Эфесэйхиндэ 1

1Иисус Христостой нэгэдэһэн Эфес хотын һүзэг этигэлтэй Бурханай хүнүүд, Бурханай эрхэ мэдэлээр Иисус Христосой элшэн болоһон Павел таанадые амаршална. 2Бурхан Эсэгэһээ болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христосһоо үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие таанадта хүсэнэб. 3Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ болохо Бурханда магтаал соло дуудаял! Маанадай Христостой нэгэдэһэн ушарһаа дээдын тэнгэриһээ оюун ухаанда хабаатай буян хэшэг тэрэ маанадта хайрлаа юм. 4Бурханай урда арюун нангин ба дутуу дутагдалгүй байхымнай тулада тэрэ бидэниие Христостой нэгэдхэн ѳѳрын болгожо, газар дэлхэйн бүтээгдэхэһээ урда шэлэжэ абаа юм. Бурхан бидэндэ дуратай байжа, 5ѳѳрынгѳѳ һайн дураар, эрхэ хүсэлѳѳр Иисус Христосоор дамжан бидэниие ѳѳрынгѳѳ үхибүүд болгохо гэжэ заяаһан байна. 6Инаг хайрата Хүбүүнэйнгээ ашаар маанадые буян хэшэгтээ элбэг дэлбэг хүртѳѳһэнэйнь түлѳѳ Бурханиие алдаршуулаял. 7Тэрэ агууехэ буян хэшэгтээ маанадые элбэг дэлбэгээр хүртѳѳгѳѳ. Тэрэнэйнь ашаар бидэ Хүбүүнтэйнь нэгэдээд, шуһанайнь сэнгээр сүлѳѳтэй боложо, нүгэлнүүдээ хүлисүүлээ гээшэбди. Тэрэ сэсэн ухаагаараа, оюун мэдэлээрээ 9зориһон юумээ бүтээгээ, Христосоор дамжан бүтээхэ гэжэ анханһаа шиидэһэн ѳѳрынгѳѳ эрхэ мэдэлэй нюусые бидэндэ нээгээ. 10Дээдэ огторгойдо, доодо замбида байһан бүхы амитадые Христос соо нэгэдхүүлэн, тэрэнэй хүтэлбэри доро байлгахые түлэблэбэ. Энэ хүсэлэнгѳѳ Бурхан тогтооһон сагтаа бэелүүлхэ. 11Бурхан ѳѳрынгѳѳ зорилгоор, заяаһан ёһоороо маанадые Христостой нэгэдхүүлэн ѳѳрынгѳѳ арад болгон шэлэжэ абаа. 12Тиин Христосто найдаһан түрүүшын хүнүүдэй дунда байһан хадаа тэрэнээр алдаршуулжа байял! 13Таанадшье баһа ѳѳрынгѳѳ абаралга тухай үнэн зүб Бурханай үгэ дуулаад, Христосто этигээт, тиин Бурхан Нангин Һүлдэеэ таанадта үгэн, ѳѳрынгѳѳ тамга таанад дээрэ дараба. 14Бурханай ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ найдуулһан бүхэниие маанадай абаха тухай тэрэ Һүлдэнь батална, тиин Бурханай ѳѳрынгѳѳ хүнүүдые бодото сүлѳѳтэй болгохо тухай баһа батална. Бидэ тэрэнэй алдар солые дуудаял! 15Тиимэһээ таанадай Дээдын Эзэн Иисуста һүзэглэжэ, Бурханай хүнүүдые бүгэдыень энхэржэ хайрлажа ябадаг тухай дуулахадаа, 16би зальбархадаа таанадые һанан, таанадай түлѳѳ үргэлжэ Бурханда баяр баясхалан хүргэжэ байдагби. 17Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Бурхан, алдарай Эсэгэ ѳѳрыень таанадай мэдэрхынтнай тулада сэсэн ухаан үршѳѳдэг Һүлдые таанадта хайрлаг лэ. 18Бурханай таанадые дуудахада таанадта үгтэһэн найдабариин ямар байдагые, ѳѳһэдынгѳѳ хүнүүдтэ тэрэнэй үгэхэб гэһэн найдуулгын элбэг дэлбэг байдагые, тэрээндэ этигэһэн бидэн соо хүдэлжэ байһан хүсэ шадалынь аргагүй ехэ байдагые мэдэжэ байхынтнай тулада оюун ухаанайтнай нюдые тэрэ нээжэ үгэг лэ. 20Тэрэл хүсэ шадалаараа Бурхан Христосой үхэхэдэнь амидыруулаад, дээдын огторгойдо баруун таладаа 21захирагшад, ноёд, эзэд, элдэб хүсэнүүдэй дээгүүр табин һуулгаба. Бурхан тэрэниие мүнѳѳнэйшье сагта, ерээдүйдэшье бүхы нэрэ түрэнүүдэй дээгүүр үргэн табиба. 22Бүхы юумые хүлдэнь хаяжа мэдэлдэнь оруулаад, бүхы юумэнэй Дээдын Эзэн байһан хадань һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй хүтэлэгшѳѳр томилоо бэлэй. 23Һүзэглэгшэдэй бүлгэм Христосой махабад бэень гээшэ, бүтээгдэһэн бүхы юумые ѳѳрѳѳрѳѳ дүүргэдэг тэрэниие һүзэглэгшэдэй бүлгэм бүрин түгэс болгоно.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\