Колоссынхидтэ 3

1Таанад Христостой амидыруулагдаһан хадаа Бурханай баруун талада хаан шэрээдэ һууһан Христосой оршодог тэнгэридэхи юумэнүүдтэ зүдхэгты. 2Эндэ, газар дэлхэйдэ байһан юумэнүүдтэ бэшэ, харин тэндэ, тэнгэридэ байһан юумэнүүдтэ һаналаа табижа байгты. 3Таанад Христостой үхэһэн байгаат, тиимэһээ аминтнай Бурханай урда Христостой хамта хоргодуулагдаад байна. 4Танай бодото амидарал болбол Христос гээшэ, тиин тэрэнэй ерэхэдэ таанадшье тэрээнтэй хамта алдартань хүртэлсэн ерэхэт. 5Таанад досоотнай хүдэлдэг дэлхэйн хүсэлэнгүүдые: эрэдээ гү, али эхэнэртээ урбалта, забхайралга, шунал, нүгэлтэ хүсэлэнгүүд, онгонуудта шүтэхэтэй сасуулагдама хомхойрол гэхэ мэтын юумэнүүдые һүнѳѳхэ ёһотойт. 6Тиимэ юумэнүүдые үйлэдэдэг, мэдэлдэнь ородоггүй хүнүүдые Бурхан хэһээхэ. 7Таанад ѳѳһэдѳѳшье тэдэ зоной дунда амидаржа байхадаа тиимэ хүсэлэнгүүдэй мэдэлдэ байдаг бэлэйт. 8Харин мүнѳѳ таанад уурлахаяа, галзуугаар сухалдахаяа, хорлохоёо, Бурханиие муушалхаяа, муухай үгэнүүдые хэлэхэеэ, эдэ мэтын муухай юумэнүүдые үйлэдэхэеэ болигты. 9Бэе бэедээ худал юумэ хэлэхэеэ болигты, таанад урданайгаа ажамидаралые заншалнуудтайнь хамта орхёо ха юмта. 10Таанад шэнэ хүнүүд болобот. Таанадта ѳѳрыгѳѳ бүрин мэдүүлхын тула Бурхан, Бүтээгшэ тиимэ хүнүүдые бүрил ѳѳртѳѳ адли болгон шэнэдхэдэг юм. 11Эсэстээ грегүүдэй болон иудейнүүдэй хоорондо, отолуулһан болон отолуулаагүй хүнүүдэй хоорондо, хариин болон зэрлиг зоной хоорондо, барлагуудай болон сүлѳѳтэй хүнүүдэй хоорондо ямаршье илгаа үгы юм, гансал Христос бии юм, тиин бүхы юумэн Христос, бүхы юумэн соо Христос байха юм. 12Таанад гэгээн хүнүүд гээшэт. Бурхан таанадта дуратай, таанадые ѳѳртѳѳ шэлэжэ абаа юм. Тиимэһээ таанад бэе бэеэ хайрлажа, бэе бэедээ һайнаар хандажа байгты, номгон, даруу зантай, тэсэбэритэй байгты. 13Таанад бэе бэеэ ойлгожо байгты, тиимэһээ хэн нэгэнэйтнай нүгѳѳдэдѳѳ гомдолтой байбалнь, гомдохооһон хүнѳѳ хүлисэжэ байгты. Дээдын Эзэнэй таанадые хүлисэһэндэл адли таанад бэе бэеэ хүлисэжэ байха ёһотойт. 14Энээнһээ гадна үшѳѳ бэе бэедээ дуратай байгты. Хайра дуран бүхы һүзэглэгшэдые холбодог, тиигэжэ тэдэнэр бодотоор нэгэдэдэг юм. 15Христосой хайрлажа байһан энхэ тайбан таанадай зүрхэ сэдьхэлые хүтэлжэ байг лэ. Бурхан энхэ тайбанай тулада таанадые дуудажа, нэгэ бэе болгон нэгэдхээ ха юм. Үргэлжэ баяр хүргэжэ байгты. 16Христосой һургаал ажамидаралайтнай гол хүтэлэгшэнь болог лэ. Бэе бэеэ ухаатайгаар, бодомжотойгоор һургажа, заабарилжа байгты. Бурханда баяр хүргэн, псаломууд, магтаалнууд, арюун нангин дуунуудые дуулажа байгты. 17Ямаршье юумые Дээдын Эзэн Иисусай нэрэ алдарай түлѳѳ хэжэ, али хэлэжэ байгты, тэрэнээр дамжуулан Эсэгэ Бурхандаа баяр хүргэжэ байгты. 18Эхэнэрнүүд, үбгэдэйнгѳѳ эрхэ мэдэлдэ байгты. Дээдын Эзэндэ һүзэглэдэг зон тиигэжэл ѳѳһэдыгѳѳ абажа ябаха ёһотой юм. 19Эрэшүүл, һамгадтаа дуратай байгты. Тэдээндээ шэрүүнээр бү хандагты. 20Үхибүүд, эхэ эсэгынгээ үгэ ходо дуулажа ябагты. Дээдын Эзэн тиимэ ябадалые һайшаадаг юм. 21Эсэгэнэр, үхибүүдэйнгээ сухалыень бү хүргэжэ байгты, тиигэбэлтнай тэдэтнай урмаа хухарха. 22Барлагууд, эзэдэйнгээ үгэ ходо дуулажа байгты. Билдагуушадтал адли эзэдэйнгээ гансал хаража байхадань бэшэ, харин тэдээндэ һайшаагдаха юумэ гэнэн зүрхэнһѳѳн, Бурханда һүгэдэн, ходо хэжэ байгты. 23Ямаршье юумэ хэхэдээ, эзэдынгээ магтаалда хүртэхын тула бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй һайшаалда хүртэхын тула үнэн зүрхэнһѳѳ зүдхэжэ байгаарайт. 24Дээдын Эзэнэй ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ бэлдээд байһан юумые тэрээнһээ залгамжалан абахат гэжэ мэдэжэ байгты. Таанад бодото Эзэн Христосто алба хэжэ байна гээшэт. 25Гэмтэ юумэ хэһэн хүн бүхэн ѳѳрынгѳѳ буруугай зэргээр лэ абаха. Бурхан хүн бүхэниие нэрэ түрѳѳрнь бэшэ, харин үйлэ хэрэгүүдээрнь лэ шиидхэдэг юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\