Хэрэгүүд 2

1Тэдэнэр булта нэгэ газарта Табидахи үдэрэй һайндэртэ сугларба. 2Гэнтэ шанга һалхин бууһандал мэтэ ехэ шууяан тэнгэриһээ дуулдаад, элшэнэрэй байһан гэрые тэрэ шууяан дүүргэбэ. 3Элшэнэр галай дүлэн мэтэ юумэнэй сасаржа байхые хараһан байна. Тэдэ дүлэнүүд хубааралдан, хүн бүхэнэйнь дээрэ тогтошобо. 4Тиин тэдэнэр булта Нангин Һүлдѳѳр дүүрэн, Һүлдын хүсѳѳр элдэб хэлэнүүд дээрэ дуугаралдаба. 5Тэрэ үедэ Иерусалим хотодо дэлхэйн элдэб орон нютагуудһаа Бурханда шүтэдэг еврейнүүд ерээд байгаа. 6Тэдэ булта шууяа дуулаад, олоороо сугларжа, нютагайнгаа хэлэн дээрэ тэдэнэй дуугархые дуулахадаа сошолдобод. 7– Энэ дуугаржа байһан хүнүүд булта Галилейнхид бэшэ аал? – гэжэ тэдэ гайхан ханан байжа бэе бэеһээ һурабад, – 8Тиихэдээ манай түрэл нютагуудай аялга дээрэ дуугаржа байхыень бидэ яагаад дуулана гээшэбибди? Бидэнэй дунда 9Парфиин, Мидиин, Эламай, Месопотамиин, Иудейн, Каппадокиин, Понтын, Асиин, 10Фригиин, Памфилиин, Египедэй болон Киреней хотын хажуудахи Ливиин оршон тойронхи нютагуудһаа, Римһээ уг гарбалтай 11еврейнүүд болон бусад арадай дундаһаа еврейнүүдэй шажанда оруулагдаһан зон, кридүүд болон арабууд бии. Тиигээд Бурханай агууехэ хэрэгүүд тухай нютагаймнай хэлэнүүд дээрэ тэдэ хүнүүдэй дуугаржа байхые дууланабди! 12Гайхалаа баран: – Энэ юун болоно гээшэб? – гэжэ ором дүрэмыень оложо ядаһан тэдэнэр бэе бэеһээ һуража байбад. 13Харин нүгѳѳдүүлынь тэдэниие наада барин: – Ай, эдэ һогтоо байна! – гэлдэбэ. 14Тиигээд Пётр нүгѳѳ арбан нэгэн элшэнэртэйгээ хамта бодожо, сугларааша зондо хандан, шангаар айладхаба: – Иудейнүүд, аа! Иерусалимынхид, аа! Хэлэһыемни шагнагты даа. 15Эдэ хүнүүдые һогтуу гэжэ дэмы һананат. Мүнѳѳ үглѳѳнэй юһэн лэ саг боложо байна. 16Эндэ боложо байһан бүхы юумэн тухай Иоиль лүндэншэн уридшалан иигэжэ хэлээ һэн: 17«Иимэл юумэн һүүлшын үдэрнүүдтэ болохо гэжэ Бурхан хэлэнэ: Һүлдѳѳрѳѳ хүн бүхэниие нэбтэрүүлхэб, Хүбүүд, басагадтнай лүндэн буулгажа эхилхэ, Залуушуултнай үзэгдэл үзэжэ захалха, Үбгэд хүгшэдтнай зүүдэ зүүдэлхэ. 18Ѳѳрынгѳѳ зарасанарые, эрэшүүлые, эхэнэрнүүдые Тэрэ үдэр би Һүлдѳѳрѳѳ нэбтэрүүлхэб, Тиин тэдэ лүндэн буулгаха. 19Дээдэхи огторгойдо юрэ бусын үзэгдэлнүүдые, Доодохи газар түбидэ гайхамшагта тэмдэгүүдые: Шуһа, гал дүлэ, бѳѳн хара утаа үзүүлхэб. 20Дээдын Эзэнэй агууехэ алдарта үдэрэй ерэхын урда тээ наран балартаха, һара шуһан улаан болохо. 21Дээдын Эзэнэй нэрэ дурдаһан хүн бүхэн абарагдаха». 22Израилиин зон, намайе шагнагты! Бурхан Назаредэй Иисусаар агууехэ хэрэгүүдые, гайхамшагта үзэгдэлнүүдые ба тэмдэгүүдые бүтээлгэн, тэрэниие эльгээһэн тухайгаа таанадта гэршэлһэн байна. Эдэ бүхэн танай дунда ушараа. Тиимэһээ таанад ѳѳһэдѳѳ энээн тухай мэдэнэт. 23Бурханай үни баталһан түсэбэй ёһоор танай гарта үгтэһэн Иисусые таанад хуули эбдэгшэдэй гараар хэрээһэндэ хадажа алаат. 24Гэбэшье Бурхан тэрэниие үхэлэй зоболонһоо аршалан амидыруулаа, юундэб гэхэдэ, үхэл тэрэниие һабартаа барижа шадахагүй байгаа бшуу. 25Давид тэрээн тухай иигэжэ хэлэнэ: «Би Дээдын Эзэниие үргэлжэ урдаа харагша һэнби: Минии айжа һүрдэхэгүйн тула Тэрэ баруун таладамни байдаг. 26Тиимэһээ зүрхэ сэдьхэлни баяраар халяа, Хэлэ амамни дорюун болоо, Махабад бэемни хүсэл найдалаар дүүрээд байна, Юундэб гэхэдэ, ши һүнэһэ һүлдыемни үхэлэй орондо орхихогүйш, Ѳѳрынгѳѳ шударгы Зарасые агы нүхэндэ гутаажа үмхирүүлхэгүйш. 28Ажамидарха зам ши намда харуулааш, Ѳѳрынгѳѳ хажууда байлгажа, Ши баяр баясхаланда намайгаа хүртѳѳхэш». 29Аха дүүнэрни! Таанадта сэхэ хэлэһүүб: манай үбгэ эсэгэ Давид наһа бараад хүдѳѳлүүлэнхэй, тэрэнэй хүдѳѳлүүлһэн агы нүхэн мүнѳѳ болотор хэбээрээ байдаг. 30Давидай хаан шэрээдэ үри һадаһыень һуулгахаб гэжэ Бурханай үгэһэн тангаригые Давид лүндэншэ байһан дээрэһээ мэдэжэ байгаа. 31Тиимэһээ Бурханай юу хэхые мэдэжэ байгаад, Бурханай табисууртын амидырха тухай тэрэ иигэжэ хэлээ: Бурхан һүнэһэ һүлдыень үхэлэй орондо орхёогүй, Тэрэнэй махабад бэе агы нүхэндэ гутажа үмхирѳѳгүй. 32Бурхан Иисусые амидыруулаа, тиин бидэ булта энэ ушарай гэршэнэр болонобди. 33Иисус Эсэгынгээ баруун талада дэгдүүлэн, найдуулһан Нангин Һүлдэдэнь хүртэбэ, тиигээд тэрэ Һүлдѳѳрѳѳ бидэниие нэбтэрүүлээ. Мүнѳѳ таанад энээниие харанат, дууланат. 34Давид ѳѳрѳѳ тэнгэри ѳѳдэ дэгдээгүйшье һаа, иигэжэ дуулгаа: «Хүлэйшни ула доро дайсадыешни оруултарни Минии баруун талада һуу гэжэ Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ». 36Тиимэ ушарһаа таанадай саазалһан Иисусые Бурхан ѳѳрѳѳ Дээдын Эзэн болон Бурханай табисуурта болгожо табяа. Израилиин бүхы зон, энээниие хадуужа абагты. 37Иимэ юумэ дуулаһан хүнүүд зүрхэеэ доһолгон: – Аха дүүнэр аа, бидэ яаха болоо гээшэбибди? – гэжэ Пётрһоо, мүн бусадшье элшэнэрһээ һураба. 38– Нүгэл хэхэеэ болигты. Нүгэлыетнай Бурханай хүлисэхын тула хүн бүхэнтнай Иисус Христосой нэрэ алдараар уһаар арюудхуулаг. Тиихэдээ таанад Бурханай үршѳѳһэн Нангин Һүлдэдэ хүртэхэт. 39Таниие, танай хүүгэдые болон Дээдын Эзэнэй, манай Бурханай ѳѳртѳѳ уряалһан, холууршье байһан хүн бүхэниие, Бурхан найдуулһан байгаа, – гэжэ Пётр тэдээндэ харюусаба. 40Мүн ондоошье олон үгэнүүдээр Пётр тэдэниие һэргылэн идхаба: – Энэ забхай ябадалтан дээрэ бууха Бурханай хэһээлтэһээ яажа бэеэ абархаяа бодогты. 41Пётрой үгэдэ этигэһэн хүнүүд уһан арюудхалгада хүртэжэ, гурбан мянга тухай хүнѳѳр һүзэглэгшэдэй тоо нэмэгдэбэ. 42Тэдэ зон элшэнэрэй һургаал шагнадаг, бэе бэетэйгээ һайнаар харилсадаг, хамта хоол баридаг, зальбардаг бэлэй. 43Элшэнэр олон гайхамшагта хэрэгүүдые болон дүлгэ тэмдэгүүдые харуулжа байгаа. Тиимэһээ хүн бүхэн ехэтэ һүрдэжэ байгаа. 44Һүзэглэгшэд байһан юумээрээ хоорондоо хубаалдадаг, бэе бэедээ һайнаар хандадаг һэн. 45Тэдэнэр зѳѳри зѳѳшэеэ худалдажа, хүн бүхэндэ хэрэглэхэ зэргээрнь юумэ хубаажа үгэдэг болоо. 46Тэдэнэр үдэр бүри һанал нэгэдэн Бурхан Һүмэдэ сугларжа, гэр бүхэндэ хамта хоол баридаг, баяр баясхалангаар дүүрэн, сэдьхэл һанаа тэнюун эдеэ хоолоо барижа, 47Бурханаа алдаршуулан, бүхы арад зондо һайшаагдажа байгаа. Тиин Дээдын Эзэн абарагдаһан зоной тоо үдэрһѳѳ үдэртэ олошоруулжа байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\