Хэрэгүүд 7

1– Энэ үнэхѳѳрѳѳ тиимэ гү? – гэжэ ахамад санаарта Стефанһаа һураба. 2– Аха дүүнэрни, үбгэ эсэгэнэрни, намайе шагнагты! Манай үбгэн эсэгэ Абраһамай Харан хото нүүхын урда тээ, Месопотамида байхадань, алдарта Бурхан тэрээндэ ерэжэ, 3«Энэ орон нютагаа, түрэлхидѳѳ орхижо, минии зааһан газар нютаг ошо» гэжэ хэлээ һэн. 4Тиихэдэнь тэрэ Халдейн орон нютагһаа гаража, Харанда нютагжаа. Эсэгынь наһа бараһан хойно Бурхан тэрэниие таанадай мүнѳѳ ажаһуудаг газар дайда руу нүүлгэһэн байна. 5Гэбэшье тэрэ газар нютаг, тэрэ газар нютагай алхамшье газар эзэмдэжэ байхаарнь Бурхан Абраһамда үгѳѳгүй юм. Гэхэтэй сасуу тэрэ газар үгэхэб, удаань тэрэнэй, үри һадаһадайнь мэдэлдэ тэрэ газар орохо гэжэ Бурхан найдуулһан байгаа. Абраһамай үхибүүдгүй байха үедэ Бурхан тэрэниие тиигэжэ найдуулһан байна. 6«Шинии үри һадаһад хариин газарта нүүхэ, тэдэниие барлагууд болгоод, дүрбэн зуугаад жэлэй туршада дарлажа байха. 7Гэбэшье тэдэниие дарлажа байһан яһатаниие би хэһээхэб», – гэжэ Бурхан хэлээ юм. «Һүүлдэ тэрэ газарһаа гараад, энэ газарта ерээд, намда мүргэжэ байха», – гэжэ Бурхан баһа хэлээ юм. 8Абраһамтай хэлсэһэнэй баталан, Бурхан бэлгээ отолуулха заншал тогтообо. Абраһам Исаак хүбүүтэй болоходоо, наймадахи үдэртэнь тэрэнэйнгээ бэлгэ отолуулаа, Исаак Яковай бэлгэ отолуулаа, тиин Яков манай арбан хоёр үбгэ эсэгэнэрые отолуулһан байна. 9Үбгэ эсэгэнэрнай Иосифто атаархажа, тэрэниие барлаг болгон Египедтэ худалдаһан байгаа. Гэбэшье Бурхан тэрэниие орхёогүй, 10ямаршье гай аюулһаа абардаг байгаа. Тиигээд тэрээндэ сэсэн ухаа үршѳѳжэ, Египедэй хаанда һайшаалгаа. Тиимэһээ хаан Иосифые Египедэй болон бүхы хаанай ордоной эрхилэгшээр табяа һэн. 11Тэрэ үедэ Египет, Ханаан оронуудта ехэ гай зоболон асарһан үлэн хооһон байдал тохёолдобо. Манай үбгэ эсэгэнэртэшье эдихэ юумэ олдохоёо болёод байгаа. 12Египедтэ талха таряа байна гэжэ дуулахадаа, Яков манай үбгэ эсэгэнэрые тиишэнь түрүүшынхиеэ эльгээгээ һэн. 13Хоёрдохиёо ерэхэдэнь, Иосиф аха дүүнэртээ ѳѳр тухайгаа сэхыень хэлээ, фараоншье тэрэнэй гэр бүлэ тухай мэдээ. 14Тиигээд Иосиф Яков эсэгэеэ, далан табан хүнһѳѳ бүридэһэн гэр бүлэеэ уриһан захяа эльгээбэ. 15Урилга абаһан Яков Египет руу нүүгээ һэн. Тэндэ тэрэ ѳѳрѳѳшье, манай үбгэ эсэгэнэршье наһа бараһан байна. 16Тэдэнэй шарилые Абраһамай мүнгѳѳр Емморой хүбүүдһээ Сихемдэ худалдажа абаһан агы нүхэн соо хүдѳѳлүүлээ бэлэй. 17Бурханай Абраһамда найдуулһан үгын хүсэлдэхэ сагай ойртожо байхада, манай яһатан Египедтэ тэнжэжэ, хүн зонойнь тоо олошоржо байгаа. 18Тиимэ байдал Иосифые мэдэхэгүй ондоо хаанай Египедэй хаан шэрээдэ һуутар үргэлжэлжэ байгаа. 19Тэрэ хаан манай арад зониие мэхэлдэг, шэрүүнээр дарладаг, үбгэ эсэгэнэрыемнай нарай үхибүүдээ гэрһээн гаргажа хаяхыень бааладаг һэн, тиин хаягдаһан үхибүүд үхэжэ хосордог һэн. 20Тэрэ үедэ сэбэр гоё Моисей хүбүүн түрѳѳ һэн. Гурбан һара хүрэтэрнь тэрэниие эсэгынь гэртэ тэнжүүлээ. 21Моисейе гэрһээн гаргажа орхиходонь, тэрэниие фараоной басаган үргэжэ абаад, ѳѳрынгѳѳ хүбүүндэл хүмүүжүүлээ. 22Моисей Египедэй эрдэм ухааниие бүгэдыень шудалжа, уран һайханаар үгэ хэлэдэг, шадамар бэрхэ ажалша хүн болоо һэн. 23Моисей дүшэ хүрѳѳд байхадаа, аха дүүнэрээ, Израилиин хүбүүдые харахаяа һанаба. 24Нэгэтэ египет хүнэй еврей хүниие доромжолон сохижо байхые хараад, тэрэ оролсожо, египет хүниие хэһээн алаба. 25Бурхан тэрэнэй гараар еврейнүүдтэ абарал үгэнэ гэжэ аха дүүнэрынь ойлгохо бэзэ гээд Моисей найдаһан байгаа. Зүгѳѳр тэдэнь ойлгобогүй. 26Хойто үдэрынь хоёр еврейнүүдэй ѳѳһэд хоорондоо хэрэлдэжэ байхые тэрэ хараад, тэдэниие эбтэй болгохо һанаатайгаар: «Үгы, шагныт, таанад аха дүүнэр ха юмта! Юундэ бэе бэедээ муугаар хандана гээшэбта?», – гэбэ. 27Гэбэшье нэгэ шуһанайнгаа хүниие сохижо байһан нүгѳѳдэн хэрүүлхэн, Моисейе түлхеэд: «Хэн шамайе манай дээрэ ноён болгоо юм, зарга шиидхэгшээр табяа юм? 28Үсэгэлдэр египет хүниие алаһандаал адли намайе алахаяа һанаа гүш?» – гэжэ хэлэбэ. 29Моисей хэлэһыень дуулахадаа орон нютагһаа зугадажа, Мидидэ нютагжаба. Тэндээ хоёр хүбүүтэй болоо һэн. 30Дүшэн жэлэй үнгэрһэн хойно Синай хадын хаяада оршодог губида шатажа байһан үүргэнын гал соо Бурханай Эльгээмэл Моисейдэ ерэбэ. 31Иимэ юумэ хараад, Моисей ехээр гайхан, лаб харахаяа тэрээндэ дүтэлхэдэнь, Дээдын Эзэнэй абяан дуулдаба: 32«Би шинии үбгэ эсэгэнэрэй, Абраһамай, Исаагай, Яковай Бурханби». Моисей айн шэшэржэ, тэрээн тээшэ харахаяашье зүрхэлбэгүй. 33Дээдын Эзэн тэрээндэ: «Шинии зогсожо байһан газар арюун нангин газар гээшэ. Тиимэһээ ши гуталаа тайла. 34Арад зонойнгоо Египедтэ ехээр тулижа зобожо байхые би харааб, тэдэнэй гэнэн ёолохые дуулааб, тиимэһээ тэдэниие аршалан сүлѳѳлхын тула газар дэлхэйдэ буужа ерээб. Мүнѳѳ ши яба, би шамайе Египет эльгээнэб», – гэжэ хэлэбэ. 35«Хэн шамайе манай дээрэ ноён болгоо юм, зарга шиидхэгшээр табяа юм?» гэжэ еврейнүүдтэ буруушаалгаһан эгээл тэрэ Моисейе Бурхан ударидагшаар болон абарагшаар томилон эльгээгээ юм. Шатажа байһан үүргэнын галда бии болоһон Бурханай Эльгээмэлэй гараар Бурхан тиимэ юумэ хээ. 36Египедэй газар нютагаар, Улаан далайн шадар, мүн сүл губяар дүшэн жэлэй туршада ябахадаа, тэрэ гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээн, юрэ бусын дүлгэ тэмдэгүүдые харуулан, хүн зониие Египедһээ гаргаа бэлэй. 37Эгээл тэрэ Моисей израильшуудта: «Бурхан намайе эльгээһэндээл адляар таанадай аха дүүнэрэй дундаһаа таанадта Лүндэншые шэлэн эльгээхэ», – гэжэ хэлээ бэлэй. 38Эгээл тэрэ Моисей израилиин арад зонтой сүл губида хамта байжа, ѳѳртэйнь болон манай үбгэ эсэгэнэртэй Синай хада дээрэ хѳѳрэлдэһэн Бурханай Эльгээмэлтэй уулзажа, амиды үгэнүүдые хүлеэн абаад, бидэндэ дамжуулан үгѳѳ бэлэй. 39Гэбэшье манай үбгэ эсэгэнэр тэрэнэй үгэ дуулаха дурагүй байгаа. Тэдэнэр Моисейе буруушаажа, Египет руугаа бусахые хүсэжэ байгаа. 40«Бидэниие дахуулжа ябаха бурхадые бүтээжэ үгыш даа. Бидэниие Египедһээ гаргаһан Моисейтэй юунэй тохёолдоһые бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ тэдэнэр Аарондо хэлэбэд. 41Тиигээд тэдэнэр бухын дүрсэтэй онгон хээд, тэрээндээ үргэл үргэжэ, гараараа бүтээһэн юумэеэ хүндэлэн, найр зугаа найрлаба. 42Тиихэдэнь Бурхан тэдэниие буруу хаража, лүндэншэдэй номууд соо бэшэгдэһэн ёһоор огторгойн одо мүшэдтэ мүргэхэдэнь һаалта хээгүй: «Израилиин арад зон! Дүшэн жэлэй туршада сүл губида байхадаа, Таанад амитадые гаргаад, намда үргэл тахижа байгаа гүт? 43Молохой Майханиие болон Рефан-одон бурханиие Бэедээ абажа ябаа бэшэ гүт? Тэдэтнай таанадай мүргэжэ байһан онгонууд бэшэ гү? Тиимэһээ би таанадые Вавилонһоо сааша сүлэн ябуулхаб». 44Сүл губида ябаһан манай үбгэ эсэгэнэр Гэршэлгын майхантай байгаа. Тэрэ майханиие Бурханай хэ гэхэдэ, Моисей харуулһан маягаарнь хэһэн байна. 45Навинай Иисусай хүтэлбэри доро манай үбгэ эсэгэнэр энэ майханиие Бурханай намнажа гаргаһан ондоо үндэһэ яһатанай газар дайдада асараа бэлэй. Энэ майхан Давид хаанай үдэрнүүд хүрэтэр тэрэл газартаа байгаа. 46Бурхан Давидта дуратай һэн. Давид Яковай Бурханда мүргэлэй гэр бариха зүбшѳѳл Бурханһаа һураба. 47Гэбэшье тэрэ Бурханай гэр Соломон баряа юм. 48Теэд хүнүүдэй бариһан гэртэ Дээдын Бурхан ажаһуудаггүй. Лүндэншэ энээн тухай иигэжэ хэлэнэ: 49«Огторгой тэнгэри – минии хаан шэрээ, Газар дайда – хүлэймни гэшхэхэ түшэг тулгуури мүн, Ямар гэр таанад намда барихабта, Минии амарха газар хаана байнаб гэжэ Дээдын Эзэн һураба. 50Эдэ бүгэдые би ѳѳрѳѳ бүтээгээ бэшэ гүб?» 51Бурханай һургаал дуулаха дурагүй, мэдэлдэнь байдаггүй зүрюу зон! Таанад ѳѳһэдынгѳѳ үбгэ эсэгэнэртэл адли Нангин Һүлдэдэ ходо эсэргүүсэнэт. 52Танай үбгэ эсэгэнэртнай лүндэншэдэй хэниие хашан мүрдѳѳгүйб? Үнэн сэдьхэлтэнэй ерэхэ тухай урда айладхаһан хүнүүдые тэдэ алаа, харин таанад мүнѳѳ тэрэ Үнэн сэдьхэлтэндэ урбажа, тэрэниие алабат. 53Бурханай Эльгээмэлнүүдээр дамжуулан таанадта үгтэһэн Хуули абаһан аад, тэрэнииень сахибагүйт. 54Эдэ бүхэниие дуулахадаа Зүблэлэй гэшүүд хоро шараяа бусалжа, шүдѳѳ хабиралдан байбад. 55Харин Нангин Һүлдѳѳр дүүрэһэн Стефан огторгой ѳѳдэ шэртэхэдээ, Бурханай алдар, Бурханай баруун талада Иисусай байхыень хараба. 56– Харагты! Огторгой нээгдэбэ. Бурханай баруун талада Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй зогсожо байхые би мүнѳѳ харанаб! – гэжэ Стефан хэлэбэ. 57Оог хашхараа табин, шэхэеэ бүтүүлжэ, тэдэ булта Стефанда добтолбо, 58тэрэниие хотоһоо гаргаад, шулуудаба. Гэршэнэр ѳѳһэдынгѳѳ субые тайлаад, Саул гэжэ нэрэтэй хүбүүнэй хүлдэнь орхибо. 59Стефаниие шулуугаар шэдэжэ байхадань: – Дээдын Эзэн Иисус, һүлдыемни абыш даа! – гэжэ тэрэ гуйба. 60Тэрэ үбдэг дээрээ һэхэрэн һуугаад: – Дээдын Эзэн, эдэнэй энэ нүгэлыень хүлисыш даа, – гэжэ шангаар хашхарба. Иигэжэ хэлээд, Стефан наһа бараа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\