Галадуудта 1

1Нэгэ хүнэй гү, али хэдэн хүнүүдэй эрхэ мэдэлээр бэшэ, харин Иисус Христосой, тэрэниие амидыруулһан Эсэгэ Бурханай мэдэлээр шэлэгдээд, элшэнгээр табигдаһан Павелһаа, 2тиин тэрээнтэй хамта байгааша һүзэглэгшэдһѳѳ Галат можын һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ 3Эсэгэ Бурханһаа болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христосһоо амар мэндые хүргэнэбди. 4Христос болбол манай Эсэгэ Бурханай эрхэ мэдэлээр бидэниие нүгэл шэбэлһээ, оршон үеын хорото муу байдалһаа аршалан сүлѳѳлхын түлѳѳ ами бэеэ үргэл болгожо үгэһэн байна. 5Эсэгэ Бурханда хэтын хэтэдэ алдар соло! Болтогой. 6Агууехэ үршѳѳл хайраараа таанадые дуудаһан Христосһоо иимэ түргѳѳр холодожо, ондоо һургаал номнолдо хулжан ороходотнай би ехэ шаналжа байнаб. 7Христосой һургаалһаа ондоо үнэн зүб һургаал үгы юм! Харин таанадые үймүүлжэ, Христосой һургаалые буруудхаха һанаатай хүнүүд лэ бии. 8Таанадта урдань номногдоһон һургаалһаа ондоо һургаалые зааһан хүн бүхэн, бишье байгаа һаа, али тэнгэриһээ бууһан Бурханай Эльгээмэлшье байгаа һаа, булта хатуу хэһээлтэдэ хүртэг лэ. 9Таанадай хүлеэжэ абаһан һургаалда эсэргүүсэн зүршэһэн юумэндэ һургаһан хүн бүхэн хатуу хэһээлтэдэ хүртэг гэжэ би һаяхан хэлээ һэм, мүнѳѳшье дахин дабтанаб. 10Иигэжэ хэлэхэдээ би хүнүүдэй һайшаалда хүртэхэеэ оролдоно гүб, али Бурханай һайшаалда гү? Иихэдээ хүнүүдтэ һаймһархаяа оролдоһон болоно гүб? Хэрбээ би хүнүүдэй урда хойгуур гүйдэг байгаа һаа, Христосой зараса байхагүй һэм. 11Аха дүүнэрни, минии таанадта номноһон Һайн Мэдээсэл хүнүүдээр дамжан ерээгүй юм гэжэ мэдэжэ абагты. 12Би тэрэниие хүнүүдһээ дуулаагүйб, нэгэшье хүн намайе тэрээндэ һургаагүй, харин Иисус Христос тэрэниие намда нээгээ юм. 13Урдань иудейн ёһо гуримые бодотоор сахин ажамидаржа ябаһан тухаймни таанад дуулаа ёһотойт. Би Христосто һүзэглэдэг зониие гайтайгаар хашан мүрдэдэг, һандарган хосороодог һэм. 14Би үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ёһо гуримуудые ханалгатайгаар баримталдаг, шажанайнгаа хуули ёһые ѳѳрынгѳѳ үетэнһѳѳ үлүү һайнаар сахидаг бэлэйб. 15Үшѳѳ эхынгээ умайда байхадамни Бурхан агууехэ үршѳѳл хайраараа намайе шэлэжэ абаад, 16Хүбүүн тухайгаа үнэн зүбые нээгээд, бусад арадуудта Христос тухай номнохыемни захираа бэлэй. Тиихэдэ би ѳѳртѳѳ хүнгэн харгы шэлээгүй һэм. 17Намһаа урда элшэнэрээр табигдаһан зонтой уулзахаяашье би Иерусалим ошоогүй бэлэйб. Харин Аравиин газар нютагаар ябаад, һүүлдэнь Дамаск хото бусажа ерээ һэнби. 18Гурбан жэлэй үнгэрһэн хойно би Пётртой уулзахаяа Иерусалим ошоо бэлэйб. Тэндэ тэрээнтэй арбан дүрбэн үдэр байлсаа һэм. 19Иисусай дүү хүбүүн Яковһаа бэшэ ондоо элшэнэрые би хараагүй һэм. 20Таанадта минии бэшэжэ байһан бүхы юумэн үнэн зүб юм гэжэ Бурхан мэдэнэ. 21Һүүлдэнь би Сириин, Киликиин газар дайдаар ябааб. 22Иудейн орон нютагта ажаһуудаг Христосто һүзэглэгшэ бүлгэмүүд намайе нюураарни танихагүй байгаа. 23Урдань тэдэниие хашан мүрдэдэг, һургаалыень һандарган һалгаадаг хүн байһан аад, мүнѳѳ тэрэ һургаалые номнодог гэжэл тэдэ нам тухай дуулаһан байна. 24Намтай тохёолдоһон ушарта баярлан, тэдэ һүзэглэгшэд Бурханиие алдаршуулжа байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\