Хэрэгүүд 3

1Нэгэтэ үдын гурбан сагта мүргэлэй болохоёо байхада Пётр Иоанн хоёр Бурхан Һүмэ руу ошожо ябаа. 2Бурхан Һүмын «Үзэсхэлэнтэ» гэгдэдэг хаалгын хажууда түрэхэһѳѳн дохолон хүниие үдэр бүри асаржа һуулгадаг байгаа. Тэрэ хүн Бурхан Һүмэ руу ерэһэн зонһоо юумэ гуйраншалдаг һэн. 3Һүмэ руу орохоёо байһан Пётр Иоанн хоёрые хараһаар тэрэ дохолон хүн тэдээнһээ баһа юумэ гуйба. 4Үнѳѳхи хоёрынь тэрэниие шэртэжэ: – Наашаа хара! – гэжэ тэрээндэ Пётр хэлэбэ. 5Үнѳѳхи гуйраншань юумэ үгэхэнь гэжэ горидон, тэдээн тээшэ хараба. 6Харин Пётр тэрээндэ: – Алта мүнгэн намда үгы, гэбэшье намда байгаа юумээ би шамда үгэхэб. Бодоод яба гэжэ Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар захирнаб! – гээд хэлэбэ. 7Пётр тэрэниие баруун гарһаань баряад, ѳѳдѳѳ бодоходонь туһалба. Тиихэдэ үнѳѳхи дохолон хүнэй хүлдэ хүсэ шадал орожо, тэрэ хүл дээрээ һуга харайн бодоод, ябажа эхилбэ. 8Тиигээд тэрэ дэбхэрэн собхорон байжа, Бурханиие алдаршуулан, Бурхан Һүмэ руу Пётр Иоанн хоёртой хамта ябаад оробо. 9Тэрэ хүнэй хүлѳѳрѳѳ ябажа, Бурханиие алдаршуулжа байхые бүхы зон хараа бэлэй. 10Бурхан Һүмын «Үзэсхэлэнтэ» хаалгын хажууда һуудаг гуйранша энэ мүн байна гэжэ танихадаа, тэрээнтэй юунэй ушарһые ойлгоходоо, тэдэ зон ехэ гайхажа байба. 11Тэрэ хүнэй Пётр Иоанн хоёрһоо һалан һандангүй ябахада, ехээр гайхалдаһан зон Соломоной бахананууд гэгдэдэг газарта гүйлдэжэ ерээд, тэдэнэрые тойрошобо. 12Пётр тэдэниие обёороод хэлэбэ: – Израильшууд! Энээниие хараад яатараа гайхабат? Ѳѳһэдынгѳѳ хүсэ шадалаар, һүзэгѳѳрѳѳ энэ хүниие бидэнэй ябадаг болгоһон мэтэ таанад юундэ бидэниие иитэрээ шэртэнэбта? 13Абраһам, Исаак, Яковай Бурхан, манай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхан ѳѳрынгѳѳ зараса Иисусые алдаршуулаа. Таанад Иисуста урбаһан байнат, тэрэниие Пиладай сүлѳѳлэн табиха гэхэдэнь, таанад арсаһан байнат. 14Бурханай хүнһѳѳ, үнэн сэдьхэлтэнһээ арсажа, харин алууршые табиит гэжэ таанад гуйһан байгаат. 15Таанадай Амидарал бүтээгшые алабашье, Бурхан тэрэниие амидыруулаа юм. Бидэ тэдэ үйлэ хэрэгүүдэй гэршэнэр гээшэбди. 16Таанадай һайн мэдэхэ, таниха дохолон хүниие Иисусай нэрэ алдарай хүсэн эдэгээгээ. Иимэ гайхалтай юумэн Иисусай нэрэ алдарта этигэһэнһээ болобо. Энэ хүн Иисуста этигэжэ, таанадай хараһаар байтар аргалагдаба. 17Гэбэшье, аха дүүнэрни, таанадай, танай захирагшадай үйлэдэһэн юумые мэдэхэгүй байһан дээрэһээл тэрэ буруу ябадал хээт гэжэ би мэдэнэб. 18Бурханай табисуурта зоболон эдлэхэ гэжэ Бурханай лүндэншэдэй үнинэй уридшалан хэлэһэниинь бүтэбэ даа. 19Нүгэл шэбэлээ Бурханаар хүлисүүлхэ гэбэл, таанад нүгэл хэхэеэ болижо, Бурханда хандагты. 20Тиигээ һаа, Дээдын Эзэн таанадта Нангин Һүлдын хүсэ шадал олгохо. Дээдын Эзэн таанадта заяагдаһан Бурханай табисуурта – Иисусые эльгээхэ. 21Гэгээн лүндэншэдѳѳрѳѳ үни гэхэдэ дамжуулан найдуулһан ёһоороо Бурханай бүхы юумые шэнэлүүлтэр Христос тэнгэридэ оршожо байха ёһотой. 22«Намайе эльгээһэндэл адляар Дээдын Эзэн Бурхантнай ѳѳһэдынтнай дундаһаа таанадта Лүндэншые эльгээхэ. Таанад тэрэнэй хэлэһэн үгэ бүхэниие дуулаха ёһотойт. 23Тэрэ Лүндэншын үгэ дуулаагүй хүн арад зонһоо тусгаарлагдан һүнѳѳгдэхэ», – гэжэ Моисей хэлээ һэн. 24Самуил, мүн тэрэнэй удаадахи олон лүндэншэд энэ үдэрнүүд тухай уридшалан айладхаһан юм. 25Таанад лүндэншэдэй үри һадаһад мүн гээшэт, тиин танай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхантай баталһан хэлсээндэ таанад баһа хабаатай болонот. «Шинии үри һадаһаар дамжан бүхы дэлхэйн арад зон үршѳѳл хайрада хүртэхэ», – гэжэ Бурхан Абраһамда хэлэһэн байна. 26Хүн бүхэнииетнай муу муухай хэрэгүүдһээ зайсуулжа, үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳхын тула Бурхан зарасаяа амидыруулаад, тэрэнээ анха түрүүн таанадта эльгээгээ юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\