Галадуудта 2

1Арбан дүрбэн жэлэй үнгэрһэн хойно би Варнава Тит хоёрые абажа, дахин Иерусалим ерээ бэлэйб. 2Бурханай хүсэһэн хадань би иишэ ерээ һэм. Дэмы юумэ хэжэ байгаагүйгѳѳ тодорхойлхын тула би бусад арадуудта номнодог һургаалаа эгээн хүндэтэ багшанарта баһа хѳѳрѳѳ бэлэйб. 3Юун гэжэ һананат? Замаймни нүхэр болохо Тит гэдэг грек хүбүүе бэлгээ отолуула гэжэ хэншье баалаагүй юм. 4Гансал худал хуурмаг һүзэгтэн энээн тухай хэлээ һэн. Иисус Христосой бидэндэ үгэһэн эрхэ сүлѳѳ тухай тэдэнэр мэдэжэ, бидэниие дахин дарлаха һанаатайгаар тагнуулшад мэтэ мэхэ гохо гарган, бидэнэй дунда нюусаар шурган ороо бэлэй. 5Харин бидэ һургаалай бодото удхые хэбээрнь таанадта дамжуулхын тула тэдэнэй үгэдэ ойро зуурашье ороогүй һэмди. 6Харин Яков, Кефас (Пётр), Иоанн гэдэг эгээн хүндэтэ багшанар тухай хэлэбэл, урдань тэдэнэй ямар хүнүүд байһаниинь намда хамаагүй, юуб гэхэдэ, Бурхан хүниие яһаарнь илгадаггүй юм. Тэдэнэр Һайн Мэдээсэл номнохыемни намда зүбшѳѳгѳѳ юм. Тэдэ нэрэ хүндэтэй зон бидэнтэй нэгэ ажал хэрэг бүтээжэ байһанаа баталан, Варнава бидэ хоёрой гарые бариба, Бурханһаа үршѳѳл хайра бидэндэ үгтэһые зүбшѳѳбэ. Тиигээд бидэ бусад арадуудые, харин тэдэ еврейнүүдые һургахань зүбтэй гэжэ тоолобо. Юундэ тиигээб гэбэл, еврейнүүдтэ номнохо үүргэ Пётрто Бурханһаа үгтэһэндэл адли бусад арадуудые һургаха үүргэ намда үгтѳѳд байһые тэдэнэр хараа ха юм. Яажа Пётр Бурханай хүсѳѳр элшэн болгогдоод, еврейнүүдтэ номнодог бэ, тон тиигэжэл бишье Бурханай хүсѳѳр элшэн болгогдоод, бусад арадуудые һургадаг болооб. 10Тэдэ элшэнэр Иерусалимай ядуу һүзэглэгшэдэй бүлгэм тухай һанаагаа табижа ябахымнай бидэнһээ гуйгаа бэлэй. Тиимэһээ би энээндэ һаналаа табижа, тэдэ зондо туһалдаг байгааб. 11Пётрой Антиох хото ерэхэдэнь, би тэрэниие шүүмжэлээб, юундэб гэхэдэ, тэрэ ѳѳрыгѳѳ доогуур абажа ябаа. 12Яковай хүнүүдэй Антиох ерэхын урда тээ Пётр бусад арадуудай дундаһаа Христосто һүзэглэһэн зоноор хамта хоол баридаг байгаа. Теэд Яковай зоной ерэхэдэ еврейнүүдһээ айжа, бусад арадуудай дундаһаа һүзэглэһэн зонһоо гэнтэ холодоод, суг эдеэлэлсэхэеэ болибо. 13Тон тиигэжэл бусад еврей һүзэглэгшэд, тэдэнэй тоодо Варнавашье зүб харгыһаа хадууржа, нюур харадаг болоо. 14Пётр үнэн зүб һургаалай ёһоор бэеэ абажа ябанагүй гэжэ мэдэхэдээ, би хүн зоной дунда: «Ши еврей хүн аад, бусад арадуудай дунда еврейнүүдэй ёһо гуримаар бэшэ, харин бусад арадуудай гуримаар бэеэ абажа ябаһан аад, яахадаа тэдэниие еврейнүүдэй ёһо гуримаар ябахыень баалаа хүмши», – гэжэ тэрээндэ сэхэ хэлэбэб. 15Бидэшье түрэхэһѳѳ еврейнүүд гээшэбди. Нүгэлтэ бусад арад бэшэ ха юмбибди. 16Теэд нэгэшье хүн Хуули сахижа ѳѳрыгѳѳ хамгаалхагүй, харин Иисус Христосто этигэжэ абарагдаха юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. Хуули сахижа «нэгэшье хүн абарагдахагүй» байһан дээрэһээ бидэ Хуули сахяад бэшэ, харин Иисус Христосто найдан абарагдахабди гэжэ Иисус Христосто этигээбди. 17Хэрбээ бидэ Христостой нэгэдэн ѳѳһэдыгѳѳ сүлѳѳлхэ гэжэ байтараа, Хуули сахин нүгэл хэнэбди гэжэ баһа мэдэрбэл, Христос нүгэл хэлгэдэ хамһалсагша болоно гээшэ гү? Үгы даа! 18Хэрбээ би гараараа һандарган һалгааһан юумэеэ дахин һэргээн бодхообол, үнэхѳѳрѳѳ нүгэлтэн болохоб. 19Хуули үхэлһѳѳ ондоо юумэ намда үгэжэ шадахагүй хадаа ажамидаралдамни ямаршье удхагүй юм. Тиимэһээ би Бурханай түлѳѳ амидарнаб. Мүнѳѳ би ѳѳрѳѳ амидарна бэшэб, харин Христос зосоомни амидарна. Намда хайра дуратай байжа, минии түлѳѳ ѳѳрыгѳѳ үргэһэн Бурханай Хүбүүндэ һүзэглэн этигэдэг дээрэһээ би мүнѳѳ амиды ябанаб. Би Христостой хамта хэрээһэндэ хадуулааб. 21Бурханай үршѳѳл хайраһаа би арсанагүйб. Хэрбээ гансал Хуули сахижа аршалагдаха аргатай байбал, Христос дэмы наһа бараһан болоно гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\