Хэрэгүүд 18

1Эдэ бүхэнэй һүүлдэ Павел Афиныһаа Коринф хото хүрэжэ ерэбэ. 2Тэндэ Павел Понтһоо уг гарбалтай Аквила гэдэг еврейтэй, тэрэнэй Прискилла һамгатай уулзаа бэлэй. Клавдий хаанай бүхы еврейнүүдтэ Рим хотые орхижо ошохыень захирһан хада тэдэ һаял Италиһаа ерэһэн байба. Павел тэдэнэйдэ айлшалба. 3Тиигээд нэгэ ажал урлалгатай байһан тула Павел тэдэнээр суг хүдэлбэ. Тэдэнэр майхануудые хэдэг байгаа. 4Павел еврейнүүдыешье, грегүүдыешье этигүүлхэеэ оролдон, суббото бүхэн мүргэлэй гэртэ номнодог бэлэй. 5Сила Тимофей хоёрой Македониһоо ерэхэдэнь, Павел Һайн Мэдээсэл номноходо ѳѳрыгѳѳ бүрин зорюулжа, Иисус гээшэмнай Бурханай табисуурта гэжэ еврейнүүдтэ баталан гэршэлжэ байгаа. 6Теэд тэдэ зоной арсалдажа, хэрүүл татахадань, Павел ѳѳрынгѳѳ хубсаһа гүбеэд: – Бурханай абаралгаһаа арсажа байһандаа таанад ѳѳһэдѳѳ зэмэтэйт. Би зэмэгүйб, тиин мүнѳѳ бусад арадуудта ошохомни, – гэжэ хэлэбэ. 7Тэдэ зониие орхижо, Павел Бурханда һүзэглэдэг Титий Юст гэдэг хүнэй гэртэ ошобо. Энэ хүнэй гэрынь мүргэлэй гэрэй хажууда байдаг һэн. 8Крисп гэжэ нэрэтэй мүргэлэй гэрэй дарга бүхы гэр бүлѳѳрѳѳ баһа Дээдын Эзэндэ этигэһэн байгаа. Тиин номнол дуулаһан олон коринфууд баһал этигэжэ уһаар арюудхуулһан байгаа. 9Нэгэтэ һүни Павел Дээдын Эзэниие үзэгдэлдѳѳ хараба. Дээдын Эзэн: – Бү ай, саг үргэлжэ номножо бай. 10Би шамтай байнаб, хэншье шамда хоро хүргэхэгүй, юундэб гэхэдэ, энэ хотодо минии хүнүүд олон бии, – гэжэ хэлэбэ. 11Тиимэһээ Павел тэндэ жэл хахад соо Бурханай үгэ номножо байба. 12Ахайя можын захирагшаар Галлиониие табихада, еврейнүүд хоорондоо үгэсѳѳд, Павелай урдаһаа бодожо, тэрэниие сүүдлэхэеэ шэрэжэ асарба. 13– Энэ хүн манай хуулида хэлэгдээгүй ёһоор Бурханда мүргэгты гэжэ хүнүүдые үгэдѳѳ оруулжа байна, – гэлдэбэ тэдэ. 14Павелай амаа нээжэ үрдеэгүй байтар, Галлион еврейнүүдтэ хандажа: – Ай, еврейнүүд, хэрбээ ямар нэгэн гэмтэ ябадал гү, али муу үйлэ тухай хэлэбэлтнай, би таанадые шагнаха байгааб. 15Харин үгэнүүдһээ, нэрэ алдарһаа боложо, ѳѳһэдынгѳѳ хуулиин асуудалнуудаар арсалдаа юм бол, ѳѳһэдѳѳ шиидхэгты. Энэ асуудалаар танай заргаша байха аргамгүй, – гэбэ. 16Тиигэжэ хэлээд, Галлион заргын газарһаа тэдэ еврейнүүдые намнажархиба. 17Харин тэдэнь мүргэлэй гэрэй дарга Сосфендэ добтолон орожо, зарга шиидхэдэг газарай урда тээ тэрэниие зада наншаба. Гэбэшье Галлион эдэ бүгэдые ойндоо абаагүй. 18Павел үшѳѳ олон үдэр тэндэ байгаад, удаань аха дүүнэртэйгѳѳ хахасан, Прискилла Акила хоёрые абаад, Сириин орон нютаг тамаран ошобо. Хэзээ нэгэтэ үгэһэн дашаа тангаригайнь болзор дүүрэжэ, Павел Кенхрейдэ үһэеэ абхуулаа. 19Эфес хото тамаржа ерэхэдээ, Павел нүхэдѳѳ орхёод, мүргэлэй гэртэ ошожо, еврейнүүдтэй хѳѳрэлдэбэ. 20Тэрэниие үлыт даа гэжэ еврейнүүдэй гуйхадань, тэрэ зүбшѳѳбэгүй. – 21Ойртожо байгаа һайндэрые би заатагүй Иерусалимда үнгэргэхэ ёһотойб. Хэрбээ Бурханай хүсэбэл, би таанадта дахин бусажа ерэхэб, – гэжэ хэлээд, тэдэнтэй хахасан, Эфесһээ тамаран ошобо. 22Тэрэ Кесари хүрэжэ ерээд, тэндэһээ Иерусалим зорёо бэлэй. Тэндэ һүзэглэгшэ зонтой уулзаад, Антиох ошоо һэн. 23Хэдэн саг Антиохдо байһанайнгаа һүүлдэ Павел замдаа мордожо, бүхы Галадай болон Фригиин нютагуудаар ябажа, шабинарай этигэлые батадхан бэхижүүлбэ. 24Александриһаа уг гарбалтай Аполлос гэдэг еврей хүн Эфес хотодо бии болоо хаш. Тэрэ ехэ уран хэлэтэй, Нангин Бэшэг һайн мэдэдэг һэн. 25Аполлос Дээдын Эзэн тухай һургаалые дуулаһан байгаа. Гансал Иоаннай уһан арюудхалга мэдэжэ байһаншье мүртѳѳ ехэ оролдосотойгоор, үнэн зүбѳѳр Иисус тухай һургадаг һэн. 26Тэрэ хүн мүргэлэй гэртэ зоригтойгоор номножо эхилбэ. Прискилла Аквила хоёр тэрэниие шагнаад, гэртээ урижа, Бурханай зам тухай тэрээндэ бүри тодорхойгоор хѳѳрэжэ үгэбэ. 27Тэрэнэй Ахайя ошохо гэжэ шиидэхэдэ, тэрээниие угтажа абахыень гуйһан бэшэг аха дүүнэр тэндэхи шабинарта бэшээ бэлэй. Ахайя ерээд, Бурханай үршѳѳлѳѳр һүзэглэһэн зондо Аполлос ехэ туһалба. 28Юуб гэхэдэ, тэрэ олон зоной дунда еврейнүүдтэй заргалдан, тэдэниие буруушаажа, Нангин Бэшэгһээ хэһэгүүдые хэрэглэн, Иисус гээшэмнай Бурханай табисуурта мүн гэжэ баталжа байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\