Хэрэгүүд 26

1Үмэглэлтын үгѳѳ хэлэхыеш зүбшѳѳнэбди, – гэжэ Павелда Агриппа хэлэбэ. Тиихэдэнь Павел гараа үргѳѳд, ѳѳрыгѳѳ хамгаалан иигэжэ хэлэбэ: 2– Агриппа хаан! Еврейнүүдэй намда тохожо байгаа зэмэдэ хабаагүйб гэжэ мүнѳѳдэр шинии урда ѳѳрыгѳѳ үмэглэжэ байһандаа би ѳѳрыгѳѳ хуби заяатай хүн гэжэ тоолоноб. 3Ши еврейнүүдэй ёһо заншалыешье, арсалдаан гаргадаг асуудалнуудыешье һайн мэдэнэш. Тиимэһээ намайе тэсэбэритэйгээр шагнахыешни гуйнаб. 4Минии ажамидарал эдир залуу наһанһаа эхилэн еврейнүүдэй дунда мэдээжэ. Би түрүүн ѳѳрынгѳѳ арад зоной дунда, һүүлдэнь Иерусалимда ажаһуудаг һэм. 5Эдэ еврейнүүд үнинэй намайе мэдэхэ, тиимэһээ дуратай һаа, манай шажанай эгээл хатуу журамтай фарисей бүлгэмэй гэшүүн байһан тухаймни баталжа үгэхэ. 6Бурханай үбгэ эсэгэнэртэмнай найдуулһан юумэндэ мүнѳѳшье этигэжэ байһан дээрэһээ би танай урда шүүлгэн зогсоноб. 7Тиихэдэ манай арбан хоёр угсаатаншье энэ найдуулга бүтэхэ гэжэ этигэһээр лэ үдэр һүнигүй Бурханда алба хэдэг байгаа. Хаан, энэ бүхэнэйл түлѳѳ намайе еврейнүүд зэмэлнэ. 8Үхэһэн зониие Бурхан амидыруулха аргагүй гэжэ таанар яахадаа һананабта? 9Би ѳѳрѳѳшье Назаредэй Иисусай нэрэ алдарай урдаһаа шадалаараа тэмсэхэ ёһотойб гэжэ һанадаг байгааб. 10Иерусалимда би энэ бүхэниие гүйсэдхэжэ байгаа бэлэйб. Түрүү санаартадай үгэһэн эрхээр би Христосто һүзэглэдэг олон зониие түрмэдэ хаагаа һэнби. Тиихэдэ хэн нэгэниие саазалха тухай асуудалай шиидхэгдэхэдэ, би ходо саазада хүртүүлхэ гэжэ хэлэдэг байгааб. 11Тиин мүргэлэй гэр бүхэндэ Иисусһаа арсахыень баадхан, һүзэглэгшэдые хэһээдэг һэм. Би тэдээндэ айхабтар ехээр хоро шараяа бусалан, хариин хото нютагуудааршье ябажа, тэдэниие мүрдэн мүшхэдэг байгааб. 12Нэгэтэ би түрүү санаартадһаа һүзэглэгшэдые хэһээхэ эрхэ болон зүбшѳѳл абажа, Дамаск хото ошоо һэм. 13Хаан, үдэ багта намайе, мүн замаймни нүхэдые тэнгэриһээ сасаран гэрэлтүүлһэн, наранһаа үлүү ялагар гэрэл туяа би хараа бэлэйб. 14Бидэ булта газарта унажа, намда еврей хэлэн дээрэ: «Саул, Саул, юундэ ши намайе хашан мүрдэнэбши? Ташуурай урдаһаа зүдхэһэн зүрюу бухадал адляар ши ѳѳрыгѳѳ зобоонош!» – гэһэн абяа дуулааб. 15«Эзэмни, үгы ши хэн гээшэбши?» – гэжэ би һурабаб. «Шамда хашуулан мүрдүүлэгшэ Иисус гээшэб, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаа. – 16Мүнѳѳ ши хүл дээрээ бодо. Шамайе ѳѳрынгѳѳ зараса болгохын тула, мүнѳѳдэр хараһан үзэһэн, мүн ерээдүйдэ минии харуулха бүхы юумэнэй гэршэ болохыншни тула би шамда үзэгдэбэ гээшэб. 17Би шамайе еврейнүүдһээ, мүн бусад арадуудһаа абархаб. Мүнѳѳ тэдэнэй нюдыень нээжэ, харанхы мунхагһаа гэрэл туяада шэглүүлхыншни тула, сатанагай эрхэ мэдэлһээ Бурханай эрхэ мэдэлдэ оруулхыншни тула, мүн намда этигэн тэдэнэй нүгэл шэбэлээ хүлисүүлжэ, Бурханай арад зоной дунда ѳѳрынгѳѳ һуури эзэлхынь тула би шамайе тэдэндэ эльгээнэб». 19Агриппа хаан, энээнһээ боложо би тэнгэридэ үзэгдэһые буруушаангүй, 20түрүүн Дамаск хотынхидтэ, һүүлдэнь Иерусалимай зондо, удаань бүхы Иудейн орон нютагайхинда, һүүлэй һүүлдэ бусад яһатанда нүгэл хэхэеэ болигты, нүгэл хэхэеэ болиһоноо бодото хэрэгүүдээрээ баталжа, Бурханда хандагты гэжэ уряалаа бэлэйб. 21Энээнэй түлѳѳ еврей зон намайе Бурхан Һүмэ соо барижа алаха гээ. 22Гэбэшье Бурханай хүсэ туһаламжаар би энэ саг хүрэтэр сухаришагүй зогсоноб, юрыншье, нэрэ хүндэтэйшье зондо гэршэлнэб. Лүндэншэдэй болон Моисейн уридшалан хэлэһэндэ нэмэжэ би нэгэшье үлүү юумэ хэлээгүйб. 23Харин Бурханай табисуурта ехэ зоболон эдлэжэ, үхэһэн зоной дундаһаа эгээн түрүүн амидыржа, манайшье арад зондо, бусад арадуудташье абаралга тухай хѳѳрэхэ гэжэ тэдэнэй бэшэһые хэлэһэн байгааб. 24Иигэжэ Павелай ѳѳрыгѳѳ үмэглэжэ байхада Фест: – Павел шинии ухааншни муудаа! Ши ехэ эрдэм номһоо боложо үбэштэйрѳѳш, – гэжэ шангаар хашхарба. 25– Эрхим хүндэтэ Фест, би үбэштэйрѳѳгүйб, – гэжэ Павел буруушааба. – Би үнэн зүб, сэсэн удхатай үгэнүүдые хэлэнэб. 26Хаанда иимэ зоригтойгоор хандажа байнаб. Хааншье энээниие мэдэнэ. Эдэ бүхэниие хаан анхарангүй орхихогүй гэжэ би этигэнэб, юундэб гэхэдэ, энэ бүхэн ямар нэгэн харанхы буланда ушараа бэшэ ха юм. 27Агриппа хаан, ши лүндэншэдтэ этигэнэ ха юмши? Этигэнэш гэжэ мэдэнэб! 28– Ушаргүй түргѳѳр намайе христос шажанда хандуулха һанаатай гүш! – гэжэ Агриппа Павелда хэлэбэ. 29– Түргѳѳр гү, түргѳѳр бэшэ гү, гэбэшье гансал ши бэшэ, харин мүнѳѳдэр намайе шагнажа байгаашад булта (энэ гэнжэнүүдһээ гадна) намдал адли болохыень би Бурханда зальбарнаб, – гэжэ Павел харюусаба. 30Хаан ѳѳдѳѳ бодобо, хойноһоонь захирагша, Берника, бусадшье улад бодобо. 31Таһалгаһаа гараад, тэдэ бэе бэедээ: – Энэ хүн саазалуулхаар гү, али түрмэдэ һуухаар нэгэшье муу юумэ хээгүй байна, – гэлдэбэ. 32– Римэй хаанай зарга шүүбэри шаардаагүй юм һаань, энэ хүниие сүлѳѳдэ табижа болохо байгаа, – гэжэ Агриппа хаан Фестдэ хэлэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\