Колоссынхидтэ 1

1Аха дүүнэр, Иисус Христостой нэгэдэһэн Колоссы хотын һүзэг этигэлтэй Бурханай хүнүүд, Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос Иисусай элшэн болоһон би Павел ба манай дүү Тимофей таанадые амаршалнабди. Бурхан Эсэгэһээ таанадта үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие айладханабди. 3Иисус Христосто этигэдэг тухайтнай, Бурханай бүхы зондо дуратай байдаг тухайтнай бидэ дуулаа һэмди. Тиимэһээ та бүхэнэй түлѳѳ зальбархадаа, бидэ Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурханда ходо баясхалан хүргэжэ байдагбди. 5Үнэн зүб үгые, Һайн Мэдээсэлые анхан таанадта номноходомнай, таанад найдалга тухай дуулаа һэнта. Бурханай тэнгэри дээрэ бэлдээд байһан юумэндэ найдажа байһан дээрэһээ таанад һүзэглэнэт, дуратай байнат. 6Һайн Мэдээсэл бүхы замбуулин дэлхэй дээрэ ехэ һайнаар дэлгэржэ, үрэ дүн асаржа байна. Бурханай буян хэшэг тухай анха дуулаад, үнэн ушарынь мэдэхэдэтнай тэрэ таанадай дунда баһа һайнаар дэлгэржэ байһан юм. 7Бидэнтэй хамта хүдэлдэг, бидэнэй аша туһада Христосто этигэл найдалтайгаар алба хэдэг инаг хайрата Епафрасһаа Бурханай үршѳѳл хайра тухай мэдэһэн байгаат. 8Таанадта үгэжэ байһан Нангин Һүлдын хайра дуран тухай тэрэ бидэндэ дуулгаһан байгаа. 9Тиимэһээ бидэ таанад тухай дуулаһан үдэрһѳѳ эхилжэ үргэлжэ таанадай түлѳѳ зальбаржа байдагбди. Бурханай Һүлдын үгэдэг гүн ухаан, ойлгосо таанадтай байха тухайнь, тиигэхэдэ Бурханай дура хүсэлѳѳ таанадта харуулжа байха тухайнь бидэ Бурханиие гуйдагбди. 10Тиигэбэл таанад Дээдын Эзэнэй хүсэһэн ёһоор ажамидаржа, тэрээндэ һайшаагдаха юумые хэдэг байхат. Таанад һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ, Бурханиие бүрил һайн мэдэрдэг болохо һэнта. 11Тэрэнэй алдарта хүсэ шадалаар бэхижэн, таанад аргагүй ехэ тэнхээ тэсэбэритэй болохот. Тиимэһээ тэнгэриин гэрэл туяада ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ бэлдээд байһан юумые хубаалсаха эрхэ таанадта үгэһэн Эсэгэдээ баяртайгаар баясхалан хүргэгты. 13Бурхан бидэниие харанхы мунхагай хүсэнһѳѳ аршалжа, инаг хайрата Хүбүүнэйнгээ эрхэ засагта оруулаа юм. 14Тэрэ Хүбүүниинь бидэнэй нүгэлнүүдые хүлисѳѳд, бидэниие эрхэ сүлѳѳтэй болгоо юм. 15Харагдадаггүй Бурханиие бидэ Христос соо хараха аргатайбди. Христос Бурханай ууган Хүбүүн юм, Тэрэ бүтээгдэһэн бүхы юумэнэй дээгүүр юм. 16Газар дэлхэй, тэнгэри огторгой дээрэхи Харагдадагшье, харагдадаггүйшье юумэнүүдые, тэдэнэй тоодо хаануудые, эзэдые, засаглагшадые, захирагшадые Бурхан тэрэнэй ашаар бүтээгѳѳ. Бүхы юумые тэрэнэй ашаар, Бүхы юумые тэрэнэй тулада Бурхан бүтээгѳѳ юм. 17Бүхы юумэнүүдэй бүтээгдэхэһээ урда Христос байгаа, тиимэһээл тэрэнэй ашаар бүхы юумэн оршожо байна. 18Тэрэ һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй толгойнь юм, һүзэглэгшэдэй бүлгэм тэрэнэй бэень юм. Тэрэ тус бэеын амидаралай эхин болоно. Бүхы юумэнүүдэй дээгүүр байхын тула тэрэ ууган Хүбүүн үхѳѳд, хамагай түрүүндэ амидыруулагдаһан юм. Тэрэ хамаг юумэнэй түрүүндэ юм. 19Бурхан бүхы шанарнуудаа Хүбүүндээ шэнгээхэ дуратайл байгаа. 20Хүбүүнэйнгээ ашаар бүхы юртэмсэтэй Бурхан эблэрхэ һанаатай байгаа. Хэрээһэндэ хадуулаад үхэһэн Хүбүүнэйнгээ шуһаар Бурхан энхэ тайбаниие тогтоожо, газар дэлхэй болон тэнгэри огторгой дээрэхи бүхы юумэнүүдтэй эбээ нэгэдхүүлээ юм. 21Нүгэлтэ юумэнүүдые һанаашалжа, үйлэдэжэ байһан дээрэһээ хэзээ нэгэн сагта таанад Бурханһаа холо байгаат, тэрэнэй дайсадынь байгаат. 22Харин мүнѳѳ ѳѳрынгѳѳ урда таанадые нангин, арюун сэбэр, гэмгүй байлгахын тула Хүбүүнэйнгээ үхэлѳѳр Бурхан таанадтай эбээ нэгэдхүүлбэ. 23Тиимэһээ таанад хатуу ба сухаришагүй һүзэглэжэ байха ёһотойт, Һайн Мэдээсэлые шагнажа этигэһэн найдабарияа алдаха ёһогүйт. Ушарынь юуб гэхэдэ, би Павел газар дэлхэй дээрэ бүхы амитадта номногдоһон тэрэ Һайн Мэдээсэлэй зарасань болооб. 24Мүнѳѳ би таанадай түлѳѳ зоболон эдлэжэ байхадаа жаргалтай байнаб, ушарынь ямар бэ гэхэдэ, Христосой бэень болохо һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй түлѳѳ би Христостол адляар зобоноб, тиихэдээ дутуу зоболонгуудые хүсэлдүүлжэ байнаб. 25Бурхан намайе һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй алба хэгшээр табяад, таанадай һайн һайханай түлѳѳ Бурханай үгые гүйсэд номнохо ажал даалгаа. Тэрэ Бурханай үгэ үнгэрһэн үе сагта хүн түрэлхитэнһѳѳ далда байгаа, харин мүнѳѳ Бурханай зондо элирхэйлэгдээ. 27Энэ нюусаяа Бурхан ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ мэдүүлхэ гэжэ түсэблэжэ байна, гэхэтэй сасуу энэ үнэтэй ба алдарта нюусань бүхы хүнүүдтэ юм. Тэрэ нюусань – Христос таанадай досоо гэһэн удхатай, таанад Бурханай алдарые хубаалсахат гэһэн удхатай юм. 28Тиимэһээ бидэ Христосые хүн бүхэндэ номножо байнабди. Иисус Христостой нэгэдэһэн хүн бүхэниие Бурханай урда байлгахын тула бидэ бүхы ухаан бодолоороо тэдэниие һурганабди, идханабди. 29Тэрэ бүхэнэй тулада би Христосой үгэжэ байһан, минии зосоо ажаллажа байһан агуу хүсые ашаглан оролдосотойгоор хүдэлжэ байнаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\