Хэрэгүүд 21

1Бидэ Эфесэй бүлгэмэй хүтэлэгшэдтэй хахасаһаар Кос арал тамаржа ерээбди, тиигээд хойто үдэрынь Родос арал хүрэжэ, тэндэһээ Патара хото тамараа бэлэйбди. 2Патарада бидэ Финики ошохо корабль оложо һуугаабди. 3Кипр аралые зүүн таладаа орхижо, Сири тээшэ тамарбабди, тиигээд корабльнай ашаагаа буулгахаяа Тир хотодо зогсоо бэлэй. 4Тиртэ бидэ шабинарые оложо, тэдэнтэй долоо хонообди. Тэдэ шабинар Павелые Иерусалим бү ошыш даа гэжэ гуйба, юундэб гэхэдэ, Нангин Һүлдэ тэдэндэ тиигэжэ захиһан байна. 5Долоон хоногой үнгэрхэдэ замдаа гарахадамнай, һүзэглэгшэд эхэнэр үхибүүдээрээ суг бидэниие корабль хүрэтэрнай үдэшѳѳ һэн. Эрье дээрэ бидэ үбдэглэн һуужа зальбараад, 6хахасажа, корабльдаа һуубабди, һүзэглэгшэд гэртээ бусаба. 7Тир хотоһоо бидэ Птолемаида хото хүрэтэр тамаржа ерээд, эрье дээрэнь буужа, һүзэглэгшэ аха дүүнэртээ айлшалан, тэдэнэйдээ нэгэ хоноо һэмди. 8Хойто үдэрынь бидэ Кесари хото хүрэжэ, Һайн Мэдээсэл номнодог долоон туһалагшадай нэгэн болохо Филиппэй гэртэ зогсоо бэлэйбди. 9Тэрэ хадамда гараагүй дүрбэн басагатай һэн. Басагадынь булта лүндэншэд байгаа. 10Тэрэнэйдэ хэдэн үдэр байһанаймнай һүүлээр Агав гэжэ нэрэтэй лүндэншэн Иудейһээ ерээ. 11Агав манай байһан газарта ерэжэ, Павелай бүһэ абажа, хүл гараа хүлеэд: – «Энэ бүһын эзэниие еврейнүүд Иерусалимда иигэжэ хүлеэд, бусад арадуудта тушааха» гэжэ Нангин Һүлдэ хэлэжэ байна, – гэбэ. 12Энээниие дуулахадаа бидэшье, эндэхи һүзэглэгшэдшье бултадаа Павелые Иерусалим бү ошыш даа гэжэ гуйгаа бэлэйбди. 13Тиихэдэмнай Павел: – Үгы, яана гээшэбта? Юундэ уйлалдажа бархиралдажа, минии зүрхэ сэдьхэлые зобооно гээшэбта? Би Иерусалим ошоод, хүлюулхэһээ гадна, Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдарай түлѳѳ үхэхэеэшье бэлэнби, – гэжэ харюусаба. 14Павелые үгэдѳѳ оруулха аргагүй байһанаа ойлгоходоо, бидэ аргадахаяа болижо: – Дээдын Эзэнэй эрхэ мэдэлээр лэ болог даа! – гэлсээ бэлэйбди. 15Хэдэн үдэрэй үнгэрхэдэ бидэ харгыдаа түхеэржэ, Иерусалим тээшэ зорёо һэмди. 16Бидэнэрээр суг Кесариһаа хэдэн шабинар ябалсаа һэн. Тэдэнэр бидэниие Кипрһээ уг гарбалтай, түрүүшын шабинарай нэгэн болохо Мнасон гэжэ хүнэйдэ абаашаха байгаа. Бидэ тэрэнэйдэ зогсохо ёһотой байгаабди. 17Иерусалим хүрэжэ ерэхэдэмнай, аха дүүнэрнай бидэниие ехэ дулаанаар угтажа абаа. 18Хойто үдэрынь Павел бидэнэрээр суг Яковта ошоо һэн. Ошоһон газартань бүлгэмэй хүтэлэгшэдшье булта суглараа ха. 19Тэдэниие мэндэшэлээд, бусад арадуудай дунда Бурханай тэрээгээр хүүлэһэн юумэнүүд тухай Павел тодорхойгоор хѳѳрэжэ үгэбэ. 20Тэрэниие шагнаад, сугларагшад Бурханиие магтан алдаршуулба, һүүлдэнь: – Павел аха, олон мянган еврейнүүдэй этигэжэ, Хуули ханамжатай һайнаар сахижа байһые ши харана гүш? 21Тэдэ зон шам тухай: «Тэрэ бусад арадуудай дунда ажаһуудаг еврейнүүдые Моисейн Хуулиһаа холодуулан, хүбүүдээ бү отолуулагты, ёһо гуримуудаа бү сахигты гэжэ һургана», – гээд хэлсэнэ. 22Яаха гээшэб? Хүн зон ерэһэн тухайшни заатагүй дуулаха. 23Тиимэһээ манай хэ гэһэн юумые хэ даа. Бурханда тангариг үгэһэн дүрбэн хүн эндэ бии юм. 24Тэдэнэрээр хамта ошожо, заншалай ёһоор ѳѳрыгѳѳ арюудха, тиигээд үһѳѳ абхуулха мүнгэ тэдэндэ үгѳѳрэй. Тиигэбэл ши Хуули сахинаш гэжэ, шам тухай дэмы юумэ шашалдана гэжэ булта ойлгохо. 25Бусад арадуудай дундаһаа Христосто һүзэглэһэн зон тухай хэлэбэл, тэдэ бидэнэй урдань бэшэһэн захиралтые дүүргэхэ ёһотой: тэдэ ондоо бурхадта үргэһэн эдеэ хоол, шуһа болон боожо алаһан амитадай мяха эдихэ ёһогүй, забхайралдаха ёһогүй. 26Хойто үдэрынь Павел тэдэ дүрбэн хүнүүдээр хамта ѳѳрыгѳѳ арюудхаха, арюудхалгын ёһололой дууһаха үдэрые дуулгаха гэжэ Бурхан һүмэдэ оробо. Тэрэ үдэр тэдэ зон ѳѳһэдынгѳѳ түлѳѳ үргэл хэхэ ёһотой байгаа. 27Үлэһэн долоон үдэрэй үнгэржэ байхада, Аси можын еврейнүүд Павелые һүмэ соо харахадаа, хүн зониие хѳѳрсэгэнүүлжэ, тэрэниие бариба. 28– Израильшууд! Туһалыт! – гэжэ тэдэ һүхиржэ байба. – Энэл хүн манай улад зон, Хуули, энэ газар доромжолһон һургаал хүн бүхэндэ хаа хаанагүй номноно. Мүнѳѳ грегүүдые һүмэдэ асаржа, нангин газар бузарлаа! 29Юундэ тиигээб гэбэл, урдань тэдэ зон хотодо Павелые Эфесэй Трофимтай хараһан байгаа, тиимэһээ Павел тэрээниие дахуулаад, Бурханай һүмэ асараа гэжэ бодоһон байна. 30Хѳѳрсэгэнэһэн хотын зон булта гүйлдэжэ ерээд, Павелые барижа, һүмэ сооһоо шэрэн гаргаба. Тэрэнэй хойноһоо һүмын үүдэ хааба. 31Тэдэ зоной Павелые алахаяа забдажа байхада, бүхы Иерусалим үймэжэ байна гэжэ түмэнэй даргада дуулгаба. 32Тэрэ дарга удангүй зуунай дарганартай, сэрэгшэдтэйгээ хамта тиишээ ошобо. Түмэнэй даргые сэрэгшэдтэйнь харахадаа, улад зон Павелые наншахаяа болибо. 33Түмэнэй дарга тэдэндэ дүтэлжэ, Павелые дабхар гэнжээр хүлихыень захираад, һүүлдэ тэрэнэй хэн байһан, юу хэһэн тухай һураашалба. 34Зон элдэб юумэ хашхаржа байба, гэбэшье шууяатай байһан дээрэһээ тэрэ дарга юушье ойлгобогүй. Тиимэһээ тэрэ Павелые хэрэм руу туужа абаашаад, тэндэ хаахыень захирба. 35Павелай гэшхүүрэй дээдэ табсан дээрэ гараад байхадань, хүн зон бүри ехээр гааралдан дошхоржо, сэрэгшэд тэрэниие гар дээрээ үргѳѳд ябаха баатай болобо. 36Олон зон хойноһоонь дахалдан: – Энээниие алагты! – гэжэ хашхаралдажа байгаа бэлэй. 37Хэрэмдэ оруулхынь урда тээ Павел түмэнэй даргада хандажа: – Шамда юумэ хэлэжэ болохо гү? – гэжэ грек хэлэн дээрэ һураба. – Ши грек хэлэ мэдэхэ гүш? – гэжэ урдаһаань түмэнэй дарга һураба. – 38Тиихэдээ ши һая үймѳѳ татажа, ѳѳрынгѳѳ хойноһоо сүл губи руу дүрбэн мянган алууршадые дахуулжа ошоһон египет хүн бэшэ гүш? 39– Би еврей хүнби, – гэжэ Павел буруушааба, – Килики ороной Тарс гэдэг түб хотын эрхэтэн хүнби. Эдэ зонтой хѳѳрэлдэхыемни зүбшѳѳгыш даа, – гэжэ тэрэ гуйба. 40Дарга зүбшѳѳбэ. Павел гэшхүүрэй дээдэ табсан дээрэ зогсоод, аалин бологты гэжэ гараараа зондо харуулба. Булта аниргүй боложо, Павел еврей хэлэн дээрэ дуугарба:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\