Хэрэгүүд 23

1Павел Зүблэлэй гэшүүдые шэртэн хараад: – Аха дүүнэр! Бүхы наһаараа энэ үдэр хүрэтэр би Бурханда үнэн сэхээр алба хээб, – гэжэ хэлэбэ. 2Анания гэжэ нэрэтэй ахамад санаарта хажуудань байһан зондо нюур амыень альгадагты гэжэ захирба. 3– Ай, сагаанаар будагдаһан хана, шамайе Бурхан сохихо, – гэжэ тэрээндэ Павел хэлэбэ. – Хуулиин ёһоор намайе шиидхэхэ гэжэ эндэ һууһан аад лэ, намайе сохигты гэжэ захирхадаа Хуули эбдэбэш. 4– Ши Бурханай ахамад санаартые доромжолнош, – гэжэ хажуудань байһан хүнүүд хэлэбэ. 5– Аха дүүнэр, энэ хүн ахамад санаарта гэжэ би мэдээгүйлби, – гэжэ Павел харюусаба. – «Улад зонойнгоо захирагша тухай муу юумэ бү хэлэ», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй юм. 6Зүблэлэй гэшүүдэй нэгэ зариманиинь саддукейнэр, нүгѳѳдүүлынь фарисейнүүд байна гэжэ харахадаа, Павел шангаар ооглобо: – Аха дүүнэрни, би фарисейнүүдэй хүбүүн гээшэб, ѳѳрѳѳ фарисей хүнби. Үхэһэн хүнүүдэй амидыралгада этигэжэ байһанаймнай түлѳѳ намайе сүүдлэжэ байна. 7Иигэжэ хэлэһэнэйнь һүүлээр фарисейнэр ба саддукейнэр хоорондоо арсалдажа, сугларһан зоной һаналнуудынь хубаарба. 8Ушарынь юуб гэхэдэ, саддукейнэр үхэһэн хүнүүд амидырдаггүй, Бурханай Эльгээмэлнүүдшье, һүлдэшье үгы юм гэжэ баталдаг байгаа, харин фарисейнүүд эдэ бүгэдэ бии гэжэ тоолодог байгаа. 9Шанга хүхирэлдѳѳн боложо, фарисейнүүдэй дундаһаа хэдэн Хуули заадаг багшанар бодоод: – Энэ хүниие гэмнэхээр нэгэшье юумэ олоногүйбди. Энэ хүнтэй Һүлдэ гү, али Бурханай Эльгээмэл хѳѳрэлдэһэн байхадаа болохо, – гэжэ хэлэбэ. 10Арсалдаанай улам шангадахада, Зүблэлэй гэшүүд Павелые таһара удара татана аа гү гэжэ түмэнэй дарга айгаад, сэрэгшэдтэй суглаанай таһалга руу ороод, Павелые абажа, хэрэм туужа абаашахыень захирба. 11Хойто һүнинь Дээдын Эзэн Павелай урда бии боложо: «Зоригтой бай! Иерусалимда нам тухай гэршэлһэндээл адляар, ши мүнѳѳ Рим хотодо гэршэлхэш», – гэбэ. 12Хойто үдэрынь еврейнүүд хоорондоо хэлсээ үүдхэн сугларжа, Павелые алаагүй һаа, юумэ эдихэ уухагүйбди гэжэ тангариглаба. 13Энэ хэлсээе дүшэ гаран зон үүдхэһэн байгаа. 14Тэдэнэр түрүү санаартадта болон ахамадуудта ерээд: – Павелые алаагүй һаа, амандаа юушье хэхэгүйбди гэжэ тангариглаабди. 15Мүнѳѳ таанар, мүн Зүблэлэй гэшүүд Павелай хэрэгые дахин шалгажа хараха һанаатайбди гэһэн хэбэр үзүүлэн, түмэнэй даргада хүнүүдые эльгээжэ, тэрэниие асаруулагты. Бидэ бэлэн байхабди, иишэ орохоһоонь урда тэрэниие алахабди, – гэбэ. 16Гэбэшье энэ хэлсээн тухай Павелай эгэшын хүбүүн мэдээд, хэрэм ерэжэ, Павелда дуулгаба. 17Тиихэдэ Павел зуунай даргые дуудуулаад: – Энэ хүбүүн түмэнэй даргада юушьеб дуулгаха һанаатай байна. Энээниие тэрээндэ хүргэжэ үгыш, – гэбэ. 18Зуунай дарга хүбүүниие түмэнэй даргада хүргэжэ: – Хаалтада байһан Павел намайе дуудажа, энэ хүбүүн шамда юушьеб дуулгаха һанаатай юм гэжэ хэлээд, энээниие шамда асархыемни гуйгаа, – гэжэ элидхэбэ. 19Түмэнэй дарга тэрэ хүбүүе гарһаань хүтэлжэ хажуу тээшэнь абаашаад: – Зай, намда юу дуулгахаяа байнабши, – гэжэ һураба. 20– Павелые Зүблэлэй гэшүүдтэ абаашахые шамһаа гуйха тухай еврейнүүд хоорондоо үгэсэн хэлсэбэд, – гэжэ хүбүүн харюусаба. – Тэдэ Павелай хэрэгые дахин шалгажа хараха һанаатайбди гэһэн хэбэр үзүүлхэ. 21Гэбэшье ши тэдэнэй үгэдэ бү ороорой. Павелые алаагүй һаа, юумэ эдихэ уухагүйбди гэжэ тангариглаһан дүшэ гаран хүн тэрэниие һахин хүлеэжэ байха. Тэдэ мүнѳѳшье бэлэн байна, гансал шинии захиралта хүлеэнэ. 22– Намда хѳѳрэһэн юумэеэ ши хэндэшье бү хэлээрэй, – гэжэ түмэнэй дарга хүбүүндэ хэлээд, тэрэниие табиба. 23Тиигээд түмэнэй дарга хоёр зуутаниие дуудажа: – Хоёр зуун сэрэгшэдые, далан морин сэрэгшэдые ба хоёр зуун жадашадые бэлдэгты. Тэдэнэр үдэшын юһэн сагта Кесари ошохо ёһотой. 24Павелда моридые бэлдээд, захирагша Феликсдэ тэрэниие бүтэн бүрин зандань хүргэжэ үгэгты, – гэбэ. 25Түмэнэй дарга Феликсдэ иимэ бэшэг бэшээ: 26«Эрхим хүндэтэ захирагша Феликс, шамайе би, Клавдий Лисий амаршалнаб. 27Энэ хүниие еврейнүүд баряад, алаха гэһэн байна. Тэрэ римэй эрхэтэн байна гэжэ мэдэхэдээ, би бүлэг сэрэгшэдтэйгээ тэрэниие абарааб. 28Юундэ тэрэниие зэмэлнэб гэжэ тодоруулха һанаатайгаар тэрэниие Зүблэлэй гэшүүдтэ асараа һэнби. 29Амииень хороохоор, али түрмэдэ хаахаар нэгэшье муу юумэ хээгүй, харин тэдэнэй Хуулиин арсалдаатай асуудалай түлѳѳ тэрэниие зэмэлжэ байна гэжэ би элирүүлбэб. 30Энэ хүнэй урдаһаа нюуса хэлсээн үүдхэгдэжэ байна гэһэн мэдээсэл абамсаараа, энээниие шамда эльгээжэ, харин гэмнэгшэдтэнь ѳѳрынгѳѳ гэмнэлгые шамда хэлэхыень захирбаб». 31Абаһан захиралтынгаа ёһоор сэрэгшэд Павелые һүниндѳѳ Антипатри хото хүргэбэ. 32Хойто үдэрынь морин сэрэгшэдые Павелтай ябуулаад, сэрэгшэд ѳѳһэдѳѳ хэрэмээ бусажа ерэбэ. 33Харин морин сэрэгшэд Кесари хүрэжэ ерээд, захирагшада Павелые, түмэнэй даргын бэшэг дамжуулжа үгэбэ. 34Захирагша абаһан бэшэгээ уншаад, ямар можоһообши гэжэ Павелһаа һураба. Килики можоһоо гэжэ мэдэхэдээ: 35– Шинии гэмнэгшэдэй иишэ хүрэжэ ерэхэдэ би хэрэгыешни шагнуужамби, – гэжэ тэрэ хэлэбэ. Тиигээд захирагша Павелые Иродэй ордондо харуул доро байлгаха гэһэн захиралта үгэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\