Эфесэйхиндэ 3

1Тиимэл шалтагаанаар би, Павел, еврей бэшэ таанадай түлѳѳ Иисус Христосһоо боложо хаалтада һуунаб. 2Бурхан ѳѳрынгѳѳ үршѳѳл хайраар таанадай һайн һайханай тулада энэ ажал хэхыемни намда даалгаһан байна гэжэ таанад сохом мэдэжэ байгаа ёһотойт. 3Бурхан нюусаяа намда нээжэ үгѳѳ. (Энээн тухай би түрүүн тобшохоноор бэшэһэн байгааб). 4Тэрэ бэшэһэн юумыемни уншаад, Христос тухай нюусые яажа ойлгожо байһыемни таанад мэдэжэ абахат. 5Энэ нюусые урданай хүнүүдтэ нээдэггүй байгаа, харин мүнѳѳ Бурхан Нангин Һүлдѳѳрѳѳ дамжуулан гэгээн элшэнэртээ ба лүндэншэдтэ тэрэ нюусаа нээгээ. 6Тэрэнь бусад арадууд Һайн Мэдээсэлэй ашаар баһал Бурханай үршѳѳлдэ хүртэхэ, тэдэнэр баһал нэгэ бэеын эрхэтэн болохо, Бурханай Иисус Христосоор дамжуулһан найдуулга баһа тэдэндэ үгтэхэ гэһэн удхатай юм. 7Бурханай хүсэ шадалай нүлѳѳгѳѳр намда үгтэһэн тусгай үршѳѳлѳѳр би Һайн Мэдээсэлэй зарасань болоһон байгааб. 8Ой ухаандаа оруулхын аргагүй ехэ Христосой баялиг тухай Һайн Мэдээсэлые бусад арадуудта номнохые, Бурханай нюусын яажа бэелхэ тухай бүхы хүнүүдтэ харуулхые Бурханай хүнүүдэй эгээл багань байһан намда Бурхан хайрлаа бэлэй. Үнгэрһэн сагуудта хамаг юумые Бүтээгшэ Бурхан нюусаяа хадагалжа байһан юм. Тиин мүнѳѳнэй үе сагта тэрэ ѳѳрынгѳѳ оюун ухааниие һүзэглэгшэдэй бүлгэмѳѳр дамжуулан тэнгэриин захирагшадта, огторгойн хүсэнүүдтэ элдэб янза хэбээрнь харуулаа. 11Замбуулин дэлхэйе бүтээхэһээ урда түлэблэжэ байһан юумэеэ Бурхан манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар бэелүүлээ. 12Христостой нэгэдэһэн, тэрээндэ этигэжэ һүзэглэжэ байһанаараа бидэ зоригтойгоор, найдамжатайгаар Бурханда ойртожо байна гээшэбди. 13Тиимэһээ минии тулижа, зобожо байһанда урмаа бү хухарагты гэжэ би таанадые гуйнаб. Минии зоболон танай аша туһада юм. 14Эсэгэдээ би үбдэгѳѳ бохиилгон мүргэнэб. 15Тэнгэри дээрэшье, газар дэлхэйдэшье байһан бүхы изагуур угсаатан Эсэгэһээ эхитэй юм. 16Досоогоо хүсэ шадалтай болохынтнай тула Һүлдѳѳрѳѳ дамжуулан алдарайнгаа баялигһаа таанадтай хубаалсахыень би Бурханиие гуйнаб. 17Танай этигэл һүзэгэй ашаар зүрхэ сэдьхэлдэтнай Христос һууришаһай, инаг дуран танай үндэһэ, һуури болоһой гэжэ би баһал зальбарнаб. 18Тиигэбэл таанад Бурханай хүнүүдээр хамта Христосой хайра дуранай хизааргүй ехэ үргэн, ута байһые, аргагүй үндэр, гүнзэгы байһые тухайлха аргатай болохот. 19Тэрэ гүйсэд мэдэрхын аргагүй байһан хайра дурые таанад мэдэрдэг болохот. Тиигээд таанад алишье талаһаа Бурхандал адли эрхим түгэс болоһойт гэжэ би зальбарнаб. 20Досоомнай хүсэ шадалаа ажаллуулжа, бидэнэй гуйжа хүсэхэ гү, али һанажа бодохоһоо үлүү юумые бүтээхэ аргатай Бурхан алдаршаһай. 21Бурхан һүзэглэгшэдэй бүлгэмѳѳр болон Иисус Христосоор дамжан хэтын хэтэдэ, үеһѳѳ үедэ алдар солотой байг лэ! Болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\