Эфесэйхиндэ 5

1Бурханай инаг хайрата үхибүүдынь юм хадаа Бурханиие һажаан ажамидархые оролдогты. 2Христосой бидэндэ дуратай байгаад, ами наһаяа хангалтай, Бурханда таатай тахил болгон маанадай түлѳѳ үгэһэндэл адляар хайра дуранай жама ёһоор амидарагты. 3Таанад Бурханай хүнүүд юм хадаа зальхайралга, бэлиндэлгэ, али хомхойролго гэхэ мэтын юумэнүүд тухай ѳѳһэд хоорондоо хэлэхэ, хүндэхэшье ёһогүйт. 4Уйгарлажа, дэмы юумэ шашажа, бузар муухай үгэ дуугаржа ябахань таанадта зохихогүй юм. Бурханда баясхалан хүргэжэ байбал таараха. 5Зальхайржа, бэлиндэжэ, али алта мүнгэндэ шунашаһан ямаршье хүн (алта мүнгэндэ шунаһан байдал онгондо мүргэһэндэл адли) Христосой болон Бурханай хаан орониие залгамжалхагүй юм гэжэ таанад мэдэхэ ёһотойт. 6Хооһон үгэтэй хүнэй мэхэ гоходо бү орогты, ушарынь гэхэдэ, Бурхан тиимэ юумэнүүдэй түлѳѳ үгыень дууладаггүй хүнүүд дээрэ уур сухалаа буулгаха. 7Тиимэһээ тэрэ хүнүүдээр орёолдохо огто хэрэггүй. 8Урдань таанад ѳѳһэдѳѳ харанхы мунхагта байгаат, харин Дээдын Эзэнэй хүнүүд болоходоо, гэрэл туяада байдаг болоот. Тиимэһээ таанад гэрэл туяагай хүнүүдтэ адляар амидарха ёһотойт. 9Гэрэл туяа таанадые һайн һайхан, гэнэн сэхэ, үнэн сэдьхэлтэй болгодог. 10Дээдын Эзэндэ һайшаагдадаг юумые мэдэхэ гэжэ оролдогты. 11Харанхы мунхагай үрэ дүнгэй хэрэгүүдтэ ямаршье хабаагүй байгты, тэрэ хэрэгүүдые гэрэл туяада гаргажа элирүүлжэ байгты. 12Нюусаар хэгдэжэ байһан тэрэ хэрэгүүд тухай хэлэхэдэшье эшхэбтэр юм. 13Элирүүлэгдэжэ байһан юумэнэй гэрэл туяадал гарахадань, бүхы юумэн эли болодог. 14Гэрэл туяагай ашаар элирүүлэгдэһэн бүхы юумэн гэрэл туяа болоно. Тиимэһээ иигэжэ хэлэдэг байха: «Унтажа байһан хүн, һэри, амидыра, Христос шамайе гэрэлтүүлхэ». 15Тиимэһээ ѳѳһэдынгѳѳ алхамуудые бодомжолжо үзѳѳд хэжэ байгты. Тэнэг хүнүүдтэл адли бэшэ, харин сэсэн хүнүүдтэл адли ѳѳһэдыгѳѳ абажа ябагты. 16Гараһан боломжо бүхэнѳѳ ашаглан, һайн һайхан юумэ бүтээжэ байгты, юундэб гэхэдэ, мүнѳѳнэй саг ехэл муу үе саг юм. 17Бодолгүй тэнэг юумэнүүд ябахын орондо Дээдын Эзэнэй эрхэ хүсэлые ойлгохо гэжэ шармайгты. 18Таанадые гансал уруунь татаха аргатай архи дарһа һогтотороо уунгүй, орондонь ѳѳһэдыгѳѳ Һүлдѳѳр дүүргэжэ байгты. 19Бурханай дуунуудаар, магтаалта дуунуудаар, Һүлдын хайрлаһан дуунуудаар бэе бэеэ урмашуулжа байгты. Үнэн зүрхэнһѳѳ Дээдын Эзэниие алдаршуулан дуулажа, магтажа ябагты. 20Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрээр Эсэгэ Бурханда бүхы юумэнэй түлѳѳ үргэлжэ баяр баясхалан хүргэжэ байгты. 21Христостые шүтэдэг юм һаа, бэе бэеынгээ үгѳѳр ябагты. 22Эхэнэрнүүд, Дээдын Эзэнэй үгѳѳр ябадагтал адляар нүхэрэйнгѳѳ үгэ дуулажа байгты. 23Ушарынь ямар бэ гэхэдэ, яажа Христос һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй, ѳѳрынгѳѳ бэеын толгойлогшо болон Абарагша байнаб, тон тиигэжэл үбгэниинь һамганайнгаа толгойлогшонь юм. 24Тиин һүзэглэшэдэй бүлгэм яажа Христосой мэдэлдэ байдаг бэ, тон тиигэжэл һамгад үбгэдэйнгѳѳ мэдэлдэ бүримүһэн байха ёһотой. 25Эрэшүүл, Христос яажа һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ дуратай байжа, тэрэнэй түлѳѳ ами наһаяа үгѳѳ һэм, тон тиигэжэл таанад һамгадтаа дуратай байгты. 26Һайн мэдээсэл номнон, уһаар мэтэ үгѳѳрѳѳ сэбэрлэн, һүзэглэгшэдэй бүлгэмые Бурханда зорюулхын тула Христос ами наһаяа үгѳѳ юм. 27Һүзэглэгшэдэй бүлгэмые тэрэ ѳѳрынгѳѳ урда ямаршье гэм бузаргүй, дутуу дутагдалгүй үзэсхэлэнтэ гоё байлгаха һанаатай байгаа. 28Тон тиигэжэл нүхэд ѳѳһэдынгѳѳ бэедэ дуратай байһандал адляар һамгадтаа дуратай байха ёһотой. Һамгандаа дуратай эрэ ѳѳртѳѳ дуратай гэһэн үгэ юм. 29Ѳѳрынгѳѳ бэе үзэжэ ядаһан хүн хэзээдэшье байгаагүй. Зүгѳѳр Дээдын Эзэнэй ѳѳрынгѳѳ һүзэглэгшэдэй бүлгэмые анхарһандал адляар хүн ѳѳрынгѳѳ бэеые тэжээжэ, бѳѳмэйлжэ ябадаг гээшэ. 30Юундэб гэхэдэ, бидэнэр Христосой бэеын эрхэтэнүүд гээшэбди. 31«Тиимэһээл хүн эхэ эсэгэ хоёроо орхёод, һамгантайгаа ниилэхэ, тиин хоёр эрхэтэн нэгэ бэе болохо». 32Эдэ бүхэндэ агууехэ нюуса далдалаатай юм. Христос болон тэрэнэй һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй талаар би хэлэнэб. 33Гэхэдэ энэ бүхэн таанадташье хабаатай: ямаршье эрэ ѳѳртѳѳ дуратай байһандал адляар һамгандаа дуратай байха ёһотой, тиин ямаршье эхэнэр нүхэрѳѳ хүндэлжэ ябаха ёһотой юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\