Эфесэйхиндэ 2

1Урдань таанад ѳѳһэдынгѳѳ муу муухай хэрэгүүдһээ болон нүгэл шэбэлһээ боложо үхэһэн амитад байгаат. 2Тиихэдэ таанад газар дэлхэйн нүгэл шэбэлтэ замаар ябажа, Бурханай мэдэлдэ байдаггүй хүнүүдые мүнѳѳшье захиржа байдаг һүлдын, хара хүсэнүүдэй ноёной мэдэлдэ байгаат. 3Бидэ булта тэдэ зондол адли Бурханай мэдэлдэ байдаггүй байгаабди, ѳѳһэдынгѳѳ бэеын ба һанал бодолой хүсэлэнгүүдые ханган, махабад бэеын жама ёһоор амидаржа байгаабди. Тиимэһээ ѳѳһэдынгѳѳ мүн шанарһаа боложо, бидэ хүн бүхэндэл адли Бурханай уур сухалһаа зобохо табилантай бэлэйбди. 4Харин үршѳѳл хайраар элбэг Бурхан бидэндэ аргагүй ехээр дуратай байжа, 5нүгэл шэбэлһээ боложо үхэһэн бидэниие Христостой хамта амидыруулаа гээшэ. Таанад Бурханай үршѳѳл хайраар абарагдаба гээшэт. 6Бурхан бидэниие Иисустай хамта амидыруулаад, тэрэнэй хажууда дээдын огторгойдо һуулгаа юм. 7Иигэжэ Бурхан Иисусаар дамжуулан маанадта тон ехээр дуратай байһанаа, аргагүй ехэ үршѳѳл хайраа ерээдүй сагуудта харуулаа. 8Этигэл һүзэгэйтнай ашаар таанадые Бурханай үршѳѳл хайра абараа. Тиин тэрэ этигэл һүзэгтнай ѳѳһэдһѳѳтнай бэшэ, харин Бурханай үршѳѳһэн бэлэг гээшэ. 9Тэрэ болбол танай оролдолгын үрэ дүн бэшэ, тиимэһээ хэншье ѳѳрыгѳѳ магтахые бү һануужа. 10Ямар байнабди, тиимээр Бурхан бидэниие бүтээгѳѳ, бидэниие Иисус Христостой нэгэдүүлэн һайн һайхан хэрэгүүдые хэдэг заншалтай байхыемнай анханһаа түлэблэн бүтээгѳѳ юм. 11Таанад түрэхын еврей-бэшэнүүд байгаат, ѳѳһэдыгѳѳ отолуулһан (бэеын эрхэтэниие гараараа отолхо гэһэн удхатай) гэжэ нэрлэдэг еврейнүүд таанадые «отолуулаагүй» гэжэ нэрлэдэг байгаа, урдань хэд байһанаа бү мартагты, 12тиихэдэ таанад Христосгүй амидардаг байгаат. Таанад Бурханай шэлэһэн хүнүүдэй тоодо ородоггүй байгаат. Бурханай ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ үгэһэн найдуулгада, тэрэнэй Хэлсээндэ таанад ямаршье хабаагүй байгаат. Таанад энэ газар дэлхэй дээрэ найдалгагүй, Бурхангүй амидаржа байгаа һэнта. 13Харин мүнѳѳ Иисус Христостой нэгэдээд, урдань Бурханһаа холо байһан хүнүүд Христосой шуһаар тэрээндэ ойртобот. 14Христос ѳѳрѳѳ еврейнүүдые болон бусад арадуудые нэгэ арад болгон, бидэндэ энхэ тайбаниие асараа. Тэрэ маанадые хубаажа, эбыемнай таһалжа байһан ханые ѳѳрѳѳрѳѳ эбдээ. 15Тэрэ хоёр арадһаа ѳѳртэйгѳѳ хамта нэгэ шэнэ арад нэгэдүүлэн бүтээжэ, энхэ тайбаниие мандуулхын тула Моисейн Хуули тогтоолнуудтайнь болон дүримүүдтэйнь хүсэнгүй болгоо. 16Христос хэрээһэн дээрэ үхэхэдѳѳ тэдэнэй үһѳѳ хиһаае усадхаад, нэгэ бэе соо хоёр арадые эблүүлээд, тэдэниие һѳѳргэнь Бурханда асараа. 17Христос ерэжэ бүхы хүнүүдтэ, Бурханһаа холо байһан бусад арадуудташье, Бурханай ойро байһан еврейнүүдтэшье энхэ тайбан тухай Һайн Мэдээсэл номноо. 18Еврейнүүдшье, ондоо яһатаншье, бидэ булта Христосой ашаар нэгэ Һүлдѳѳр Эсэгэдэ ойртохо аргатайбди. 19Тиимэһээ таанад, еврей бэшэ зон, хариин гү, али ерүүл зон бэшэт, харин Бурханай хүнүүдтэй нэгэ хотын зон гээшэт, Бурханай бүлын гэшүүд гээшэт. 20Таанад элшэнэрэй ба лүндэншэдэй табиһан һуури дээрэ бодхоогдоһон байнат. Тэрэ һууриин түшэг тулгуурынь Иисус Христос ѳѳрѳѳ гээшэ. 21Тэрэ ѳѳрѳѳрѳѳ байшангые холбожо бүхэлѳѳд, Дээдын Эзэндэ зорюулагдаһан Һүмэ болгон дээшэнь бодхоно. 22Христостой нэгэдэн таанадшье баһа Һүлдын ашаар Бурханай байдаг байра болохын тулада бодхоогдожо байна гээшэт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\