Хэрэгүүд 24

1Табан үдэрэй үнгэрһэн хойно ахамад санаарта Анания хэдэн ахамадуудтай, Тертулл гэдэг үмэглэгшэтэй хүрэжэ ерэбэ. Тэдэ Павелда тохожо байгаа гэмнэлгэеэ захирагшада мэдүүлбэ. 2Павелые дуудуулжа асархадань, Тертулл тэрэниие гэмнэн, захирагшада хандаба: – Эрхим хүндэтэ Феликс! Шинии ашаар бидэ энхэ тайбан ажаһуунабди, оюун ухаанайшни хүсѳѳр энэ арад түмэнэй дунда хэгдэһэн ехэ хубилалтануудыешни 3бидэ хэзээшье, ямаршье талаһаань һайшаадагбди, баяр баясхалангаар дүүрэдэгбди. 4Юумэ удаан хэлэжэ шамайе хашараахаяа хүсэнэгүйб. Манай богони хѳѳрѳѳе шагнажа хайрлыш даа гэжэ гуйналби. 5Энэ хүн Назорейн шажанай бүлгэм толгойлжо, хёмороо татадаг хүн юм, юртэмсэ дэлхэйгээр хаа хаанагүй ажаһуудаг еврейнүүдэй дунда үймѳѳ татаа юм. 6Энэ хүн Бурханай Һүмыешье бузарлаха һанаатай байгаа, теэд бидэ энээниие барижа үрдеэбди. 8Энээниие ѳѳрѳѳ мүшхэжэ, манай гэмнэлгын зүбые баталха байхаш. 9Тертуллай хэлэһэниинь үнэн гэжэ еврейнүүдшье баталан, тэрэниие дэмжэбэ. 10Захирагшын Павелда дохёо тэмдэг үгэхэдэнь, тэрэ иигэжэ хэлэбэ: – Ши олон жэлэй үргэлжэдэ манай арад зоной зарга шүүгшэ байгааш гэжэ мэдэдэг ушарһаа би ѳѳрыгѳѳ гүйсэд үмэглэхэб. 11Арбан хоёр үдэрэй урда тээхэнэ Иерусалим хото мүргэл хэхэеэ ерэһыемни ши ѳѳрѳѳ лаблаха байхаш. 12Намайе Бурхан Һүмэдэ хэн нэгэнтэй арсалдажа, мүргэлэй гэртэ, али ондоо газарта үймѳѳ татажа байхыемни хэншье хараагүй юм. 13Намда тохожо байгаа зэмэ эдэ зон ѳѳһэдѳѳшье баримталан харуулжа шадахагүй. 14Буруу шажанай бүлгэм гэжэ эдэ зоной нэрлэдэг Зам баримталжа байһан дээрэһээл би үбгэ эсэгэнэрэйнгээ Бурханиие хүндэлнэб гэжэ шамда мэдүүлхэ байнаб. Моисейн Хуулида болон лүндэншэдэй номууд соо бэшэгдэһэн бүхы юумэндэ би этигэнэб. 15Эдэ зоной Бурханда найдадагтал адляар би баһал үнэн сэдьхэлтэншье, бусадшье зон амидырха гэжэ найдадаг хүнби. 16Тиимэһээ би Бурханайшье, хүнүүдэйшье урда арюун һайн сэдьхэлтэй байха гэжэ ходо оролдодогби. 17Иерусалимда олон жэл ерэнгүй байгаад, һаяар би арад зондоо мүнгэ сангын туһаламжа хүргэхэеэ, үргэл асархаяа ерээ һэм. 18Эдэ зон намайе Бурхан һүмэ соо бэеэ арюудхажа байхадамни хараһан байна. Тэрэ үедэ хажуудамни олон зоншье байгаагүй, үймэлдѳѳншье болоогүй һэн. 19Харин хэдэхэн Асиин еврейнүүд лэ... Хэрбээ тэдэ зон намайе зэмэлхэ шалтагаантай байбал, урдашни зогсожо, намайе зэмэлхэ ёһотой байгаа. 20Зүблэлэй гэшүүдэй урда зогсоходомни ямар гэмтэ ябадалда хабаатай байһыемни тодоруулһанаа эдэ зон ѳѳһэдѳѳ хэлэжэ үгэг лэ. 21Тэдэнэй урда зогсожо байхадаа: «Үхэһэн зоной амидыралгын түлѳѳ таанад мүнѳѳдэр намайе шүүбэрилнэт!» – гэжэ хэлэһэнэймни түлѳѳ үһѳѳрхэһэн байжа магадгүй. 22Дээдын Эзэнэй Зам тухай хэнһээшье һайн мэдэжэ байһан Феликс хэрэгэй шиидхэбэриеэ хойшолуулан: – Түмэнэй дарга Лисиин иишэ хүрэжэ ерэхэдэ би танай хэрэг шиидхэхэб, – гэжэ хэлэбэ. 23Павелые хатуу бэшэ харуул доро байлгагты, нүхэдэйнь туһалхада һаад бү хэгты гэжэ Феликс зуунай даргада захирба. 24Хэдэн үдэрэй үнгэрһэн хойно Феликс Друзилла һамгатаяа (тэрэнь еврей эхэнэр байгаа) ерэжэ, Павелые дуудажа асаруулаад, Христос Иисуста һүзэглэдэг тухайгаа хѳѳрэхыень шагнаба. 25Теэд Павелай үнэн зүб ажамидарха, бэеэ бариха тухай, ерээдүй зарга шүүбэри тухай хѳѳрэхэдэнь, Феликс айгаад: – Зай, иигээд мүнѳѳдэр болоо. Яба. Сүлѳѳ саг гарабал, би шамайе дуудуужаб, – гэжэ хэлэбэ. 26Тиихэдэ Павел мүнгэ үгэнэ аа гү гэжэ найдан, Феликс хойноһоонь оло дахин эльгээжэ, тэрээнтэй хѳѳрэлдэдэг байгаа. 27Хоёр жэлэй үнгэрһэн хойно Феликсын орондо захирагшын тушаалда Поркий Фест оробо. Феликс еврейнүүдэй һайшаалда хүртэхын тула Павелые харуул доро орхёо бэлэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\