Колоссынхидтэ 2

1Таанадай, Лаодики хотынхидой болон намайе нюураарни танихагүйшье хүнүүдэй түлѳѳ эршэтэйгээр минии ажаллажа байһан тухай мэдэжэ байхыетнай хүсэнэб. 2Тэдэниие урмашуулхын, хайра дураарнь нэгэдүүлхын тула, үнэн зүб ойлгосо үгэдэг баталаатай баялигаар элбэг байлгахын тула би тиигэжэ хүдэлнэб. Тиигэжэл тэдэ зон Бурханай нюусые, Христосые мэдэхэ. 3Христос болбол Бурханай мэргэн ухаанай болон мэдэрэлгын баялигые нээхэ түлхюур юм. 4Хэдышье һайн гэжэ һанагдаһан хуурмаг үгэнүүдээр таанадые хэнэйшье хорхойтуулхагүйн, һамааруулхагүйн тула эдэ бүгэдые хэлэжэ байнаб. 5Би бэеэрээ таанадай хажууда байгаашьегүй һаа, һанал бодолоороо таанадтай хамта байнаб, тиин Христосто этигэһэн һүзэгэйтнай бата хатуу байһыень, һайн журамтай байхыетнай хараад баясажа байнаб. 6Христос Иисусые Дээдын Эзэн гэжэ тооложо байһандаал адли тэрээнтэй хамта ажамидаржа байгты. 7Таанадые һургаһан ёһоор тэрээн соо үндэһэеэ гүнзэгы табигты, тэрэниие һуури болгон ажамидаралаа зохёогты, бүри ехээр тэрээндэ һүзэглэжэ байгты. Тиигэхэтэйгээ сасуу Бурханда ходо баяр хүргэжэ байгты. 8Христосһоо бэшэ, харин замбуулиниие захирһан хүсэнүүдһээ, хүнүүдэй хѳѳрэдэг үльгэрнүүдһээ эхи абадаг дэмы хооһон, хуурмаг үгэнүүдэй эльбэдэ абтаад, богоолшолуулхаһаа һэргылэгты. 9Христосой махабад бэе соо Бурханай бүхы шанарнууд бүрин оршоно. 10Тэрээнтэй нэгэдэхэдээ таанадайшье ажамидарал эрхим түгэс шанартай болоо. Христос ямаршье засаглагшадһаа, захирагшадһаа дээгүүр юм. 11Христостой нэгэдэхэдээ, таанад отолуулһан байгаат, зүгѳѳр хүнүүдэй отолуулдаг аргаар бэшэ, харин Христосоор отолуулһан байгаат. Энэ отолуулга таанадые нүгэлтэ хэрэгүүдые хүүлэдэг заншалнуудһаатнай сүлѳѳлһэн удхатай юм. 12Таанад уһаар арюудхагдахадаа Христостой хамта үхѳѳт, тиихэдээл тэрэниие амидыруулһан Бурханай хүсэндэ этигэжэ, Христостой хамта амидыруулагдаат. 13Таанад нүгэл хэдэг, отолуулаагүй, Бурханай хүнүүд бэшэ байһан дээрэһээ урдань үхэһэн хүнүүдтэл адли байгаат. Харин Бурхан таанадые мүнѳѳ Христостой хамта амидыруулаа. Бурхан бидэнэй бүхы нүгэлнүүдые хүлисѳѳ. 14Нүгэлнүүднай маанадые Бурханда үритэйшүүл болгоо. Хуулиин ёһоор бидэнэй түлэхэ ёһотой үри шэриин тэмдэглэлнүүдые тэрэ арилгаба. Манай үри шэри ба нүгэлнүүдые тэрэ хэрээһэн дээрэ саазалуулагдан түлэбэ. 15Тиигэжэ Христосой ашаар Бурхан захирагша ба засаглагша хүсэнүүдые дараа, тиигээд илалта туйлахадаа тэдэ хүсэнүүдые плендэ абтаһан зондол адляар бүхы арадай урда ябуулаа. 16Иигэхэдээ эдижэ, уужа байһан юумэнһээтнай боложо гү, али ямар нэгэн һайндэрэй, Шэнэ Һарын һайндэрэй гү, али субботын үдэрэй түлѳѳ хэншье таанадые бү зэмэлэг. 17Тэдэ юумэнүүд ерээдүй алдарай – Христосой бэеын – һүүдэрынь лэ гээшэ. 18Үзэл үзэдэг хадаа бусад хүнүүдһээ дээгүүрби гэдэг хүнүүд, даруу зантай байһан хэбэр үзүүлдэг хүнүүд, Эльгээмэлнүүдтэ шүтэдэг хүнүүд шагналыетнай бү буляаг лэ. Тиимэ хүнүүд ехэ ухаатайб гэжэ дэмы һайрхана. Үнэндѳѳ тэдэнэр тэнэгүүд юм. 19Тэдэнэр бэеын толгой болохо Христосто найданагүй. Гэхэтэй сасуу бэе толгойн, Христосой хиналта доро ургажа, тэрэнэй бүридэл болон барисаагаар холбогдуулан эблэрэн, Бурханайл дураар ургадаг юм. 20Таанад Христостой үхѳѳд, энэ замбуулиниие захирһан хүсэнүүдһээ сүлѳѳлэгдэбэт. Тиихэдээ яагаад таанад энэ дэлхэйн харьяалда байһандал адли ажамидарна гээшэбта? Яагаад таанад: «Гар бү хүрэ», «Амтыень бү үзэ», «Барижа бү үзэ» гэхэ мэтын тогтоолнуудые сахина гээшэбта? 22Тэрэ мэтын юумэнүүд хэрэглэгдэһэнэйнгээ һүүлээр хэрэггүй болодог. Эдэ тогтоолнууд хүнүүдэйл зохёоһон дүримүүд ба һургаалнууд гээшэ. 23Тиимэ тогтоолнуудые баримталхада сэсэн юумэ хэһэнтэйл адляар бодогдодог. Гэхэтэй сасуу Бурханда бүри ехээр дуратай, даруу зантай, бэеэ баридаг болоһон шэнги байдаг. Үнэндээ тэдэ тогтоолнууд хүнэй хүсэлэнгүүдые мэдэлдээ абаха аргагүй юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\