Хэрэгүүд 19

1Аполлосой Коринфда байха үедэ Павел Галадай ба Фригиин газар дайдые дабан, Эфес хүрэжэ ерэхэдээ, хэдэн шабинартай уулзаа бэлэй. 2Тэдэнтэй хѳѳрэлдэжэ байхадаа Павел: – Һүзэглэхэдѳѳ таанад Нангин Һүлдые тогтоон абаа һэн гүт? – гэжэ һураба. – Бидэ Нангин Һүлдэ тухай ойро наашашье дуулаагүй байнабди, – гэжэ тэдэнь харюусаба. 3– Тиихэдээ таанад ямар уһан арюудхалда хүртэбэ гээшэт? – Иоаннай уһан арюудхалда хүртэһэн байгаабди. 4– Хүнүүдэй нүгэл хэхэеэ болихын тула Иоанн уһаар арюудхаа юм. Тиихэдээ минии хойноһоо заларжа ябаа хүндэ, ондоогоор хэлэбэл Иисуста, таанад этигэхэ ёһотойт гэжэ Иоанн хүнүүдтэ хэлэдэг байгаа, – гэжэ Павел тэдээндэ хэлэбэ. 5Энээн тухай мэдэхэдээ, тэдэ шабинар Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдараар уһан арюудхалда хүртэбэ. 6Павелай тэдэ арбан хоёр оршом шабинар дээрэ гараа табихадань, Нангин Һүлдэ тэдэндэ буужа, тэдэ элдэб хэлэнүүд дээрэ дуугаржа, номножо эхилбэ. 8Павел гурбан һарын үргэлжэдэ мүргэлэй гэртэ ерэжэ, заргалдан, Бурханай хаан орон тухай зоригтойгоор хѳѳрэжэ, баталан һургажа байба. 9Зарим хүнүүдэй зүрюу зан гаргажа, этигэхэ дурагүй байхадань, Дээдын Эзэнэй замые зоной дунда хардажа эхилхэдэнь, Павел шабинартайгаа тэдэниие орхижо ошобо. Тиигээд Павел Тиранн гэдэг хүнэй һургуулида үдэр бүри номнодог болобо. 10Тиигэжэ хоёр жэлэй турша соо Аси можодо ажаһуудаг еврейнүүдшье, грегүүдшье Дээдын Эзэн тухай соносожо байгаа бэлэй. 11Бурхан Павелай гараар олон гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээбэ. 12Павелай нюурай аршуул гү, али хормойбшо үбшэн зондо асархадань, тэдэнь эдэгэжэ, ада шүдхэрнүүд бэеһээнь гаража, тонилон ошодог байгаа. 13Тиихэдэ ада шүдхэрнүүдые дарадаг зарим еврей тэнүүлшэд ада шүдхэртэ барюулһан хүниие аргалхадаа Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ дурдадаг болобо. «Павелай номножо байһан Иисусай нэрээр таанадта захирнаб», – гэжэ тэдэ хэлэдэг байгаа. 14Еврейнүүдэй ахамад санаарта Скевын долоон хүбүүд баһал тиигэжэ захирба. 15Гэбэшье ада шүдхэр тэдэндэ: «Би Иисусые мэдэнэб, Павелыешье би танинаб. Харин таанад хэд гээшэбта?» – гэбэ. 16Тиигээд ада шүдхэртэй хүнэй тэдэндэ добтолжо, бултыень наншахада, тэдэнь салдаган шархатаһан юумэд гэрһээ зугадан гүйлдэбэ. 17Энэ ушар тухай Эфес хотодо ажаһуудаг еврейнүүд, еврей-бэшэнэр баран дуулаа бэлэй. Тэдэ булта айн һүрдэжэ, Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ хүндэлжэ эхилбэ. 18Һүзэглэһэн зоной олонхинь хэһэн элдэб шэбшэлгынгээ муу ёрые мэдэрэн, тэрээн тухайгаа хүн зондо хѳѳрэжэ үгэбэ. 19Эльбэ жэльбэ хэрэглэдэг зарим зон номуудаа асаржа, хүн зоной урда галда шатаагаа бэлэй. Тэдэ номуудай сэнгыень тоолоходо, тэдэнь таби мянган мүнгэнэй сэнтэй байшаба. 20Иимэл хүсэ эршэтэйгээр Дээдын Эзэнэй үгэ таража, олон хүнүүд һүзэглэжэ байба. 21Эдэ ушарнуудай һүүлдэ Павел Македониин ба Ахайяын нютагуудаар ябажа, Иерусалим ошохо гэжэ шиидэбэ. – Удаань би Рим хүрэхэ ёһотойб, – гэжэ Павел хэлэбэ. 22Тэрэ Тимофей Эраст хоёр туһалагшадаа Македони эльгээжэ, ѳѳрѳѳ халта зуура Аси можодо үлэбэ. 23Тэрэ үедэ Дээдын Эзэнэй замһаа боложо ехэхэн арсалдаан хёмороон гараба. 24Мүнгѳѳр урлагша Димитрий гэдэг хүн Артемидын һүмын мүнгэн дүрсэнүүдые бүтээдэг байгаа. Тэрэнэй ашаар бусадшье олон урладаг зон бага бэшэ олзо олодог бэлэй. 25Димитрий тэдэниие, мүн ондоошье урлагшадые суглуулаад: – Эрэшүүл аа, энэ урлал ажалһаа манай ажабайдал дулдыдана гэжэ таанад һайн мэдэнэт. 26Павелай гансашье Эфес хотодо бэшэ, харин бүхы Асида номнолоороо олон зоной тархи толгой эрьюулһыень таанад хаража дуулажа байгаа бэзэт. Гараар бүтээгдэһэн юумэн бурхан байжа шадахагүй гэжэ тэрэ хэлэнэ. 27Энээнһээ боложо манай урлал ажал хэндэшье хэрэггүй болохоһоо гадна, агууехэ бурхан Артемидыншье һүмэ хэрэггүй болохо аюул тохёолдохоёо байна. Тиигэбэл бүхы Асиин болон юртэмсын шүтэжэ байһан бурханай һүр жабхалангынь буураха бшуу, – гэжэ хэлэбэ. 28Хэлэһыень дуулаһан зон хоро шараяа ехээр бусалжа: – Эфесэй Артемида алдаршаһай! – гэжэ хашхаралдаба. 29Хотынхид үймѳѳ буһалгаа татажа, Павелай замай нүхэд болохо Македониин Гай Аристарх хоёрые театр руу шэрэбэ. 30Павелай ѳѳрѳѳ тэдэ зоной урда гараха гэхэдэнь, шабинарынь тэрэниие табибагүй. 31Аси можын зарим захирагшад Павелай нүхэд байһан дээрэһээ театр ошохоһоонь тэрэниие һэргылэн хүнүүдые эльгээгээ бэлэй. 32Театрта сугларһан зоной зариманиинь нэгэ юумэ һүхиржэ, нүгѳѳдүүлынь ондоо юумэ хашхаржа байба. Суглаанай эмхи гуримгүй үнгэржэ байхада, тэндэ байһан зоной олонхинь юундэ сугларһанаашье ойлгонгүй байба. 33Тиимэһээ сугларһан зоной зариман Александр гэжэ нэрэтэй хүндэ юу боложо байһые тайлбарила гэһэн эрилтэ табиба. Александрые еврейнүүд ѳѳһэдынгѳѳ дундаһаа түлхижэ урагшань гаргаһан байгаа. Тэрэ шэмээгүй бологты гэжэ гараараа харуулаад, бэеэ сагааруулха һанаатай байхадань, 34тэрэниие еврей байна гэжэ мэдэхэдээ, зон нэгэн дуугаар: «Агууехэ Эфесэй Артемида алдаршаһай», – гэжэ хоёр сагай туршада зогсонгүй хашхаралдаба. 35Һүүлэй һүүлдэ хотын захирагшадай нэгэн зониие номгоруулжа: – Эфесэй эрхэтэн! – гэжэ хандаба. – Эфес хото агууехэ бурхан Артемидын һүмые, огторгойһоо унаһан нангин шулууе хамгаалан сахигша хото гэжэ мэдэхэгүй хүн олдохо аал? 36Энэ арсашагүй баримта юм, тиимэһээ таанад номгоржо, үймэлдэхэ шууялдахаяа болигты. 37Таанадай иишэнь шэрэжэ асарһан зон һүмэ дээрмэдээгүй, тиихэдэ Артемида бурханииемнайшье муудхаагүй ха юм. 38Хэрбээ Димитрий болон тэрээнтэй ерэһэн урлагшадай хэн нэгэниие зэмэлээ һаань, заргашада гү, али захирагшадта гэмнэлгэ нэхэбэритэйгээ хандаг лэ. 39Хэрбээ бүри шухала юумэ нэхэбэлтнай, хэрэгтнай хуулиин ёһоор зарлагдаһан эрхэтэнэй суглаан дээрэ шиидхэгдэхэ. 40Үгы һаа, бидэниие үймѳѳ татаа гэжэ зэмэлхэдээ болохо, яахадааб гэбэл, мүнѳѳдэр юундэ эндэ сугларһанаа бидэ тайлбарилжа шадахагүйбди, юугээршье ѳѳһэдыгѳѳ сагааруулха аргагүйбди. Иигэжэ хэлээд, тэрэ захирагша сугларһан зониие тарааба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\