Колоссынхидтэ 4

1Эзэд, ѳѳһэдынгѳѳ барлагуудта үнэн сэхээр хандажа байгты. Таанад ѳѳһэдѳѳ тэнгэридэ Эзэнтэй байһанаа мэдэнэ ха юмта. 2Үргэлжэ Бурханда баяр хүргэн зальбаржа байгты, зальбархадаа, һэргэлэн байгты. 3Христос тухай нюусые тайлбарилхадамнай, Бурханай үгые дэлгэрүүлхэдэмнай, Бурханай бидэндэ һайн боломжо үгэжэ байхынь тулада, таанад бидэнэйшье түлѳѳ баһа зальбаржа байгты. Христос тухай номноһонойнгоо түлѳѳ би мүнѳѳ түрмэдэ һуужа байнаб. 4Тэрэ нюусые номноходоо шадаха зэргээрээ ойлгосотой болгон хэлэжэ байхымни тулада зальбаржа байгты. 5Сагаа гээнгүй һүзэглэдэггүй зондо аша туһа хүргэжэ байгаарайт, тэдэндэ ехэл ухаамсараар хандажа байгаарайт. 6Хэлэхэдээ таанад зохисохо болон һонирхохо юумэ ходо хэлэжэ байха, тиин хүн бүхэндэ яажа зүб харюу үгэхые мэдэжэ байха ёһотойт. 7Бидэнээр хамта Дээдын Эзэндэ алба хэдэг үнэн сэхэ, инаг хайрата манай дүү Тихик нам тухай таанадта дуулгаха. 8Бидэнэй яажа ажамидаржа байһан тухай таанад дуулаад, урмашахынтнай тула би тэрэниие таанадта ябуулаа һэм. 9Тихиктэй хамта таанадай нэгэн болоһон, манай найдалтай болон инаг хайрата дүү Онисим ябалсаа. Тэдэнэр эндэ боложо байһан бүхы юумые таанадта хѳѳрэжэ үгэхэ. 10Намтай хамта түрмэдэ һууһан Аристарх, Варнавын аша хүбүүн Марк таанадта мэндые хүргэнэ. (Маркын таанадта ошоболнь, тэрэниие угтажа абаха захиралта таанадта үгтэһэн байна). 11Иуст гэжэ нэрлэгдэдэг Иисус таанадта баһа мэндые хүргэнэ. Эдэ гурбан Бурханай эрхэ засагай мандахын тула намтай хамта хүдэлжэ байһан еврей һүзэглэгшэд юм, тиин тэдэ намда ехэл аша туһатай байгаа юм. 12Иисус Христосой зараса, таанадай үшѳѳ нэгэн болохо Епафрас таанадта баһа амар мэндые хүргэнэ. Тэрэ таанадай эрхим түгэс боложо, Бурханай эрхэ хүсэлые бүрин мэдэжэ байхын тула таанадай түлѳѳ үргэлжэ Бурханда зальбардаг юм. 13Таанадай болон Лаодики, Иераполь хотодо байһан хүнүүдэй түлѳѳ тэрэнэй ехэл эршэтэйгээр ажаллажа байдагыень би ѳѳрѳѳ баталжа шадахаб. 14Манай эрхим хүндэтэ Лука эмшэ ба Демас хоёр таанадта мэндые хүргэжэ байна. 15Лаодики хотын һүзэглэгшэдтэ, Нимфада, тэрэнэй гэртэ суглардаг һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ бидэнһээ мэндые дамжуулаарайт. 16Таанад энэ хандалгые уншаад, һүүлдэнь Лаодики хотын һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ баһа уншуулаарайт. Тиихэтэй сасуу Лаодики хотын һүзэглэгшэдтэ минии эльгээһэн хандалгые таанад уншаарайт. 17«Дээдын Эзэнэй даалгаһан ажалые бүтээгээрэй», – гэжэ Архипда хэлээрэйт. 18Павел таанадые амаршална гэжэ би ѳѳрын гараар бэшэнэб. Гэнжэнүүдээр хүлеэтэй байһан тухаймни һанажа байгаарайгты. Бурханай үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байхань болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\