Хэрэгүүд 28

1Маанадай бэеэ абарһан арал Мальта гэжэ нэрэтэй байһыень мэдэбэбди. 2Тэндэхи зон бидэниие угаа һайнаар угтаа. Бороо орожо, ехэ хүйтэн байһан хадань тэдэнэр түүдэг аһаажа, бултыемнай дуудаба. 3Павелай тэбэри бургааһа түүжэ асараад, түүдэг руу хаяжа байхадань хорото могой гартань аһашаба. Тэрэ могой халуун галһаа тэрьелжэ, түүдэгэй бѳѳн бургааһан сооһоо мүлхижэ гараа бшуу. 4Гартань аһашоод байһан могойе харахадаа Мальтын зон бэе бэедээ: «Энэ хүн алууршан байгаа ёһотой. Далайһаа абарагдаһаншье һаа, Үһѳѳгѳѳ абалгын бурхан энээниие амиды орхиногүй», – гэлдэбэ. 5Харин Павел ѳѳртѳѳ ямаршье гэм хүргэнгүй тэрэ могойе галда һэжэрэн хаяба. 6Павелай хабдахые гү, али гэнтэ амигүй унахыень зон хүлеэбэ. Ехэ удаан хүлеэжэ, Павелтай муу юумэнэй тохёолдонгүй байһыень харахадаа, һанамжаяа хубилган, энэмнай ямар нэгэн бурхан байна гэлсэбэд. 7Тэндэһээ холо бэшэ Публий гэжэ нэрэтэй аралай захирагшын гэр буусань оршодог байгаа. Тэрэ бидэниие ехэ дулаанаар угтаа, бидэ тэрэнэйдэ гурбан үдэр айлшалаа һэмди. 8Эгээл энэ үедэ Публиин эсэгэнь дизентеригээр үбдѳѳд, халууржа хэбтээ. Павел таһалгадань орожо зальбараад, тэрэниие гараараа адислан эдэгээбэ. 9Энээнэй һүүлдэ үбшэн байһан аралай бусад зон Павелда ерэжэ, ѳѳһэдыгѳѳ эмнэлүүлдэг байгаа. 10Тамаржа ошохоёо байхадамнай, тэдэ зон хүндэлһэнэй тэмдэг үзүүлэн, бидэндэ ехэ бэлэг асаржа, бүхы шухала юумээр маниие хангаба. 11Гурбан һара үнгэрһэн хойно энэ аралда үбэлжэһэн Александриин «Диоскуры» гэжэ корабльда һуужа, бидэ саашаа тамараа бэлэйбди. 12Сиракуз хото ерэжэ, гурбан үдэрѳѳр зогсоод, 13тэндэһээ гараад, Реги хото тамаран хүрэбэбди. Хойто үдэрынь урда зүгһѳѳ һалхин үлеэбэ, тиимэһээ хоёр хоноод бидэ Путеол портдо байгаабди. 14Тэндэ һүзэглэгшэ аха дүүнэртэйгѳѳ уулзажа, гуйһан ёһоорнь долоон хоног айлшалбабди. Тиигэжэ бидэ Рим хото хүрэбэбди. 15Тэндэхи һүзэглэгшэ аха дүүнэрнай бидэнэр тухай дуулахадаа, урдаһаамнай угтан гараба. Нэгэ зариманиинь Аппиевай Форум гэжэ, нүгѳѳдүүлынь Айлшадай гурбан буудал гэжэ газарта хүрэжэ ерэбэд. Тэдэниие харахадаа, Павел Бурханда баясхалан хүргэжэ, урмашаба. 16Павелай Рим ерэхэдэнь, харууһалжа байһан сэрэгшэтэйнь хамта тусгаар газарта байрлаха зүбшѳѳл үгтэһэн байгаа. 17Гурбан үдэрэй үнгэрһэн хойно Павел эндэхи нютагай еврей бүлгэмэй хүндэтэй хүнүүдые ѳѳртѳѳ уриба. Тэдэнэй ерэхэдэнь, Павел иигэжэ хэлэбэ: – Аха дүүнэрни! Арад зондоо эсэргүү гү, али үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ёһо заншал буруушааһан ямаршье муу юумэ хээгүй байхадамни намайе Иерусалимда барижа, римэйхинэй гарта тушаагаа. 18Тэдэ намайе мүшхэжэ, саазалхаар юумэ хээгүй хадамни табиха һанаатай байгаа. 19Еврейнүүдэй арсажа байһан дээрэһээ би римэй хаанай зарга шүүбэри шаардаха баатай болооб. Гэбэшье би арад зоноо зэмэлхын тула энэ бүхэниие хээ бэшэб. 20Энэ талаар уулзажа хѳѳрэлдэхын тула би таанадые ѳѳртѳѳ дуудааб. Юуб гэхэдэ, Израилиин зоной найдажа байһан хүнэй түлѳѳ би гэнжэлүүлээд ябанаб. 21– Бидэ шамда хабаатай ямаршье бэшэг Иудейһээ абаагүйбди, аха дүүнэрэймнай хэнииньшье тэндэһээ ерэжэ шам тухай мэдээсэл, муу юумэ дуулгаагүй. 22Гэбэшье ѳѳрыншни һанамжа бидэ дуулаха дуратай байнабди, юуб гэхэдэ, һүзэглэгшэдэй энэ бүлгэм хаа хаанагүй арсалдаа гаргадаг гэжэл бидэ мэдэнэбди. 23Павелтай хэлсэжэ тогтооһон үдэр тэрэнэй байрада ехэ олон зон сугларба. Үглѳѳнһѳѳ үдэшэ орой болотор Павел Бурханай хаан орон тухай номнобо. Иисус тухай хэлэһэн үгэнүүдэйнгээ үнэн зүб байһыень Моисейн Хуулиин ба лүндэншэдэй гэршэнүүдээр баталжа байгаа. 24Нэгэ зарим шагнагшадынь тэрэнэй үгэдэ этигэжэ, нүгѳѳ зариманиинь этигэнгүй байба. 25Нэгэ һаналда ерэнгүй тэдэнэй таража эхилхэдэ, Павел тэдэниие иимэ үгэнүүдээр үдэшэбэ: – Нангин Һүлдэ лүндэншэ Исайягаар дамжуулан манай үбгэ эсэгэнэртэ сохом үгэнүүдые хэлээ һэн: 26«Шэхээрээ шагнаад, ойлгохогүйт, Нюдѳѳрѳѳ хараад, харахагүйт гэжэ тэрэ арадта ошожо хэлэ. 27Энэ арадай зүрхэниинь ѳѳхѳѳр хушагдаа, Шэхээрээ арай гэжэ дуулана, нюдэниинь анилдаад байна. Тиигээгүй һаа, нюдѳѳрѳѳ хараха, шэхээрээ дуулаха, зүрхѳѳрѳѳ ойлгохо һэн. Тиигээд намда хандаха һэн, тиин би тэдэниие эмшэлэн эдэгээхэ һэм». 28Абаралга тухай энэ Бурханай Мэдээсэл бусад арадуудта эльгээгдээ гэжэ таанад мэдэгты. Тиигээд тэдэл дуулаха. 30Аяар хоёр жэл соо Павел хүлһэлжэ байрлаһан байрадаа ерэһэн хүн бүхэниие угтажа абадаг һэн. 31Тэрэ Бурханай хаан орон тухай номножо, Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай зоригтойгоор һургажа байгаа. Хэншье тэрээндэ һаалта хэдэггүй һэн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\