Хэрэгүүд 17

1Павел Сила хоёр Амфиполь, Аполлони хотонуудаар дайраад, Фессалоники хото хүрэжэ ерэбэ. Тэндэ мүргэлэй гэр бии һэн. 2Павел урдынгаа заншалаар тиишэ орожо, гурбан субботын туршада Нангин Бэшэгһээ жэшээнүүдые дурдан, 3Бурханай табисууртын ехэ зоболон дабажа, һүүлдэнь амидырха ёһотой байһан тухай тэдэ зониие һургаба. «Минии таанадта хѳѳрэжэ байгаа Иисус эгээл тэрэ Бурханай заяаһан Абарагша юм», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 4Мүргэлэй гэртэ байһан хүнүүдэй зариманиинь этигэжэ, Павел Сила хоёртой нэгэдэбэ. Тэдэнһээ гадна ори ганса Бурханиие хүндэлдэг олон тоото грегүүд, нэрэ хүндэтэй эхэнэрнүүд Дээдын Эзэндэ һүзэглѳѳ бэлэй. 5Гэбэшье еврейнүүд атаархан зэбүүрхэжэ, гудамжын үгытэй зоной дундаһаа хэдэн хара һанаатай хүнүүдые шэлэжэ, олон зониие суглуулаад, хотынхидой дунда худхаляа хуймаа гаргаба. Тэдэ зон Павел Сила хоёрые олоод, зоной урда шиидхэхын тула Ясоной гэртэ сүмэрэн оробо. 6Тэдэ хоёрые оложо ядахадаа, тэдэнэр Ясониие, баһа хэдэн һүзэглэгшэдые хотын захирагшадта шэрэжэ абаашаад: – Эдэ оршолон дэлхэйе үймүүлһэн зон гээшэ, мүнѳѳ манай хотодо ерээд байна, – гэжэ хашхаралдаба. 7– Ясон тэдэниие гэртээ байрлуулаа. Ондоо хүниие, Иисусые хаан гэжэ нэрлэхэдээ, тэдэнэр римэй хаанай зарлигые буруушаана. 8Эдэ бүхэниие дуулахадаа хотын захирагшадшье, хүн зоншье айн һүрдэбэ. 9Ясоной, бусад һүзэглэгшэдэй барюулга орхиходонь лэ тэдэниие табиһан байгаа. 10Һүни болохотой сасуу һүзэглэгшэд Павел Сила хоёрые Бери хото руу ябуулба. Хото хүрэжэ ерээд, тэдэ хоёр мүргэлэй гэртэ ошобо. 11Энэ хотын зон Фессалоникиинхидтэ ороходоо Бурханай үгэ үлүү ехээр шагнаха дуратай байжа, номнол анхаралтайгаар хүлеэн абаад, Павел Сила хоёрой хэлэһэниинь үнэн гү гэжэ мэдэхын тула Нангин Бэшэгые үдэр бүхэн шудалжа байба. 12Тиигэжэ тэдэ зоной олониинь этигээ бэлэй. Тэдэнэй дунда олон нэрэ хүндэтэ грек эхэнэрнүүд, эрэшүүл байгаа һэн. 13Гэбэшье Фессалоникидэ ажаһуудаг еврейнүүд Бурханай үгэ Бери хотодошье Павел номноно гэжэ дуулахадаа, баһа тиишэ ошожо, хүн зониие үймүүлэн хүлгѳѳбэ. 14Һүзэглэгшэд дары Павелые далай хүргэжэ ошобо, харин Сила Тимофей хоёрынь Беридэ үлэбэ. 15Павелые үдэшэһэн хүнүүд тэрэниие Афины хото хүргѳѳд, Сила Тимофей хоёр аргатай байбал түргѳѳр ерэг гэһэн Павелай захиралта абамсаараа һѳѳргѳѳ бусаба. 16Павел тэрэ хоёроо Афины хотодо хүлеэжэ байхадаа, хотоор дүүрэн бодхоогдоһон онгонуудые хаража гашуудаба. 17Тэрэ мүргэлэй гэртэ еврейнүүдтэй болон бусад арадуудай дундаһаа Бурханда һүзэглэһэн зонтой, мүн талмай дээрэ уулзаһан хүн бүхэнтэй үдэр бүри хѳѳрэлдэдэг байгаа һэн. 18Эпикур болон стоик һургаалай философууд тэрээнтэй уулзажа: – Энэ хооһон үгэтэй хүн юу хэлэхэ һанаатай байнаб? – гэжэ нэгэ зариманиинь хэлсэжэ байба. – Үгы, энэшни хариин бурхадууд тухай номноно ха, – гэжэ нүгѳѳдүүлынь хэлэжэ байба. Юундэ тиигэжэ хэлсээб гэхэдэ, Павел Иисус тухай, тэрэнэй амидыралга тухай номноһон байгаа. 19Философууд Павелые Ареопаг хүтэлжэ абаашаад: – Шинии номножо байһан шэнэ һургаалые маанадта шагнажа болохо гү? – гэжэ һурабад. – 20Ши нэгэл жэгтэй һонин юумэ бидэндэ дуулгажа байнаш. Тиимэһээ энэшни юун ааб гэжэ бидэ мэдэхэ һанаатайбди. 21Афины хотынхид, тэндэ ажаһуугша хариин зон шэнэ үзэлнүүдые шагнан, тэдэниие зүбшэн хэлсэһээр лэ сүлѳѳ сагаа үнгэргэдэг байгаа. 22Павел Ареопагай дунда зогсожо: – Афинынхин, таанарай аргагүй һүзэгтэй зон байхые би ажаглажа байнаб. 23Юундэб гэхэдэ, танай мүргэл шүтѳѳнүүдые хаража байхадаа, «мэдэгдээгүй Бурханда» гэжэ бэшээтэй үргэлэй шэрээ би оложо харааб. Танай мэдээгүй аад, шүтэжэ мүргэжэ байгаа эгээл тэрэ Бурхан тухай би танда номножо байнаб. 24Юртэмсэ дэлхэйе, тэрээн дээрэ оршодог хамаг юумэ бүтээһэн Бурхан газар тэнгэриин Эзэн юм, гараар бодхоогдоһон һүмэдэ амидардаггүй юм. 25Хүнэй ямаршье туһаламжа Бурханда хэрэггүй. Тэрэ ѳѳрѳѳ амитай бүхы юумэндэ ами наһа, амисхал, бүгэдые үгэнэ гээшэ. 26Бүхы дэлхэйгээр нютагжахынь тула амидарха саг болзорыень болон байрлаха хилэ хизаарыень тогтоон, ори ганса хүнһѳѳ бүхы хүн түрэлхитэниие тэрэ бүтээгѳѳ юм. 27Бурхан хүн бүхэнһѳѳмнай холо бэшэ гэжэ мэдэрэн, тэрэниие бэдэржэ олохын тула эдэ бүгэдые зохёогоо юм. 28«Бидэнэр Бурханай ашаар амидаржа, хүдэлжэ, ажаһуужа байнабди». Танай шүлэгшэдэй зариманиинь баһал: «Бидэ тэрэнэй угсаатан гээшэбди», – гэжэ хэлээ бэлэй. 29Хэрбээ бидэ Бурханай угсаатан юм һаа, Бурхан гээшэмнай хүнэй һанаашалгаар алтаар гү, али мүнгѳѳр гү, али шулуугаар дүрсэлһэн уран бүтээлэй юумэн гэжэ бодохо ёһогүйбди. 30Бурханиие мэдээгүй сагта Бурхан эдэ бүгэдые хүнүүдтэ хүлисэдэг байгаа. Харин мүнѳѳ хаа хаанагүй ажаһуудаг хүн зониие нүгэл үйлэдэхэеэ болихыень Бурхан захирна, 31юундэб гэхэдэ, Бурхан юртэмсэ дэлхэйе үнэн зүб зарга шиидхэбэреэр шүүхэ үдэрѳѳ тогтоогоо, тиин Зарга шүүгшэеэ тэрэ томилон табяа. Тэрэниие Бурхан амидыруулжа, бүхы хүнүүдтэ гэршэ баримта болгон үгѳѳ ха юм. 32Үхэһэн хүнүүдые амидыруулһан тухай дуулахадаа, нэгэ зарим зон ташаганаса энеэлдэбэ, нүгѳѳ зариманиинь: – Бидэ шамайе үшѳѳ дахин шагнуужамди, – гэлдэбэ. 33Тиихэдэнь Павел тэдэниие орхижо ошоо. 34Гэбэшье хэдэн хүн Дээдын Эзэндэ этигэжэ, Павелай шабинар болобо. Тэдэнэй дунда Ареопагай гэшүүн Дионисий, Дамарида гэжэ нэрэтэй эхэнэр болон бусадшье зон байгаа бэлэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\