Хэрэгүүд 25

1Албан тушаалда ороһоор гурба хоноод, Фест захирагша Кесариһаа Иерусалим хото ошобо. 2Түрүү санаартад, хотын нэрэ хүндэтэй зон Павелые Фестын урда гэмнэбэ, 3тиин тэрэнэй талаһаа һайн хандалга хүлеэжэ, Павелые Иерусалим асарха зүбшѳѳл гуйба. Юундэ тиигээб гэхэдэ, тэдэнэр Павелые харгыдань алаха гэжэ хэлсэһэн байгаа. 4Гэбэшье Павел Кесари хотын түрмэдэ харуул доро үлэхэ, би ѳѳрѳѳшье мэнэ гэһээр тиишээ ошохо һанаатайб гэжэ Фест харюусаба. 5– Таанадай ахамадууд намтай ябалсаг. Хэрбээ тэрэ хүнэй буруу юумэ хэһэн байбалнь, тэрэниие тэндэ ошоод зэмэлээрэйт, – гэжэ Фест хэлэбэ. 6Иерусалимда арба шахуу үдэр байгаад, Фест Кесарияа бусаба. Хойто үдэрынь тэрэ заргашын шэрээдэ һуугаад, Павелые асархыень захирба. 7Павелай ерэхэтэй сасуу Иерусалимһаа ерэһэн еврейнүүд тэрэниие тойрожо, гэршэлэн баталхын аргагүй олон зэмэ тэрээндэ тохобо. 8– Би еврейнүүдэй Хуулиин, Бурхан Һүмын, римэй хаанайшье урда зэмэгүйб, – гэжэ Павел ѳѳрыгѳѳ үмѳѳрбэ. 9Фест еврейнүүдэй һайшаалда хүртэхэ һанаатай: – Иерусалим ошожо, тэндэ хэрэгээ намаар шиидхүүлхэеэ хүсэнэ гүш? – гэжэ Павелһаа һураба. 10– Би римэй хаанай зарга шүүбэридэ ороод байнаб, тиимэһээ минии хэрэг эндэ шиидхэхэ ёһотой, – гэжэ Павел харюусаба. – Би еврейнүүдтэ ямаршье муу юумэ хээгүйб гэжэ ши ѳѳрѳѳ һайн мэдэнэш. 11Хэрбээ хуули бусын юумэ хэһэн, саазада хүртэмѳѳр юумэ үйлэдэһэн байбал, би үхэхэдэшье бэлэнби. Хэрбээ эдэнэй намда тохоһон зэмэдэ хабаагүй һаамни, хэншье намайе эдэнэй гарта үгэхэ эрхэгүй. Би римэй хаанай зарга шүүбэри шаарданаб. 12Тиихэдэнь Фест зүблэлтэйгѳѳ зүбшѳѳд: – Ши римэй хаанай зарга шүүбэри шаардаба гүш? Римэй хаанда ошохош, – гэбэ. 13Хэдэн үдэрэй үнгэрһэн хойно Агриппа хаан Берника һамгатаяа Кесари хото Фестдэ айлшаар ерэбэ. 14Тэдэнэй нэгэ хэды хоноһон хойно Фест Агриппа хаанда Павелай хэрэг тухай хѳѳрэжэ үгэбэ: – Феликсын хаалтада байлгаһан нэгэ хүн эндэ бии. 15Иерусалим ошоходомни түрүү санаартад болон еврейнүүдэй ахамадууд тэрэниие зэмэлжэ, тэрэнэй талаар гэмнэлгын шиидхэбэри гаргахыемни шаардаа. 16Тиихэдэ гэмнэгдэһэн хүниие зэмэлһэн хүнүүдтэйнь уулзуулангүй, зэмэлэгдэжэ байһан ушараар ѳѳрыгѳѳ үмэглэхэ арга олгонгүй хэһээхэнь римэй эрхэтэнэй заншал ёһоор бэшэ гэжэ би харюусаа һэм. 17Тэдэ зоной намтай иишэ ерэхэдэнь, би хэрэгыень хойшолуулангүй, хойто үдэрынь заргашын шэрээдэ һуугаад, тэрэ зэмэлүүлһэн хүниие асарагты гэжэ захираа һэнби. 18Зэмэлэгшэд гэмнэһэн хүнтэйгѳѳ уулзахадаа тэрээндэ тохохо гэжэ минии һанаһан ямаршье зэмэ тохоогүй һэн. 19Харин тэдэ ѳѳһэдынгѳѳ шажанай талаар, Павелай амиды гэжэ баталан хэлэдэг Иисус гэдэг үхэһэн хүн тухай асуудалаар арсалдаа бэлэй. 20Яажа энэ асуудалаар мүрдэлгэ хэхэб гэжэ гайхан, Иерусалим ошожо, тэндэ намаар хэрэгээ шиидхүүлхэ дуратай гүш гэжэ би Павелһаа һурааб. 21Тиигээд тэрэнэй римэй хаанай зарга шүүбэри шаардахадань, римэй хаанда ябуулха арга олоторни тэрэниие хаалтада байлгагты гэжэ би захирааб. 22– Би баһа тэрэниие шагнаха дуратай байнаб, – гэжэ Фестдэ Агриппа хэлэбэ. – Үглѳѳ ши шагнаарай, – гэжэ нүгѳѳдынь харюусаба. 23Хойто үдэрынь Агриппа Берника хоёр ялалзаһан талалзаһан юумэд суглаанай таһалга руу түмэнэй дарганартай, хотын изагууртантай хамта оробо. Тиигээд Фестын захиралтаар Павелые оруулба. 24– Агриппа хаан, эндэ сугларһан бүхы зон! Энэ хүниие амиды ябаха ёһогүй гэжэ Иерусалимайшье, эндэхишье еврейнүүд гэмнэн, олоороо намда хандаа бэлэй. 25Ѳѳрынгѳѳ талаһаа энэ хүн саазада хүртэхѳѳр нэгэшье муу юумэ хээгүй байна гэһэн тобшолол хээб. Тиигээд энэ хүнэй римэй хаанай зарга шүүбэри шаардаа юм хадань би тэрэниие римэй хаанда эльгээхэ гэжэ шиидээб. 26Гэбэшье римэй хаанда юу бэшэхэеэ һайн ойлгожо ядан, мүрдэлгэ хээд, юу бэшэхэеэ ойлгохын тула би энэ хүниие, Агриппа хаан, урдашни байлгааб. 27Юундэ тиигээб гэхэдэ, хаалтада һууһан хүнэй зэмыень заангүйгѳѳр эльгээхэнь бодолгүй хэрэг гэжэ би һананаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\