Хэрэгүүд 27

1Бидэнэй Итали тамарха гэжэ шиидэһэн хойно Павелые хаалтада байһан үшѳѳ хэдэн хүнүүдтэй римэй хаанай түмэнэй Юлий гэдэг зуунай даргада даалгаба. 2Асиин эрье зубшан тамарха ёһотой Адрамиттиһаа ерэһэн корабльда бидэ һуугаад тамарбабди. Маанадай дунда Фессалоникиһаа уг гарбалтай Аристарх гэжэ македон хүн байлсаа. 3Хойто үдэрынь бидэ Сидон хотодо зогсообди, Юлий Павелда ехэ уян хандажа, нүхэдтэйгѳѳ уулзан, хэрэгтэй юумэ абажа ерэхыень зүбшѳѳбэ. 4Сидонһоо гараад, бидэ Кипр аралай хажуугаар һалхинһаа хоргодон тамараабди, юундэб гэхэдэ, һалхин урдаһаамнай үлеэжэ байгаа. 5Бидэ Килики, Памфили аралнуудые тамаран үнгэржэ, далай гаталаад, Лики нютагай Миры хотодо зогсообди. 6Тэндэ зуунай дарга Итали тамаржа ошохо гэһэн Александриин корабль бэдэржэ олоод, бидэниие һуулгаа. 7Бидэ хэдэн үдэр ехэ удаан тамаржа, һүүлэй һүүлдэ арайл гэжэ Книд хото хүрѳѳ бэлэйбди. Бидэнэй тамарха зүгһѳѳ һалхин үлеэжэ, һалхинһаа хоргодон, бидэ Салмоне хушууе үнгэрѳѳд, Крит аралые урда зүгһѳѳнь тойрон тамараа һэмди. 8Кридэй эрье зубшан арай шамай тамарһаар бидэ Ласея хотын ойро оршодог «Номгон гавань» гэжэ нэрэтэй газарта хүрѳѳбди. 9Бидэ ехэ саг гээжэ, Масаглалгын Үдэрэй үнгэрһэн тула саашадаа тамархань ехэ аюултай боложо байгаа. 10– Нүхэд, минии һаналаар саашадахи тамаралга ехэ аюултай байжа магадгүй, ганса ашаа корабль хоёрнай аюулда орохо бэшэ, маанадшье аюул оһолдо орожо магадгүйбди, – гэжэ Павел аргадаба. 11Харин зуунай дарга кораблиин эзэнэй, корабль хүтэлэгшын үгэ дуулаад лэ, Павелай хэлэһые анхарбагүй. 12Кораблиин тогтоһон газар үбэлжэхэдэ таарахагүй байһан дээрэһээ ехэнхи зон эндэһээ гаража, арга байбал урда баруун ба хойто баруун талаһаа нээлтэтэй Крит аралай Финик пристаньда тамаржа ошоод, тэндэ үбэлжэе гэһэн дурадхал оруулба. 13Урдаһаань аалин һалхинай үлеэхэдэ, тэдэнэр тухайлаашань бэелхэ гэжэ бодоод, бархагуудаа дээшэнь татажа абаад, Крит аралай эрье зубшан тамарба. 14Гэбэшье удангүй аралай саанаһаа «Зүүн хойто зүгэй» гэжэ нэрэшэһэн айхабтар шанга һалхин буужа, зогсонгүй үлеэбэ. 15Корабль һалхинда абтажа, бидэ һалхинай урдаһаа юушье хэхэ аргагүй байгаабди. Тиимэһээ бидэ оролдохоёо болижо, корабльнай һалхинда туугдаба. 16Клавда гэжэ нэгэ аралай хажуугаар үнгэрэн гарахадаа, кораблиингаа онгосые бидэ арай гэжэ бүтэн үлѳѳбэбди. 17Тэрэ онгосо кораблиингаа табсан дээрэ гаргаад, һүүлдэнь таталгаар бүһэлэн уяабди. Сиртай гэдэг харьялтай мүргэлдэнэ гүбди гэжэ айгаад, морягууд бархагаа хаяжа, һалхинда туулгаһан онгосомнай саашаа гүйбэ. 18Һалхи шуурган улам шангаржа байһан дээрэһээ бидэ ашаанайнгаа заримыень хаябабди, 19үшѳѳ нэгэ хоноод, кораблиингаа түхеэрэлгые уһа руу хаяа бэлэйбди. 20Нилээд олон үдэр огторгойдо нараншье, одо мүшэдшье харагдабагүй. Шуурганай яажашье зогсохогүйдэ бидэ абарагдахабди гэжэ найдахаяашье болёобди. 21Хүнүүд үнинэй эдеэлхэеэшье болёод байгаа. Тиихэдэ Павел тэдэнэй урда гараад, иигэжэ хэлэбэ: – Нүхэд, минии үгэ дуулажа, Крит арал дээрэ үлэхэ байгаабди. Тиигээ һаа, бидэ иимэ гай оһолдо орохогүй һэмди, иимэ ехэ гарзашье гарахагүй байгаа. 22Харин мүнѳѳ зоригоо бү алдагты гэжэ уряалнаб. Хэншье хосорхогүй, гансал корабльнай хосорон һалаха. 23Эрхэ мэдэлдэнь байдаг, минии шүтэдэг Бурхан үнгэрһэн һүни Эльгээмэлээ намда эльгээгээ. 24Тэрэ Бурханай Эльгээмэл: «Павел бү ай! Ши римэй хаанай урда зогсохо ёһотойш, тиимэһээ Бурхан шинии аша туһада замайншни нүхэдтэ ами наһа үршѳѳн хайрлана», – гэжэ хэлээ. 25Нүхэд, тиимэһээ зоригтой байгты! Би Бурханда этигэнэб! Тэрэнэй хэлэһэн ёһоор хамаг юумэн болохо. 26Корабльнай ямаршьеб даа аралда заатагүй туугдажа ерэхэ. 27Дундада далайда арбан дүрбэдэхи һүниеэ долгиндо туугдан дабшажа байхадамнай һүниин тэн багаар матросууд гэнтэ газарта дүтэлжэ байһанаа мэдэрбэ. 28Уһанай гүнзэгые хэмжэжэ үзэхэдэнь, гушан долоон метр шахуу байба, нэгэ хэды болоод дахин хэмжэжэ үзэхэдэнь, хорин долоо хахад метр гүнзэгы харуулжа байба. 29Уһан дорохи хада корабляараа мүргэнэ гүбди гэжэ айн, тэдэ түргэхэн үдэр болоһой гэжэ зальбарһаар корабльһаа дүрбэн бархаг хаяба. 30Морягууд корабльһаа тэрьедэхэ гэжэ шиидээд, хушуун талаһаа бархагуудые бүхэлжэ уяха һанаатайбди гэһэн хэбэр үзүүлжэ, бага онгосо уһанда буулгаба. 31– Хэрбээ эдэ зоной корабль дээрээ үлѳѳгүй һаа, таанад бэеэ абаржа шадахагүйт, – гэжэ Павел зуунай даргада болон сэрэгшэдтэ хэлэбэ. 32Тиихэдэнь сэрэгшэд бага онгосые барижа байһан аргамжануудые таһа сабшажа, онгосонь далайда шэнгэбэ. 33Үүр сайхын урда тээ Павел хүнүүдые эдеэлыт даа гэжэ аргадаба: – Таанад арбан дүрбэн үдэр найдан хүлеэһээр огто эдеэлбэгүйт, амандаашье юумэ абабагүйт. 34Тиимэһээ бэеэ абархын тула эдеэлыт даа гэжэ таанадые гуйнаб. Та бүхэнэй тархиһаа нэгэшье үһэн унахагүй! 35Иигэжэ хэлээд, Павел хилээмэ абажа, бултанай байхада Бурханда баясхалан хүргэн зальбаржа, хилээмэеэ хухалан эдижэ оробо. 36Булта урма зориг орожо, баһа эдеэ хоол бариба. 37Корабль дээрэ бидэ ниитэдээ хоёр зуун далан зургаан хүн байгаабди. 38Эдеэлжэ садаад, тэдэ зон таряа талхаа уһа руу хаяжа, корабляа хүнгэлбэ. 39Үдэр болоходо морягууд танигдахагүй хуурай газар хараба. Элһэн эрьетэй далайн тохой обёороод, тиишэнь корабляа оруулжа, тэндэ зогсожо туршая гэжэ тэдэ шиидэбэ. 40Бархагуудаа таһалжа далайда орхихотойгоо сасуу тэдэ жолоодогшо һэльбүүрнүүдые бариһан аргамжануудаа тайлаад, һалхинда туугдахын тула далбагаа татан, эрьедэ дүтэлжэ байба. 41Гэбэшье тэдэ хушуурһан элһэн газарта тээгдэжэ, корабль элһэндэ шаагдаад, хүдэлхэгүйгѳѳр байшаба, харин далайн эбхэрээн кораблиин хойто талые сохижо, бутаргажа захалба. 42Тиихэдэнь хаалтын зон эрьедэ гараад зугадана гү гэжэ айһан сэрэгшэд тэдэниие алаха гэжэ шиидэбэ. 43Гэбэшье зуунай дарга Павелые абарха һанаатай байжа, сэрэгшэдэй һанаашалһанаа бэелүүлхэдэнь һаалта хэбэ. Зуунай дарга тамаржа шадаха хүн бүхэндэ түрүүн уһанда һүрэхыень, 44харин үлэһэн зониие эрье хүрэтэр модон дээрэ гү, али кораблиин хэлтэрхэй дээрэ тамаржа ошохыень захирба. Тиигэжэ булта хуурай газар дээрэ бүтэн бүрин юумэд гараба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\