хорло! Бидэ булта эндэ байна ха юмбибди, – гэжэ Павел шангаар хашхарба. 29Харуулшан гал асархые гуйгаад, түрмэдэ гүйжэ ороод, шэшэрһэн юумэн Павел Сила хоёрой хүлдэ дохин унажа: 30– Эзэдни, абарагдахын тула би юу хэхэ ёһотой гээшэбиб? – гэжэ тэдэ хоёрые гаргаха зуураа һураба. 31– Дээдын Эзэн Иисуста этигэ, тиигэбэл ши ѳѳрѳѳ, шинии гэр бүлэ абарагдаха, – гэжэ тэдэ харюусаба. 32Үнѳѳхи харуулшанда, тэрэнэй гэр бүлэдэ Павел Сила хоёр Дээдын Эзэнэй үгэ номнобо. 33Орой һүни харуулшан тэдэниие түрмэһѳѳ гаргажа, шархануудыень угаагаад, гэр бүлѳѳрѳѳ уһаар арюудхуулба. 34Тэрэ харуулшан Павел Сила хоёрые гэртээ асаржа, урдань хоол табиба. Бурханда һүзэглэһэндѳѳ бүхы гэр бүлѳѳрѳѳ баяртай байбад. 35Хойто үдэрынь римэй захирагшад тэрэ хүнүүдые таби гэһэн захиралтатайгаар сэрэгшэдээ эльгээбэ. 36Харуулшан захиралтыень Павелда дамжуулба: – Захирагшад таанадые табиха гэһэн захиралта үгэбэ. Мүнѳѳ эндэһээ гаража ошоходотнай болохо. 37– Римэй эрхэтэн маанадые зарга шүүбэригүй зоной урда модоор хэһээжэ, түрмэдэ хаяһан аад, мүнѳѳ нюусаар намнаха һанаатай байна гү? Үгы даа! Ѳѳһэдѳѳ ерэжэ, бидэниие эндэһээ гаргаг! – гэжэ Павел харуулшанда хэлэбэ. 38Сэрэгшэд Павелай хэлэһые захирагшадта дамжуулба. Тэдэнь Павел Сила хоёрой римэй эрхэтэн байһыень мэдэхэдээ, айжа һүрдэбэ. 39Захирагшад ерэжэ хүлисэл гуйгаад, түрмэһѳѳ гаргаад, хотоһоо гаража ошохыень гуйба. 40Павел Сила хоёр түрмэһѳѳ гараад, Лидиягайда ошобо. Тэндэ аха дүүнэртэйгѳѳ уулзажа, тэдэнээ урмашуулаад, хотоһоо гаража ошобод.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\