Хэрэгүүд 9

1Саул урдынхидаал адляар Дээдын Эзэнэй шабинарые алахаб гэжэ занаһаар байба. Тэрэ ахамад санаартада ерэжэ, 2Дамаскын мүргэлэй гэрнүүдтэ бэшэг бэшэжэ үгэхыень гуйба. Тэрэ бэшэгэй ёһоор Дээдын Эзэнэй зам баримталагша, эхэнэрнүүд, эрэшүүлые барижа, Иерусалим туужа абаашаха эрхэ Саулда үгтэжэ байгаа. 3Дамаскда дүтэлжэ ябахадань, гэнтэ Саулые тэнгэриһээ туяа гэрэлтүүлбэ. 4Газарта унаад, тэрэ: – Саул, Саул, юундэ ши намайе хашан мүрдэнэбши? – гэһэн абяа дуулаба. 5– Эзэмни, ши хэн гээшэбши? – гэжэ Саул һураба. – Шамда хашуулан мүрдүүлэгшэ Иисус гээшэлби даа, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаба. – Мүнѳѳ бодоод, хото ошо, тэндэ юу хэхэ тухайшни шамда хэлэгдэхэ. 6– Дээдын Эзэн аа, иигэхэдээ би яаха болонобиб? – гэжэ ехээр айн һүрдэһэн Саул хэлэбэ. – Мүнѳѳ бодоод хото ошо, юу хэхэ тухайшни тэндэ шамда хэлэгдэхэ, – гэжэ Дээдын Эзэн харюусаба. 7Саулай замайнь нүхэд абяа аниргүй болоод зогсобо, тэдэнэр абяа дуулаһаншье һаа, хэнииешье харабагүй. 8Саулай бодожо нюдѳѳ нээхэдэнь, нюдэниинь юумэ харахаяа болишоод байба. Тэрэниие гарһаань хүтэлѳѳд, Дамаск хото асарба. 9Тэрэ гурбан хоногой туршада юушье харангүй, юумэ эдингүй, уунгүй байба. 10Дамаск хотодо Анания гэжэ нэрэтэй шаби байгаа. Дээдын Эзэн тэрээндэ үзэгдэжэ: – Анания! – гээд дуудаба. – Би энэ байнаб, Дээдын Эзэн! – гээд Анания харюусаба. 11– Бодоод, Сэхэ гэжэ гудамжа бэдэржэ ошо. Тэндэ Иудын гэртэ Саул гэжэ нэрэтэй Тарс хотын хүниие бэдэржэ олоорой. Мүнѳѳ тэрэ зальбаржа байна, 12Анания гэжэ нэрэтэй хүн гэртэнь ороод, тэрэниие хараатай болгохын тула гараа дээрэнь табиба гэһэн үзэгдэл хараба, – гээд Дээдын Эзэн тэрээндэ хэлэбэ. 13– Дээдын Эзэн, аа! Шамда һүзэглэдэг Иерусалимынхидта энэ хүн хэды ехэ хоро хүргѳѳб гэжэ би мэдэнэб. Энэ хүн тухай би олон хүнүүдһээ дуулаа һэнби. 14Мүнѳѳшье тэрэ шинии нэрэ алдарта һүзэглэгшэдые барижа хааха эрхэ түрүү санаартадһаа абаад иишэ ерээ, – гэжэ Анания харюусаба. 15Гэбэшье Дээдын Эзэн Ананияда: – Ошо! Би тэрэниие намда алба хүүлэхэ гэжэ шэлэжэ абааб. Тэрэ минии нэрэ алдар тухай бүхы арадуудта, хаашуулда, Израилиин хүн зондо дуулгаха. 16Минии түлѳѳ аргагүй ехэ зоболон эдлэхыень би ѳѳрѳѳ тэрээндэ харуулхаб, – гэжэ хэлэбэ. 17Анания тэрэ гэртэ ороод, Саулай дээрэ гараа табин хэлэбэ: – Саул дүүмни, харгыда ябахадашни шамда үзэгдэһэн Дээдын Эзэн Иисус шамайе дахин хараатай болгожо, Нангин Һүлдѳѳр дүүргэхын тула намайе иишэнь эльгээгээ. 18Тэрэ дороо Саулай нюдэнһѳѳ ямар нэгэн хашарһандал мэтэ юумэн унажа, тэрэ дахин хараатай болобо. Тиигээд уһаар арюудхуулаад, 19эдеэлээд, тэнхээ тамир оробо. Саул шабинартай хамта хэдэн үдэр Дамаскда байхадаа 20Иисус болбол Бурханай Хүбүүн гэжэ мүргэлэй гэрнүүдтэ номножо захалба. 21Тэрэниие шагнаһан зон булта ехээр гайхалдан: – Үгы, энэ хүмнай Иисусай нэрэ алдарта һүзэглэгшэ зониие гайтайгаар хашан мүрдэдэг бэшэ һэн гү? Тэдэниие баряад, түрүү санаартадта туужа абаашахаяа иишээ ерээ бэшэ һэн гү? – гэжэ хоорондоо хэлсэбэд. 22Гэбэшье Иисус гээшэмнай Бурханай табисуурта гэжэ Саул улам эршэтэйгээр баталан гэршэлжэ, Дамаскда ажаһуудаг еврейнүүдые мухардуулдаг һэн. 23Хэдэн үдэрэй үнгэрһэн хойно еврейнүүд тэрэниие алаха гэжэ шиидэбэ, 24харин Саул тэдэнэй нюуса хэлсээн тухай мэдэбэ. Тэрэниие алаха гэһэн еврейнүүд үдэр һүнигүй хотын үүдэнэй хажууда тэрэниие гэтэн һахижа байгаа. 25Харин шабинар һүниндѳѳ Саулые түрсүүг соо һуулгаад, ханада хэгдэһэн нүхѳѳр газаашань буулгаа бэлэй. 26Иерусалим ерээд, Саул шабинартай ниилэхэеэ һанаа, харин тэдэнь Саул үнэн дээрээ шаби байна гэжэ этигэжэ ядан, тэрээнһээ айжа байгаа. 27Гэбэшье тэрэниие Варнава дэмжэжэ, элшэнэртэ асараад, Саулай харгыдаа Дээдын Эзэниие хараһан, Дээдын Эзэнэй тэрээнтэй хѳѳрэлдэһэн, тиихэдэ ямар зоригтойгоор Саул Дамаск хотодо Иисусай нэрэ алдарые номноһон тухайнь хѳѳрэжэ үгэбэ. 28Тиигэжэ Саул шабинартай хамтараад, Иерусалимаар ябажа, Дээдын Эзэн тухай айлтагүйгѳѳр номнодог болобо. 29Нэгэтэ тэрэ грек хэлэтэй еврейнүүдтэй хѳѳрэлдэхэдѳѳ үгѳѳ ойлголсобогүй. Тиимэһээ тэдэнь Саулые алаха гэжэ шиидэбэ. 30Энээн тухай мэдэһэн шабинар тэрэниие Кесари абаашаад, тэндэһээ Тарс ябуулба. 31Тэрэ үедэ бүхы Иудейн, Галилейн, Самариин нютагуудай һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ энхэ тайбан мандажа, Нангин Һүлдын аша хүсѳѳр тэдэ бэхижэжэ, олошоржо, Дээдын Эзэнэй урда һүгэдэжэ байгаа. 32Пётр бүхы хото нютагуудаар ябаад, Лиддада ажаһуудаг Бурханай хүнүүдтэ хүрэжэ ерэбэ. 33Тэндэ саа үбшэн хүрѳѳд, найман жэлэй туршада хэбтэриин болоод байһан Эней гэжэ хүнтэй Пётр уулзаба. 34– Эней, шамайе Иисус Христос аргална. Ѳѳдѳѳ бодоод, дэбдихэрээ хумижархи, – гэжэ Пётр тэрэ хүндэ хэлэбэ. Үбшэн хүниинь тэрэ дороо бодобо. 35Энэ бүхэниие хараһан Лидда ба Шарон хотонуудай зон Дээдын Эзэндэ этигэбэ ха. 36Иоппи хотодо Тавита гэжэ нэрэтэй нэгэ шаби басаган ажаһуугаа. (Тавита гээшэнь «газель» гэһэн удхатай, буряадаар «зээрэн»). Тэрэ басаган хүнүүдтэ һайе хэдэг, ядарһан дуталдаһан зондо туһалдаг байгаа. 37Тэдэ үдэрнүүдтэ Тавита үбдэжэ, наһа бараа. Тэрэнэй бэеые угаажа, дээдэ дабхарай таһалгада табиба. 38Тэрэ үедэ Пётр элшэн Лиддада ерээд байгаа. Лидда хотын Иоппиһоо холо бэшэ хадань һүзэглэгшэд түргэхэн манда хүрэжэ ерыт даа гэһэн гуйлтатайгаар хоёр хүниие Пётрто эльгээбэ. 39Пётр дары тэдэнтэй ошолсобо. Тэрэнэй ерэхэтэй сасуу дээдэ дабхарай таһалгада хүргэбэ. Тэндэ сугларһан бэлбэһэн эхэнэрнүүд Пётрые тойрожо, уйлан улилдаһаар тэрээндэ Газель басаганай амиды ябахадаа нэхэжэ оёһон олон суба болон элдэб янзын хубсаһануудые харуулба. 40Пётр тэдэниие бултыень таһалгаһаа гаргаад, үбдэг дээрээ һуугаад зальбарба, тиигээд наһа бараһан басаган тээшэ хараад: – Тавита, бодо, – гэбэ. Тэрэнь нюдѳѳ нээжэ, Пётрые хараһаар бодобо. 41Пётр тэрээндэ гараа үгэжэ, бодоходонь туһалан, Бурханай хүнүүдые болон бэлбэһэн эхэнэрнүүдые дуудажа, амиды Тавитае тэдэндэ харуулба. 42Энэ ушар тухай Иоппиин зон булта дуулаад, Дээдын Эзэндэ олоороо һүзэглэбэ. 43Пётр үшѳѳ нилээн Иоппидо Симон гэжэ арһа элдэгшэ хүнэйдэ байрлаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\