Эфесэйхиндэ 4

1Дээдын Эзэндэ алба хэжэ байһан дээрэһээ хаалтада һууһан би Бурханай таанадта даалгаһан уялгада зохистойгоор амидарагты гэжэ ехэтэ гуйнаб. 2Ходо даруу, номгон, тэсэбэритэй байгты. Бэе бэедээ тэсэбэритэйгээр хандажа, ѳѳһэдынгѳѳ хайра дурые харуулжа байгты. 3Нангин Һүлдын таанадта хайрлаһан, энхэ тайбанаар таанадые холбоһон нэгэдэлые сахиха гэжэ бүхы хүсэ шадалаараа оролдогты. 4Бурханай таанадые уряалһан найдуулгын гансал юм хадань таанад нэгэ бэе гээшэт, нэгэ Нангин Һүлдэтэй байнат. 5Гансал Дээдын Эзэн, гансал һүзэг этигэл, гансал уһан арюудхалга бии юм. 6Бүхы юумэн дээгүүр байһан, бүхы юумэн соо болон бүхы юумээр дамжан ажаллажа байһан гансал Бурхан – бүхы хүнүүдэй Эсэгэ бии юм. 7Христосой маанадта үгэхэ гэжэ шиидэһэн хэмжээгээр хүн бүхэмнай онсо абьяас бэлигтэ хүртэбэ. 8Тиимэһээ Нангин Бэшэгтэ иигэжэ бэшээтэй байдаг: «Дайлажа мэдэлдээ оруулһан олон хүнүүдые абаад, тэрэ үндэртэ дээшээ гараба, хүнүүдые бэлэгтэ хүртѳѳбэ». 9«Дээшээ гараад» гэдэгынь баһа ямар удхатай юм? Урдань тэрэнэй газарай доодо үнсэгтэ бууһыень харуулна бэшэ гү? 10Газарай доодо үнсэгтэ бууһан нэгэн замбуулиниие ѳѳрѳѳрѳѳ дүүргэхын тулада огторгой тэнгэриһээ дээгүүр дэгдэһэн лэ хүн бэшэ аал? 11Тэрэл хүнүүдые абьяас бэлигтээ хүртѳѳбэ, хэһэг хүнүүдые элшэнэр болгожо табиба, үшѳѳ хэһэг хүнүүдые лүндэншэд болгожо табиба, зарим хүнүүдые Һайн Мэдээсэл номнохыень табиба, бусадые һүзэглэгшэдэй хүтэлэгшэдѳѳр, багшанараар томилбо. 12Тэрэ Бурханай хүнүүдые Бурханда алба хэхэ ажалда бэлдэхын тула, Христосой бэеые бодхохын тула тиигээ юм. 13Тиимэһээ бидэ бултадаа нэгэ этигэл һүзэгтэй болохо, Бурханай Хүбүүниие мэдэрхэ ёһотойбди. Бидэ Христосой хүсэд болбосорһон хэмжээндэ хүрэн, хүсэд болбосорһон хүнүүд болохо ёһотойбди. 14Тиин бидэ уһанай долгиндо, али һалхинай һэршэгэнэлгэдэ абтаһан юумэндэл ямаршье һургаалда абтан хэлбэлзэдэг, хүнэй мэхэ гоходо орожо, ехэ шадамараар мэхэлүүлдэг балшар хүүгэд байхаяа болиёл. 15Тиигэхын орондо хайра дураар халин, үнэн сэхые хэлэжэ байбал, бидэ толгой болохо Христосто алишье талаһаа ойртон ургахабди. 16Христосой хүтэлбэри доро бэеын эрхэтэнүүд бүхэ зангилаагаар холбогдонхой байһанһаа боложо бэе ѳѳрѳѳ бүрин бүтэн байна. Эрхэтэн бүхэн ѳѳрынгѳѳ хэхэ ёһотой үүргые дүүргээд, бүхы бэе хайра дурын ашаар ургажа, ѳѳрыгѳѳ бүрилдүүлнэ. 17Дэмы хооһон бодолтой, оюун ухааниинь балартаһан ондоо яһатанда адли бэеэ абажа ябахаяа болигты гэжэ би таанадые Дээдын Эзэнэй нэрээр гуйжа найжа байнаб. Сэдьхэл зүрхэниинь шулуундал адли шэрүүн байжа, Бурханиие мэдэрхэ гэжэ огто хүсэхэгүй байһан дээрэһээ тэдэнэр Бурханай хайрлажа байһан амидаралһаа хасагдаба. 19Һэшхэлээ бүрин алдан, тэдэнэр ямаршье хэмжээ ханалые мэдэнгүй хуули буса юумэ үйлэдэжэ, ѳѳһэдыгѳѳ ташаяангы хүсэлэнгүүдэй мэдэлдэ үгѳѳ. 20Христос тухай һургахадаа таанадта тиимэ юумэ заагаагүй юм. 21Таанад тэрээн тухай дуулаһан байгаат, тэрээнһээ һуража абаат. Тэрэ болбол үнэн зүб ха юм. 22Тэрээнһээ иимэ юумэндэ һураһан байгаат: хуурмаг хүсэлэнгүүдээрээ ѳѳһэдыгѳѳ һүнѳѳн урданайхяараа амидархаяа болигты. 23Зүрхэ сэдьхэлтнай, һанал бодолтнай хубилан шэнэрхэ ёһотой. 24Бурханай дүрые һажааһан үнэн сэдьхэлтэй, арюун гэгээн амидаралтай шэнэ хүн боложо хубилагты. 25Тиимэһээ худал юумэ хэлэхэеэ болёод, дүтынгѳѳ хүндэ хүн бүхэнтнай үнэниие хэлэжэ байг, ушарынь хэлэхэдэ, бидэ бултадаа нэгэ бэеын эрхэтэнүүд ха юмди. 26Уур сухалда абтаһаншье һаа, нүгэл шэбэл бү үйлэдэгты, наранай орохоһоо урда уур сухалтнай бууран намдаг. 27Шолмосто шургажа орохо боломжо бү үгэгты. 28Юумэ хулуудаг байбал, дахин юумэ хулуухаяа болёод, гараараа аша туһатай юумэ хэжэ, дутажа зүдэржэ байһан хүнүүдтэй юумээрээ хубаалдажа, үнэн зүбые баримталан амидаржа байгты. 29Хорото үгэнүүд аманһаатнай бү гараг. Шагнажа байһан хүнүүдтэ хэрэгтэй, һүзэгыень бэхижүүлхэ аргатай, аша туһатайл үгэнүүдые хэлэжэ байгты. 30Ойртожо байгаа тэрэ Үдэр таанадай сүлѳѳтэй болохые баталан, Бурхан таанад дээрэ Нангин Һүлдын тамга табиһан байна. Тиимэһээ Нангин Һүлдые гуниглуулан шаналуулангүй ябагты. 31Гомдохо голхорхоёо, хорон хэлэндэ абтахаяа, уур сухалаа хүрэхэеэ, хэрүүл хэхэеэ, хардахаяа, бусадшье эдэ мэтын харата муухай юумэ үүсхэхэеэ огтолон болигты. 32Харин бэе бэеэ энхэрэн, хайрлажа ябагты, Бурханай Христосоор дамжан таанадые хүлисэһэндэл адляар бэе бэеэ хүлисэжэ байгты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\