Хэрэгүүд 5

1Анания гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн Сапфира һамгатаяа хоюулан таряалан газараа худалдаад, 2хоорондоо зүбшэжэ, олзынгоо нэгэ хубииень ѳѳртѳѳ орхёод, үлэһыень элшэнэртэ асаржа үгэбэ. 3Пётр: – Анания, таряалан газараа худалдаад, олоһон олзынгоо хубиие юундэ нюужа, Нангин Һүлдэдэ худалаар хэлээбши? – гэбэ. – Иихэдээ яатараа Сатана шинии зүрхые эзэлээ юм? 4Худалдахыншни урда тээ тэрэ таряалан газар шинии байгаа бэшэ гү? Тэрэ газараа худалдаһанайшье һүүлдэ мүнгэниинь баһа шинии мэдэлдэ байгаа бэшэ гү? Тиигэһэн хойно яагаад иимэ юумэ хэхэ гэһэн бодол ѳѳрынгѳѳ сэдьхэлдэ түрүүлбэш? Ши хүнүүдтэ худал юумэ хэлээ бэшэ, харин Бурханда худал юумэ хэлээ гээшэш. 5Эдэ үгэнүүдые дуулахадаа Анания амяа табин унаба. Болоһон ушар тухай дуулаһан хүнүүд бултадаа аргагүй ехээр айн һүрдэбэ. 6Һүзэглэгшэдэй залуушуул ерэжэ, тэрэ үхэһэн хүниие бүдѳѳр орёогоод, газаашань гаргажа хүдѳѳлүүлбэ. 7Юунэйшье болоһые мэдээгүй тэрэ хүнэй һамганиинь гурбан шахуу сагай үнгэрһэн хойно орожо ерээ. 8Тиин Пётр тэрээнһээ: – Хэлыш даа, таанад таряалан газараа тэды мүнгѳѳр худалдаа гүт? – гэжэ һураба. – Тиимэ, тэды мүнгѳѳр, – гэжэ тэрэ эхэнэр харюусаба. 9– Дээдын Эзэнэй Һүлдые та хоёр яагаад туршаха гэбэт? Нүхэрыешни хүдѳѳлүүлһэн хүнүүд үүдэндэ дүтэлнэ, тэдэ шамайешье абажа гаргаха, – гэжэ Пётр тэрэ эхэнэртэ хэлэбэ. 10Тэрэ эхэнэрынь удангүй хүлдэнь унажа, амяа табиба. Газааһаа ороһон залуу һүзэглэгшэд тэрэнэй наһа бараһые хараад, гэрһээ гаргаад, нүхэрэйнь хажууда хүдѳѳлүүлбэ. 11Һүзэглэгшэдэй бүлгэмэйхин бултадаа, мүн энээн тухай дуулаһан бүхы хүнүүд аргагүй ехээр айн һүрдэбэ. 12Элшэнэрэй гараар хүн зоной дунда олон гайхамшагта үзэгдэлнүүд болон дүлгэ тэмдэгүүд бүтээгдэдэг байгаа. Һүзэглэгшэд булта Соломоной бахананууд гэгдэг хушалтатай газарта һаналаа нэгэдүүлэн суглардаг һэн. 13Бусад зон тэдэнээр нэгэдэхэеэ зүрхэлдэггүй байбашье, һүзэглэгшэдые ехэтэ хүндэлдэг һэн. 14Бүри олон эхэнэрнүүд, эрэшүүл Дээдын Эзэндэ этигэжэ, һүзэглэгшэдэй тоо олошоржол байба ха. 15Үнгэржэ ябаһан Пётрой һүүдэрэйньшье үбшэн хүн дээрэ тудахынь тула үбшэнтэниие дэбисхэртэйнь газаашань гаргажа табидаг байгаа. 16Иерусалимай оршон тойронхи хотонуудһаа хүн зон олоороо үбшэн хүнүүдые, ада шүдхэртэ барюулһан зониие хүтэлжэ асардаг бэлэй. Тиин тэдэнь булта аргалуулан эдэгэшэдэг байгаа. 17Тиихэдэнь ахамад санаарта, мүн тэрээндэ хамаатай саддукей бүлэгэй хүнүүд хоро шараяа бусалаад, 18элшэнэрые барижа, хотын түрмэдэ хааба. 19Гэбэшье Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл һүниндѳѳ түрмын үүдэ нээжэ, элшэнэрые гаргаа бэлэй. Тиихэдээ тэрэ Эльгээмэл: 20– Ябагты, Бурхан Һүмэ соо орожо, шэнэ Амидарал тухай бултыень хүн зондо хѳѳрэжэ үгэгты, – гэжэ хэлэбэ. 21Элшэнэр тэрэнэй үгэ дуулажа, эртэ үглѳѳгүүр Һүмэ соо ороод, хүн зониие һурган номнобо. Ахамад санаарта ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэй ерээд, Зүблэлэй гэшүүдые болон Израилиин зоной бүхы ахамадуудые суглуулаад, элшэнэрые түрмэһѳѳ абаад ерэхыень хүнүүдые эльгээбэ ха. 22Теэд албатан түрмэдэ ороод, хэнииешье олобогүй. Бусажа ерээд, тэдэ: 23– Бидэнэй ошоходо түрмын үүдэн бүхѳѳр шэбхэгдээтэй, хаалгын хажууда харуул табигданхай байгаа. Гэбэшье хаалга нээжэ ороходомнай досоонь хэншье үгы байгаа, – гэжэ мэдүүлбэ. 24Эдэ үгэнүүдые дуулаһан Бурхан Һүмын харуулай дарга болон түрүү санаартад юун болоһые ойлгожо ядан, гайхалдан гэлылдэбэд. 25Тэрэ үедэ хэншьеб орожо: – Шагныт ээ, таанадай түрмэдэ хааһан хүнүүд мүнѳѳ Бурхан Һүмэ дотор хүн зониие һурган номножо байна, – гэбэ. 26Тиихэдэнь Бурхан Һүмын харуулай дарга албатанаараа суг ошожо, арад зондо шулуудуулхаһаа айжа байгаад, хүсэ шадал хэрэглэнгүйгѳѳр элшэнэрые абажа ерэбэ. 27Тэдэ элшэнэрые Зүблэлэй гэшүүдэй урда асаржа байлгаба. Ахамад санаарта тэдэнһээ: 28– Иисусай нэрэ алдараар һурган номнохыетнай бидэ хорёо бэшэ һэн гүбди? Харин таанад ѳѳһэдынгѳѳ һургаалые бүхы Иерусалимаар номноод, үшѳѳ Иисусай адхарһан шуһые манһаа нэхэхэ һанаатай байна гүт? – гэжэ һураба. 29– Бидэ анха түрүүн хүнүүдэй бэшэ, харин Бурханай үгэ дуулаха ёһотойбди! 30Таанадай модон хэрээһэндэ хадажа саазалһан Иисусые манай үбгэ эсэгэнэрэй Бурхан амидыруулаа юм. 31Израилиин хүн зоной нүгэл хэхэеэ болижо, нүгэлѳѳ хүлисүүлхын тула Бурхан тэрэниие ѳѳрынгѳѳ баруун талада Ударидагша болон Абарагша болгон һуулгаа. 32Бидэнэр ѳѳһэдѳѳшье, Нангин Һүлдэшье эдэ бүхэнэй гэршэнэрбди. Бурхан үгыень дууладаг хүн бүхэндэ Нангин Һүлдые үгэдэг юм, – гэжэ Пётр болон бусад элшэнэр харюусаба. 33Зүблэлэй гэшүүд хэлэһыень дуулахадаа хиирэн гааража, элшэнэрые алаха гэбэ. 34Тиихэдэ хүн зоной дунда ехэ хүндэтэй Хуули заадаг багша, Гамалиил гэжэ нэрэтэй фарисей хүн, Зүблэлэй гэшүүдэй урда зогсобо. Тэрэ элшэнэрые ойро зуура гаргахыень захирба, 35тиигээд Зүблэлэй гэшүүдтэ хандаба: – Израильшууд! Эдэ хүнүүдтэй юу хэхэ байһанаа түрүүн һайн бодожо үзэгты. 36Һаяар Февда гэжэ нэрэтэй нэгэ хүн тодороод, ѳѳрыгѳѳ агууехэ хүнби гэжэ нэрлэхэдэнь, тэрэниие дүрбэн зуугаад хүн дахаа бэлэй. Гэбэшье тэрэнэй алуулхада, дахалдагшадынь булта зугадан таража, юуншье үлѳѳгүй һэн. 37Һүүлдэнь, хүн зоной тоо бүридхэжэ байха үедэ, Галилейн Иуда бии боложо, ѳѳрынгѳѳ хойноһоо нилээд олон хүниие дахуулаа бэлэй. Тэрэнэй алуулхада, дахалдагшадынь булта таража хосороо һэн. 38Тиимэһээ мүнѳѳ би эдэ уладые орхигты гэжэ хэлэхэ байнаб! Эдэниие табигты! Хэрбээ тэдэнэй зорилго, үйлэ хэрэгынь хүнһѳѳ эхитэй юм болбол, тэрэнь хосорон һалаха. 39Хэрбээ энэ зорилго, үйлэ хэрэгынь Бурханһаа байбал, таанад эдэ хүнүүдые зогсоожо шадахагүйт, харин Бурханай урдаһаа эсэргүүсэн тэмсэгшэд болохот! Зүблэлэй гэшүүд тэрэнэй үгые дуулаба. 40Тиигээд элшэнэрые дуудажа оруулаад, ташуурдаад, Иисусай нэрэ алдараар номнохыень хорёод табиба. 41Иисусай нэрэ алдарай түлѳѳ иигэжэ доромжолуулан зобохонь зохистой гэжэ тоолоһон элшэнэр баяртайгаар Зүблэлэй суглаанһаа гаража ошобод. 42Үдэр бүхэн Бурхан Һүмэдэ гү, али айлуудаар ябажа тэдэнэр Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлые номнодог байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\