Эфесэйхиндэ 6

1Үхибүүд, таанад Дээдын Эзэнэй юм хадаа аба эжынгээ үгэ дуулажа байгты. Энэ танай уялга гээшэ. 2«Аба эжыгээ хүндэлжэ яба» гэһэн түрүүшын захяа заабариие: «Тиигэбэл шамда ехэ һайн байха, газар дэлхэйдэ ши ута наһа наһалхаш» гэһэн найдуулга дахадаг юм. 4Аба эжынэрынь, үхибүүдээ уурлуулан урмыень бү хухалагты, зүгѳѳр Дээдын Эзэн тухай заажа, заабаришалжа, тэдэнээ хүмүүжүүлжэ байгты. 5Барлагууд, Христосой үгэ дуулажа байһандал адляар газар дэлхэйдэхи эзэдээ үнэн зүрхэнһѳѳ хүндэлжэ, айн һүрдэжэ байгаад, үгыень дуулажа байгты. 6Һайшаалдань хүртэхын тула тэдэнэйнгээ гансал хаража байхадань бү тиигэжэ байгаарайгты, харин Христосой барлагуудтал адляар Бурханай хүсэһэн юумые үнэн зүрхэнһѳѳ хэжэ байгаарайгты. 7Юрын хүндэ бэшэ, харин Дээдын Эзэндэл шэнгеэр эзэдтээ баяртайгаар алба хэжэ байгаарайт. 8Барлаг гүт, али эрхэ сүлѳѳтэй хүн гүт, Дээдын Эзэн илгаагүйгѳѳр һайн юумэ хэһэнэйтнай түлѳѳ ашыетнай харюулха гэжэ һанажа байгаарайгты. 9Эзэд, таанад барлагуудтаа баһал тиигэжэ хандажа байгты, хэрзэгы хатуу бү байгты. Таанад ѳѳһэдѳѳ тэдэнтэй хамта тэнгэридэ яһа илгадаггүй нэгэ Эзэнтэй байһанаа мэдэнэ ха юмта. 10Эсэстэнь иигэжэ хэлэһүү: Дээдын Эзэнэй һүр хүсѳѳр бэхижэжэ байгты. 11Шолмосой мэхэ гохоһоо ѳѳһэдыгѳѳ хамгаалжа байхын тула Бурханай үгэһэн хуяг дуулга бүрин үмдэгты. 12Ушарынь юуб гэбэл, бидэ хүнүүдэй урдаһаа бэшэ, харин замбуулинай харата хүсэнүүд, захирагшад, эрхэ засагууд, энэ харанхы мунхаг үеын замбуулинай хүсэнүүдэй урдаһаа тэмсэнэ гээшэбди. 13Тиимэһээ Бурханай үгэжэ байһан хуяг дуулга үмдэгты. Тиигэбэл харата үдэрэй ерэхэдэ, таанад ѳѳһэдыгѳѳ дайсадһаа хамгаалха аргатай байхат; байлдаанда сухаришагүй зогсожо байхат. 14Бэлэн байгты! Үнэн сэхэ ябадалаараа һур бэһэндэл адляар бэеэ бэһэлжэ байгты, үнэн сэдьхэлээрээ хуягтал адляар ѳѳһэдыгѳѳ хамгаалжа байгты. 15Энхэ тайбан тухай һайн мэдээсэлые дуулгаха хүсэлтнай гуталдал адли бэлэн байг. 16Ходо этигэл һүзэгэй бамбай халхабшатай ябагты, тиигэбэл таанад Харата Нэгэнэй галта һомо годлинуудыень зогсоохо аргатай байхат. 17Абаралгые дуулгадал адляар, Бурханай үгые Һүлдын үгэжэ байһан һэлмэдэл адляар абагты. 18Таанад Һүлдѳѳр хүтэлүүлэн, ямаршье ушарта элдэб янзын зальбарал гуйлтануудые үдэр һүнигүй Бурханда үргэжэ байгты. Тиимэһээ һэргэлэн байжа, Бурханай бүхы хүнүүдэй түлѳѳ ханамжатайгаар зальбаржа байгты. 19Һайн Мэдээсэл тухай нюуса зоригтойгоор тайлбарилан элирүүлхэдэмни Бурханай намда хэрэгтэй үгэнүүдые үгэжэ байхын тула минии түлѳѳ баһа зальбаржа байгты. 20Тэрэ Һайн Мэдээсэл номноходоо ёһоорнь хэлэжэ байха зоригтой байхымни тула баһа зальбаржа байгты. Би, Бурханай элшэн, мүнѳѳ тэрэ Мэдээсэл номноһонойнгоо түлѳѳ түрмэдэ һуужа байна ха юмбиб. 21Ажал хэрэгүүд тухаймни, хэр байһан тухаймни мэдээсэл, нам тухай бүхы һонинуудые таанадта манай инаг хайрата дүү, Дээдын Эзэнэй үнэн сэхэ албатан Тихик дуулгаха. 22Би Тихигые таанадта манай ажабайдал тухай дуулгахыень, таанадые урмашуулхыень ябуулааб. 23Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христос бүхы һүзэглэгшэ аха дүүнэртэ амгалан байдал, хайра дуран, этигэл һүзэг үршѳѳжэ байһай! 24Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто һүнэшэгүй хайра дураар дуратай хүн бүхэн үршѳѳл хайратай байһай!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\