Хэрэгүүд 22

1– Аха дүүнэр, эсэгэнэр! Минии үмэглэлгын үгэ мүнѳѳ шагнажа хайрлыт! 2Павелай еврей хэлэн дээрэ хэлэжэ байхые дуулахадаа тэдэ зон бүри намдаба. 3– Би Килики ороной Тарс хотодо түрэһэн еврей хүнби. Тэрэ хотодо Гамалиилай хүтэлбэри доро үбгэ эсэгэнэрэй Хуули ехэ нягтаар сахижа хүмүүжүүлэгдэһэн хүнби. Би таанадтал адли Бурханай урда бүхы үүргэнүүдээ оролдосотойгоор дүүргэдэг һэнби. 4Дээдын Эзэнэй Замаар зоригшо зониие үхэтэрынь хашан мүрдэжэ, эрэшүүлыешье, эхэнэрнүүдыешье барижа түрмэдэ хаядаг һэнби. 5Минии хэлэһые ахамад санаарташье, Зүблэлэй гэшүүдшье баталха. Тэдэнһээ би бэшэг абаад, Христосто һүзэглэдэг тэндэхи зониие барижа хүлеэд, Иерусалим хэһээхыень абажа ерэхээр аха дүүнэртээ Дамаск ошохо гэжэ гараа бэлэйб. 6Гэбэшье үдэ багта, Дамаскһаа холо бэшэ ябахадамни ялагар туяа тэнгэриһээ сасаран, намайе гэрэлтүүлбэ. 7Би газарта унажа: «Саул, Саул, юундэ ши намайе хашан мүрдэнэбши?» – гэһэн абяа дуулааб. 8«Эзэмни, үгы ши хэн гээшэбши?» – гэжэ би һурабаб. «Шамда хашуулан мүрдүүлэгшэ Назаредэй Иисус гээшэлби даа», – гэжэ тэрэ харюусаба. 9Харгы замаймни нүхэд гэрэл туяа харабашье, намда хандаһан абяа дуулаагүй юм. 10«Дээдын Эзэн, тиихэдээ би яаха болонобиб?» – гэжэ һурабаб. «Мүнѳѳ дээрээ ши бодоод, Дамаск хото ошо. Юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэлэгдэхэ», – гэжэ Дээдын Эзэн намда харюусаа бэлэй. 11Тэрэ гэрэл туяагай толондо юумэ харахаяа болёод байхадамни, намтай ябаһан хүнүүд гарһаамни хүтэлжэ, Дамаск хото хүргэжэ асараа һэн. 12Тэндэ Хуули хэшээлтэйгээр сахидаг Анания гэжэ хүн намда ерээ бэлэй. Тэрэ хүниие Дамаск хотын бүхы еврейнүүд ехэ хүндэлдэг юм. 13Тэрэ намда ерэжэ, хажуудамни зогсоод: «Саул, нүхэрни, нюдэншни харадаг болог лэ!» – гэжэ хэлээ һэн. Тэрэ дороо би хараатай боложо, тэрэниие хараа бэлэйб. 14«Манай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхан эрхэ хүсэлѳѳ шамда мэдүүлхын тула Үнэн сэдьхэлтэниие шамда харуулхын тула, тэрэнэй абяа дуулахыншни тула шамайе шэлэжэ абаа, – гэжэ Анания үргэлжэлүүлбэ. – 15Юундэб гэхэдэ, ши хараһан дуулаһан бүхэнѳѳ бүхы зондо дуулган, Дээдын Эзэн тухай гэршэлхэ ёһотойш. 16Тиихэдээ юундэ удааржа байнабши? Бодоод, Дээдын Эзэнэй нэрэ алдарые дуудан, уһаар арюудхуулаад, нүгэл шэбэлээ арилга». 17Иерусалим бусажа ерээд, Бурхан һүмэ соо зальбаржа байхадаа, би үзэгдэлдѳѳ 18Дээдын Эзэниие хараа бэлэйб. «Энэ дороо яаралтайгаар Иерусалимые орхижо ошо, юундэб гэхэдэ, энэ хотодо нам тухай гэршэлхэдэшни этигэхэгүй», – гэжэ тэрэ хэлээ. 19«Дээдын Эзэн аа! – гэжэ би үгэлбэб, – мүргэлэй гэрнүүдээр ябажа байгаад, шамда һүзэглэдэг зониие барижа, түрмэдэ хаажа, сохижо байһан тухаймни тэдэ мэдэнэ ха юм. 20Мүн шинии гэршэ Стефанай шуһа адхархада би хажуудань байгааб, тэрэнэй алууршадай тала барин, хубсаһануудыень харууһалжа байгааб». 21Тиихэдэ тэрэ намда: «Яба, би шамайе эндэһээ холо бусад арадуудта эльгээхэмни», – гэжэ хэлээ бэлэй. 22Эдэ үгэнүүдээ хэлэтэрынь хүн зон тэрэниие шагнажа байһанаа, мүнѳѳ шаг шууяа табижа: – Иимэ хүн газар дээрэ ябаха ёһогүй. Энэ хүн амиды ябаха ёһогүй! – гэжэ хашхаралдаба. 23Тэдэнэй иигэжэ хашхаралдажа, хубсаһаяа шуура татажа, шорой сасажа байхада, 24түмэнэй дарга Павелые хэрэмдэ туужа абаашаад, яахадаа зон иигэжэ тэрэнэй урдаһаа хашхаралдааб гэжэ мэдэхын тула тэрэниие ташуурдагты гэһэн захиралта үгэбэ. 25Павелые баханада уяжа хүлихэдэнь, тэрэ хажуудань байһан зуунай даргада хандан: – Таанар римэй эрхэтэниие зарга шүүбэригүйгѳѳр ташуурдаха эрхэтэй аалта? – гэжэ Павел асууба. 26Энээниие дуулахадаа, зуунай дарга түмэнэй даргада ошожо: – Үгы, ши юу хэхэеэ байнабши? Энэ хүншни римэй эрхэтэн байнал, – гэбэ. 27Тиихэдэнь түмэнэй дарга Павелда ойртожо: – Хэлыш даа, ши үнэхѳѳрѳѳ римэй эрхэтэн гүш? – гэжэ һураба. – Тиимэ, – гэжэ Павел харюусаба. 28– Би ехэ мүнгэ түлэжэ римэй эрхэтэн болоо һэнби, – гэжэ түмэнэй дарга хэлэбэ. – Харин би түрэхэһѳѳ римэй эрхэтэнби, – гэбэ Павел. 29Павелые ташуурдаха ёһотой байһан сэрэгшэд түргэхэн тэрээнһээ холо болобо. Харин түмэнэй дарга римэй эрхэтэниие гэнжээр хүлибэб гэжэ мэдэхэдээ ехээр айн һүрдэбэ. 30Хойто үдэрынь Павелые юунэй түлѳѳ еврейнүүд зэмэлнэб гэжэ тодорхойлхо һанаатай түмэнэй дарга тэрэнэй гэнжыень тайлажа, түрүү санаартадай болон Зүблэлэй гэшүүдэй суглархые захиржа, Павелые тэдэнэй урда байлгаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\