Хэрэгүүд 20

1Үймѳѳнэй үнгэрһэн хойно Павел шабинараа суглуулжа урмашуулан зоригжуулаад, тэдэнтэйгээ хахасажа, Македони ошобо. 2Македониин газараар ябахадаа, Павел һүзэглэгшэ зонтой оло дахин хѳѳрэлдэжэ, тэдэниие зоригжуулжа байба. Һүүлэй һүүлдэ тэрэ Эллада хүрэжэ ерээд, 3тэндэ гурбан һара байба. Элладаһаа Сири тамаран ошохо һанаатай байхадань, еврейнүүд эсэргүү нюуса хэлсээ зохёобо гэжэ мэдэхэдээ, Павел дахин Македонёор ябаад, һѳѳргѳѳ бусаха гэжэ шиидэбэ. 4Тэрэниие харгыдань Бери хотодо түрэһэн Пиррэй Сопатр хүбүүн, Фессалоникиин Аристарх ба Секунд хоёр, Дербэһээ уг гарбалтай Гай, Тимофей болон Асиһаа уг гарбалтай Тихик, Трофим гэгшэд дахажа ябаа. 5Тэдэнэр урдамнай орожо, бидэниие Троадада хүлеэжэ байгаа. 6Харин бидэ Эһээбэригүй Хилээмэн гэдэг һайндэрэй үнгэрһэн хойно Филиппһээ тамаран гаража, табан үдэрэй удаа Троада хүрѳѳд, тэндэ долоон хоног байгаабди. 7Гарагай нэгэндэ, воскресенидэ бидэ бултадаа үдэшын хоол барихаяа суглараа бэлэйбди. Хойто үдэрынь ябахаяа түхеэржэ байһан дээрэһээ Павел шабинартайгаа удаан саг соо, һүниин тэн болотор хѳѳрэлдѳѳ һэн. 8Бидэнэй сугларһан дээдэ дабхарай таһалга соо олон дэн аһаалгаатай байгаа. 9Евтихий гэжэ залуу хүбүүн сонхын табсан дээрэ һуугаа һэн. Павелай ехэ удаан номножо байхада тэрэ хүбүүн нойртоо диилдэжэ, гурбадахи дабхарай сонхоһоо унашоо һэн. Шабинарайнь гүйжэ ошоходо, тэрэ үхэшэһэн байгаа. 10Гэбэшье Павел доошоо буугаад, дээрэнь тонгойжо, хүбүүе шангаар тэбэрибэ. «Һанаагаа бү зобогты, тэрэ амиды байна», – гэжэ Павел хэлэбэ. 11Бусажа дээшээ гараад, хилээмэ хухалжа эдеэд, Павел үүр сайтар номнобо. Тиигээд гаража ябаа һэн. 12Харин үнѳѳхи хүбүүнэй амидырхадань, бултадаа ехэ баяртай юумэд гэртэнь абаашаа һэн. 13Бидэ Павелые хүлеэнгүй, корабльда һуужа, Асс хото зорёо бэлэйбди. Тэндэ Павелые корабльдаа тодожо абаха ёһотой байгаабди. Павел Асс хүрэтэр ябагаар ошохо гэжэ шиидэһэн байгаа. 14Тэрэниие Асста тодожо, корабльдаа һуулгаад, бидэ Мителен тамаржа ерээбди. 15Мителенһээ гараад, хойто үдэрынь бидэ Хиос хото тамаржа ерээбди. Тэндэһээ гаража нэгэ хоноод, Самос хото ерээбди. Тиигээд Самосһоо гаража нэгэ хоноод, Милет хото хүрэжэ ерээ бэлэйбди. 16Павел Асида удаан болохогүйн тула, Эфес хото руу зогсонгүй тамарха гэжэ шиидэбэ. Арга байбал, Табидахи үдэрэй һайндэрые Иерусалимда угтаха һанаатай тэрэ ехэл яаралтай ябаа бэлэй. 17Милет хотодо байхадаа, Павел Эфесэй бүлгэмэй хүтэлэгшэдэй хойноһоо хүнүүдые Эфес хото эльгээбэ ха. 18Тэдэнэй хүрэжэ ерэхэдэ Павел иигэжэ хэлэбэ: – Асиин газарта ерэһэн түрүүшынгээ үдэрһѳѳ хойшо таанадтай үргэлжэ байһыемни ѳѳһэдѳѳ мэдэнэт. 19Даруу зантайгаар, нулимсаа гарган, еврейнүүдһээ, тэдэнэй зохёоһон нюуса хэлсээнүүдһээ боложо, хүндэ хүшэр бэрхэшээлнүүдтэ орожо байгаад, Дээдын Эзэндэ яажа алба хэжэ байһыемни таанад баһа мэдэнэт. 20Зонойшье дунда, гэрээршье ябаад таанадые һургахадаа, таанадта туһатай юумэ огто нюудаггүй бэлэйб. 21Би еврейнүүдыешье, ондоо яһатанииешье нүгэл хэхэеэ болижо, Бурханда хандахыень, манай Дээдын Эзэн Иисуста этигэхыень гуйдаг бэлэйб. 22Харин мүнѳѳ би Нангин Һүлдын захиралта дүүргэн, Иерусалим ошожо байнаб, юун намайе тэндэ хүлеэжэ байһые би мэдэнэгүйб. 23Гэбэшье ямаршье хотодо хүрэжэ ерэхэдэмни, хаанашье байхадамни намайе түрмэ зоболон хоёр хүлеэжэ байна гэжэ Нангин Һүлдэ хэлэжэ байдаг. 24Харин би ами наһаяа оройдоошье хайрланагүйб. Бурханай үршѳѳл хайра тухай Һайн Мэдээсэл айладхажа бай гэжэ Дээдын Эзэнэй намда даалгаһан үүргэ гүйсэдхэн, ябаха ёһотой замаараа ябажа түгэсхэбэлни һайн гээшэ. 25Таанадта Бурханай хаан орон тухай номножо байһан намайе дахин харахагүйт гэжэ би мүнѳѳ мэдэнэб. 26Тиимэһээ хэн нэгэнэйтнай абарагдаагүй һаа, би огто зэмэгүйб гэжэ хэлэнэб. 27Юундэб гэхэдэ, Бурханай эрхэ хүсэлые таанадта мэдүүлхэдээ, би юушье таанадһаа нюугаагүйб. 28Нангин Һүлдын харууһалжа байхаар таанадта даалгаһан һүрэгѳѳ, ѳѳһэдыгѳѳ анхаржа байгты. Һүзэглэгшэ хүнүүдһээ бүридэһэн һүрэгѳѳ харууһалжа байгты, юуб гэхэдэ, Бурхан энэ һүрэг хүбүүнэйнгээ шуһанай сэнгээр олоо юм. 29Минии ябаһан хойно таанадта хэрзэгы шононууд ерэжэ, һүрэгыетнай хайрлахагүй гэжэ би мэдэнэб. 30Ѳѳһэдынтнайшье дундаһаа буруу номногшод гаража, шабинарыемни дахуулха. 31Тиимэһээ гурбан жэл соо үдэр һүнигүй нулимсаа дуһаан, таанадай хүн бүхэнииетнай һургажа байһыемни һанан, һэргэг байгты. 32Би таанадые Бурханда, Бурханай үршѳѳл хайра тухай һургаалда даалганаб. Бурханай үршѳѳл хайра тухай һургаал таанадые үлүү һайн һургажа магадгүй. Һүзэглэгшэ зондо бэлдээтэй зѳѳри зѳѳшэһѳѳ тэрэ һургаал таанадта баһа үгэхэ. 33Би алта, мүнгэ, хубсаһа хунар ѳѳртѳѳ олзолхоёо огто һанаагүйб. 34Хара хүлһѳѳрѳѳ ѳѳрыгѳѳ, замынгаа нүхэдые тэжээдэг байһыемни таанар мэдэнэт. 35Тиигэжэ би таанадта яажа хүдэлхэб, ядуу һула зондо туһалхаб гэһэн жэшээ харуулаа бэлэйб. «Үгэхэнь абахаһаа бүри жаргалтай», – гэжэ Иисусай хэлэһые һанажа ябагты. 36Иигэжэ хэлээд, Павел үбдэглэн һуугаад, бусад зоноор хамта зальбараа бэлэй. 37Булта айхабтар ехээр уйлалдан, Павелые тэбэрижэ таалабад. 38Намайе дахин харахагүйт гэжэ хэлэһэн туладань тэдэ ехээр гуниглажа байгаа. Удаань тэдэнэр булта Павелые корабль хүрэтэр үдэшѳѳ һэн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\