Хэрэгүүд 8

1Стефаниие алаһан хэрэг Саулда ехэ һайшаагдаба. Энэ үдэрһѳѳ хойшо Иерусалимда һүзэглэгшэдые ехэтэ хашан мүрдэжэ захалба. Тиимэһээ элшэнэр лэ хотодо үлѳѳд, бусад һүзэглэгшэд булта Иудейн ба Самариин нютагуудаар тараба. 2Бурханда һүзэглэдэг зарим зон Стефаниие хүдѳѳлүүлхэдээ шаналан уйлажа байба. 3Харин Саул һүзэглэгшэдэй бүлгэмые һандаргажа, гэрһээ гэртэ сүмэрэн орожо, эрэшүүл, эхэнэрнүүдые шэрэн гаргажа, түрмэ шорондо хаадаг байгаа. 4Тэрьедэһэн хүнүүд бүхы ороноор таража, Һайн Мэдээсэл номножо байба. 5Филипп Самариин нэгэ хото ороод, тэндэ Бурханай табисуурта тухай номнобо. 6Сугларһан олон зон Филиппэй хэлэһэн үгэнүүдые анхаралтайгаар шагнажа, бүтээһэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдыень хаража байба. 7Олон ада шүдхэрнүүдынь оог хашхараа табин гаража, олон саа үбшэнтэн болон дохолон хүнүүд эдэгэһэн байна. 8Тиимэһээ тэрэ хотодо ехэ баяр тудаа. 9Тэрэ хотодо эльбэ шэдиеэ харуулжа, бүхы самариин хүн зониие гайхуулдаг Симон гэжэ нэрэтэй хүн ажаһуугаа. Тэрэ ѳѳрыгѳѳ агууехэб гэдэг, 10тиин зон ехэ багагүй тэрэниие анхаран, «энэмнай Агууехэ гэгдэдэг Бурханай хүсэн», – гэжэ хѳѳрэлдэгшэ һэн. 11Симон олон жэлэй туршада эльбэ шэдеэрээ зониие тон ехээр гайхуулжа байһан тула тэрэниие хүнүүд анхаралтайгаар шагнадаг һэн. 12Гэбэшье тэдэ хүнүүд Бурханай хаан орон болон Иисус Христосой нэрэ алдар тухай айладхаһан Филипптэ этигээд, эхэнэрнүүдтэйгээ, эрэшүүлтэйгээ булта уһаар арюудхуулһан байна. 13Симоншье ѳѳрѳѳ этигээд, уһаар арюудхуулһан байгаа. Филиппэй хойноһоо тэрэ хаа хаанагүй дахажа, тэрэнэй бүтээжэ байһан гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдыень, дүлгэ тэмдэгүүдыень харахадаа ехэтэ гайхадаг һэн. 14Самариин хүн зон Бурханай үгэ угтан абаа гэжэ Иерусалимда байһан элшэнэр дуулахадаа, Пётр Иоанн хоёрые тэдээндэ эльгээбэ. 15Тэдэ хоёр Самари хүрэжэ ерээд, Нангин Һүлдэ эдэ зондо үгтэһэй гэжэ тэдэнэй түлѳѳ зальбарба. 16Юуб гэхэдэ, тэдэнэй хэндэшье үшѳѳ Нангин Һүлдэ үгтѳѳгүй, тэдэ зон Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдараар миин лэ уһаар арюудхуулһан байгаа. 17Пётр Иоанн хоёрой тэдэниие гараараа адислахадань, тэдэнь Нангин Һүлдые тогтоон абаба. 18Элшэнэрэй гараараа хүрэхэдэнь, Нангин Һүлдын үгтэжэ байхые Симон харахадаа, элшэнэртэ мүнгэ асаржа: 19– Минии гараараа хүрэһэн хүн бүхэн Нангин Һүлдые тогтоон абажа байхын тула намда баһа иимэ хүсэ шэди олгожо хайрлыт даа, – гэжэ гуйба. 20– Ши мүнгэтэйгѳѳ суг хосоро! Бурханай үршѳѳһэн бэлэгые мүнгѳѳр худалдаад абахаяа һанаа гүш? – гэбэ Пётр. – 21Манай хэрэгтэ ши хубишье, эрхэшье үгыш, юундэб гэхэдэ, шинии зүрхэ сэдьхэлшни Бурханай урда сэбэр бэшэ бшуу. 22Иимэ нүгэл хэхэеэ болижо, энэ һанал бодолыешни хүлисэхыень Дээдын Эзэниие гуй. 23Атаа жүтѳѳндэ, нүгэл шэбэлдэ баригданхай байхыешни би харанаб. 24Тиихэдэ Симон: – Хэлэһэн бүхы юумэншни намтай ушархагүйн тула ши минии түлѳѳ Дээдын Эзэндэ зальбарыш даа, – гэжэ Пётрые гуйба. 25Һургаал номнолоо гэршэлэлгэнүүдээрээ баталан, Дээдын Эзэнэй үгые айладхан, элшэнэр Иерусалимаа бусаба. Замдаа тэдэ Самариин олохон тосхон нютагуудаар ябажа, хүн зондо Һайн Мэдээсэл дуулгаба. 26Бурханай Эльгээмэл Филипптэ: – Бодоод, урагшаа яба. Иерусалимһаа Гааза ошоһон эзэгүй харгы дээрэ гара, – гэбэ. 27Филипп түхеэрээд гараба. Энэ үедэ эфиопой кандагай (али хатанай) түшэмэл, хатанай бүхы баялиг зѳѳриие сахигша, ордондо албалагша эфиоп хүнтэй тэрэ ушарба. Энэ хүн Иерусалимда мүргэл хээд, 28мүнѳѳ ута тэргэ дээрээ һуугаад, лүндэншэ Исайягай бэшэһые уншан, гэртээ бусажа ябаа. 29Нангин Һүлдэ Филипптэ: – Тэргэдэ дүтэлѳѳд, хажуудань яба, – гэжэ хэлэбэ. 30Тиигээд Филипп тэргэ тээшэ гүйжэ ошоод, тэндэ һууһан хүнэй лүндэншэ Исайягай ном уншажа байхыень дуулаба. – Уншажа байһан юумэеэ ши ойлгоно гүш? – гэжэ Филипп тэрээнһээ һураба. 31– Нэгэшье хүнэй намда тайлбарилжа үгэнгүй байхада, би хаанаһаа ойлгохобиб? – гэжэ тэрэнь харюусаба. Тиигээд Филиппые тэргэ дээрэ гаража, зэргэлээд һуухыень тэрэ эфиоп уриба. 32Тэрэнэй уншажа байһан номой хэһэг иимэ: «Гаргахаяа хүтэлжэ ябаһан хониндол тэрэниие дахуулжа ябаа, Хайшалжа байһан хүнэй урда дуугүй хурьган шэнги тэрэ абяагүй байгаа. 33Зүб зарга сүүд хэхэ эрхэ олгонгүй Тэрэниие доромжолбо. Теэд тэрэнэй үри ашанар тухай хэн хэлэхэ юм? Газар дэлхэй дээрэ тэрэнэй ами наһан таһалуулагдаһан байна ха юм». 34– Хэлыш даа намда, энэ хэн тухай лүндэншэ хэлэнэ гээшэб, ѳѳр тухайгаа гү, али ондоо хүн тухай гү? – гэжэ түшэмэл Филиппһээ һураба. 35Филипп Нангин Бэшэгэй энэ хэһэгые түрүүн тайлбарилаад, һүүлдэнь Иисус тухай Һайн Мэдээсэл бултыень тэрээндэ дуулгаба. 36Замаа үргэлжэлүүлһээр тэдэнэр уһатай газарта хүрэжэ ерэбэд. – Энэ уһан байнал. Уһаар арюудхуулхадамни намда юун һаалта болоноб? – гэбэ түшэмэл. 37– Хэрбээ үнэн зүрхэнһѳѳ этигэбэлшни, уһаар арюудхажа болохо, – гэжэ Филипп хэлэбэ. – Бурханай Хүбүүн Христос бии юм гэжэ этигэнэб, – гээд нүгѳѳдынь харюусаба. 38Түшэмэл тэндэ зогсоод, Филипптэй хоюулан уһанда оробо, тиигээд Филипп тэрэниие уһаар арюудхаба. 39Тэдэ хоёрой уһанһаа гарахадань, Дээдын Эзэнэй Һүлдэ түшэмэл дээрэ тогтобо, харин Филиппые Бурханай Эльгээмэл дээшэнь дэгдээбэ. Түшэмэл тэрэниие ондоо хараагүй, гэбэшье ехэ баяртай юумэн замаа саашань үргэлжэлүүлбэ. 40Харин Филипп Азотдо бии боложо, оршон тойронхи нютагуудаар ябажа, Һайн Мэдээсэл бүхы хотонуудаар номнон, Кесари хүрэжэ ерэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\