Хэрэгүүд 6

1Шабинарай тоо олошорон нэмэгдэхэ тэрэ үдэрнүүдтэ грек хэлэтэй еврейнүүд нютагайнгаа еврейнүүдтэ гэмэрэлдэбэ, юундэб гэхэдэ, үдэр бүхэн хубаагдадаг эдеэ хоол тэдэнэй бэлбэһэн эхэнэрнүүдтэ хүртэдэггүй байгаа. 2Тиихэдэ арбан хоёр элшэнэр бүхы шабинараа суглуулжа хэлэбэ: – Бурханай үгэ номнохоёо мартажа, эдеэ хоолой, алта мүнгэнэй асуудалнуудые шиидхэжэ байбалнай зохихогүй юм. 3Аха дүүнэр, Нангин Һүлдѳѳр дүүрэһэн, сэсэн ухаатай долоон эрэшүүлые ѳѳһэдынгѳѳ дундаһаа шэлэжэ абагты. Тиихэдэтнай бидэ энэ хэрэгые тэдэндэ даалгахабди, 4харин ѳѳһэдѳѳ Бурханай үгэ номножо, зальбаран амидаржа байхабди. 5Энэ дурадхалые бүхы һүзэглэгшэд дэмжэжэ, этигэлтэй, Нангин Һүлдѳѳр дүүрэһэн Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармениие, ондоо яһатануудай дундаһаа һүзэглэһэн Антиохой Николайе шэлэжэ абабад. 6Тиигээд тэдэниие элшэнэрэй урда байлгахадань, элшэнэр зальбаржа, тэдэниие гараараа адислаба. 7Бурханай үгэ хаа хаанагүй дэлгэрэн таража, Иерусалимда шабинарай тоо ехэ олошоржо байгаа. Тиихэдэ санаартанай дундаһаашье олон хүн этигэжэ байгаа бэлэй. 8Бурханай үршѳѳл, хүсэ шадалда хүртэһэн Стефан арад зоной дунда гайхамшагта үзэгдэлнүүдые, дүлгэ тэмдэгүүдые бүтээжэ байгаа. 9«Сүлѳѳлэгшэд» гэгдэдэг мүргэлэй гэрэй Киреней, Александрийһаа уг гарбалтай хүнүүд, баһа Килики, Асиһаа уг гарбалтай хүнүүд Стефантай арсалдажа оробод. 10Гэбэшье Нангин Һүлдын болон сэсэн ухаанай хүсѳѳр Стефанай хэлэжэ байһан юумые буруушааха тэдэ аргагүй байгаа. 11«Моисейе, Бурханиие доромжолһон үгэнүүдые Стефанай хэлэжэ байхые дуулаа һэмди», – гэжэ хэлэхыень хэдэн хүнүүдые тэдэ доохонуур тухирба. 12Тиигэжэ тэдэ ахамадууд, Хуули заадаг багшанар олон хүнүүдые тэрээндэ эсэргүү һанаатай болгобо. Һүүлдэ тэдэ Стефанда добтолжо, тэрэниие баряад, Зүблэлэй гэшүүдтэ асарба. 13Тиигээд худал хуурмаг гэршэнэрые гаргажа: – Энэ хүн манай гэгээн Һүмэ, Хуулиие үргэлжэ муудхажа байдаг. 14Назаредэй Иисус манай Һүмэ һандаргажа, Моисейн бидэндэ дамжуулжа үгэһэн бүхы ёһо гурим хубилгаха гэжэ байхыень бидэ ѳѳһэдѳѳ дуулаа һэмди, – гэжэ хэлүүлбэ. 15Зүблэлэй гэшүүдэй анхаралтайгаар Стефаниие шэртэхэдэнь, тэрэнэй шарай Бурханай Эльгээмэлэй шарайдал адляар үзэгдэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\