Хэрэгүүд 4

1Пётр Иоанн хоёрой иигэжэ хүн зонтой хѳѳрэлдэжэ байтар, тэдээндэ санаартан, Бурхан Һүмын харуулай дарга, үшѳѳ саддукейнэр хүрэжэ ерэбэд. 2Тэдэ элшэнэрэй хүн зониие һургажа, Иисусай жэшээ дээрэ үхэһэн хүнүүдэй амидырха тухай айладхажа байхада, ехэ дураа гутаба. 3Орой болошоод байһан хадань, тэдэ Пётр Иоанн хоёрые баряад, үглѳѳ болотор түрмэдэ хаагаа. 4Тиигээшье һаань, элшэнэрые шагнаһан хүнүүдэй олониинь тэдээндэ этигэжэ, һүзэглэгшэдэй тоо ниитэдээ табан мянга шахуу хүн болобо. 5Хойто үдэрынь иудейнүүдэй захирагшад, ахамадууд болон Хуули заадаг багшанар Иерусалимда сугларба. 6Тэндэ ахамад санаарта Анна, Кайафа, Иоанн, Александр мүн олон тоото түрүү санаартанай түрэлхид байлсаба. 7Тэдэнэр Пётр Иоанн хоёрые урдаа байлгажа: – Ямар хүсэ шадалаар, хэнэй нэрэ алдараар энэ хэрэг үйлэдэбэт? – гэжэ һураба. 8Тиихэдэнь Пётр Нангин Һүлдѳѳр дүүрээд, тэдээндэ иигэжэ хэлэбэ: – Захирагшад, ахамадууд, аа! 9Үбшэн хүндэ һайн юумэ хэһэнэймнай түлѳѳ, тэрэниие яажа аргалһан тухаймнай мүнѳѳдэр эндэ мүшхэбэ гүт? 10Назаредэй Иисус Христосой нэрэ алдараар энэ хүн мүнѳѳ элүүр мэндэ болоод, урдатнай зогсожо байна гэжэ таанад булта, бүхы Израилиин хүн зон мэдэжэ байгты. Таанар Иисус Христосые хэрээһэндэ хадаһан байгаат, харин Бурхан тэрэниие амидыруулаа һэн. 11Тэрэ болбол – «таанадай, барилгашадай голоһон шулууниинь аад, байрын түшэг тулгууринь болоо». 12Ондоо нэгэшье хүн таниие абархагүй, бидэниие абаржа шадаха ондоо хүниие энэ дэлхэйдэ Бурхан үгѳѳгүй юм. 13Зоригтой дорюун Пётр Иоанн хоёрые эрдэм номгүй юрын хүнүүд байна гэжэ ойлгоходоо, Зүблэлэй гэшүүд түрүүн ехээр гайхалсажа, һүүлээрнь Иисустай ябаһан хүнүүд байна гэжэ ажаглан тэмдэглэбэд. 14Тэрэ хоёрой хажууда аргалһан хүнииень хараад, тэдэнэр хэлэхэ юумэеэ олобогүй. 15Зүблэлэй гэшүүд элшэнэрые эндэһээ гарагты гэжэ захиран, хоорондоо зүблѳѳ зарлаба. 16– Эдэ хүнүүдые бидэ яаха гээшэбибди? Иимэ гайхамшагта хэрэг эдэнэр бүтээгѳѳ гэжэ бүхы Иерусалимай хүн зон ойлгоо, тиимэһээ бидэ бүтээһэн хэрэгыень буруушаажа яашье шадахагүйбди. 17Гэбэшье арад зоной дунда энэ бүхэн саашадаа тарахагүйн тула, Иисус тухай хүнүүдтэ дахин юумэ бү хэлэгты гэжэ тэдээндэ захирая, – гэлдэбэ. 18Тэдэнэр Пётр Иоанн хоёрые дахин дуудажа асараад, Иисусай нэрэ алдараар юумэ бү хэлэгты, һургаал бү номногты гэжэ элшэнэртэ захирба. 19Гэбэшье Пётр Иоанн хоёр: – Таанадай үгэ Бурханай үгэһѳѳ үлүү һайнаар дуулажа байгаа һаа, бидэ Бурханай урда зүб юумэ хэхэ гүбди? Ѳѳһэдѳѳ бодоод үзэгты даа. 20Бидэ хараһан дуулаһан юумэн тухайгаа хѳѳрэнгүй байжа шадахагүйбди, – гэжэ харюусаба. 21Занаһан зааһанайнгаа удаа зүблѳѳ зарлагшад элшэнэрые табиба. Болоһон үйлэ хэрэгэй түлѳѳ бүхы зоной Бурханиие алдаршуулжа байхадань, элшэнэрые хэһээжэ шадахагүй байһанаа Зүблэлэй гэшүүд ойлгоо. 22Гайхамшаг аргаар эдэгэһэн тэрэ хүн дүшэ гаран наһатай болоод байгаа бшуу. 23Сүлѳѳдэ гараад, Пётр Иоанн хоёр ѳѳһэдынхидтѳѳ ерэжэ, түрүү санаартанай болон ахамадуудай хэлэһые хѳѳрэжэ үгэбэд. 24Хэлэһыень дуулахадаа, тэдэ булта шангаар Бурханда хандан зальбарба: «Дээдэ огторгой, газар дэлхэй, уһан далай мүн досоонь оршодог хамаг юумые Бүтээгшэ, Дээдын Эзэмнай, 25Ши, Нангин Һүлдын ашаар, зарасаараа, манай үбгэ эсэгэ Давидаар дамжуулан хэлээш: Яагаад бусад арадууд үһѳѳрхѳѳб, Яагаад хүн зон дэмы юумэ һанаашалааб? 26Газарай хаашуул, засаглагшад хоорондоо үгэсэлдэн хэлсэжэ, Дээдын Эзэнэй болон Бурханай табисууртын урдаһаа эсэргүүсэн бодобо. 27Нээрээшье Ирод ба Понтий Пилат хоёр Израилиин арад зонтой болон бусад арадуудтай энэ хотодо үгэсэлдэн, шинии табисуурта, нангин Зарасын урдаһаа эбээ нэгэдхэбэ. 28Шинии эрхэ засагаар, шинии хүсэлѳѳр урдань шиидэгдэһэн юумые тэдэнэр бэелүүлхэеэ хамтарба. 29Дээдын Эзэн, эдэнэй заналта дуулаад, Үгыешни айлтагүйгѳѳр номнохо арга мүнѳѳ зарасанартаа олгыш даа. 30Шинии нангин зараса Иисусай нэрэ алдараар хүнүүдые аршалан эдэгээжэ, гайхамшаг хэрэгүүдые болон тэмдэгүүдые үзүүлхымнай тула һүр хүсѳѳ харуулыш даа». 31Иигэжэ зальбарһанайнь һүүлдэ сугларһан байрадань газар хүдэлжэ, тэдэнэр булта Нангин Һүлдѳѳр дүүрээд, Бурханай Үгэ айлтагүйгѳѳр номножо оробо. 32Һүзэглэгшэд булта нэгэ һанал бодолтой байгаа. Тэдэнэй хэнииньшье хубита зѳѳри зѳѳшэеэ минии гэдэггүй һэн, харин байһан бүхы юумэеэ бэе бэетэйгээ хубаалсажа байдаг һэн. 33Дээдын Эзэн Иисусай амидырһан тухай элшэнэрынь улам эршэтэйгээр гэршэлжэ байба, тиин Бурхан тэдэниие үршѳѳл хайрадаа элбэг дэлбэгээр хүртѳѳжэ байба. 34Тэдэнэй дунда юумээр дуталдаһан хүнүүд үгы һэн. Гэр байратай, газартай зон зѳѳри зѳѳшэеэ худалдажа, ороһон олзоёо элшэнэртэ асаржа үгэдэг һэн. Тиин элшэнэр тэрэ мүнгыень юумээр дуталдаһан хүнүүдтэ хубаажа үгэдэг бэлэй. 36Жэшээлхэдэ, элшэнэрэй дунда Варнава гэһэн алдартай («һанаа амаруулагша» гэжэ оршуулагдана), Кипрһээ уг гарбалтай Иосиф гэдэг левит хүн, 37ѳѳрынгѳѳ таряалан газарые худалдаад, мүнгыень элшэнэртэ асаржа үгѳѳ һэн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\