Галадуудта 3

1Ай, мунхаг тэнэг галадууд! Хэн таниие эльбэдэбэ гээшэб? Минии номноходо хэрээһэндэ саазалагдаһан Христосые таанад нюдѳѳрѳѳ хаража байһандал байгаа бэшэ һэн гүт? 2Таанад Хуули сахижа байһан дээрэһээ гү, али Христосто этигэһэн дээрэһээ Нангин Һүлдэдэ хүртэбэ гүт гэжэ би таанадһаа һураха һанаатай байнаб. 3Нангин Һүлдѳѳр дахуулжа ябаһан аад, мүнѳѳ махабад бэедээ татуулаа гүт? Тиихэдээ таанад иимэ балар мунхаг хүнүүд гээшэ гүт? 4Али таанадтай ушарһан бүхы юумэн дэмы үнгэрѳѳ гээшэ гү? Дэмы үнгэрѳѳгүйл байгаа даа! 5Хуули сахижа байһан дээрэһээтнай бэшэ, харин Христосто этигэһэн дээрэһээтнай Бурхан таанадта Нангин Һүлдые хайрлажа, гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээгээ юм. 6Энээндэл адляар Абраһамай Бурханда этигэхэдэ, Бурхан тэрэниие үнэн сэдьхэлтэн гэжэ тоолоо һэн. 7Абраһамдал адли Бурханда һүзэглэдэг зон Абраһамай үри һадаһад гэжэ таанар мэдэжэ байгты. 8Арадуудые этигэлээрнь Бурхан аршалан сүлѳѳлхэ юм гэжэ Нангин Бэшэгтэ үни гэһээр уридшалан бэшэгдэһэн байна. Тэндэ Абраһамда: «Бурхан шамаар дамжуулан, бүхы арадуудые абарха», – гэжэ хэлэгдэһэн байна. 9Тиимэһээ Бурханда һүзэглэһэн зон Абраһамтай хамта үршѳѳгдэхэ. 10Харин Хуули сахижа аршалагдахаб гэжэ һанаһан хүн бүхэн хэһээгдэхэ. Юундэб гэхэдэ, «Хуулиин зүйл бүхэниие үргэлжэ гүйсэдхэжэ байгаагүй хүн бүхэн хэһээгдэхэ», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй байдаг. 11Хуули сахижа байһанаараа хэншье Бурханай абарал үршѳѳлдэ хүртэхэгүй, юундэб гэхэдэ, Нангин Бэшэгтэ: «Үнэн сэдьхэлтэн этигэлээрээ амидарха», – гэжэ бэшэгдэнхэй юм. 12Хуули гээшэмнай һүгэдэлгэ бэшэ, тиимэһээ тэндэ: «Хуулиин зүйл бүхэнииел гүйсэдхэдэг хүн амидарха», – гэжэ хэлэгдэнэ. 13Дээрэмнай бууха ёһотой байһан Хуулиин хэһээлтэһээ бидэниие Христос аршалжа, тэрэ хэһээлтые ѳѳр дээрээ даажа абаһан юм. Тиимэһээ Хуули соо баһа иигэжэ бэшэгдэһэн байна: «Модондо үлгэжэ саазалуулһан хүн хараалда хүртѳѳ». 14Иисус Христосоор дамжан найдуулагдаһан Нангин Һүлдые этигэлээрээ тогтоожо абахынь тула Абраһамай үршѳѳл хайра мүнѳѳ бүхы арадуудта үгтэбэ гээшэ. 15Аха дүүнэрни! Юрэ хэлэбэл, хүнэйшье бэшээд орхиһон һүүлшын захяае хэншье хубилгажа шадахагүй юм. 16Харин Абраһамда, тэрэнэй үридэ Бурхан найдуулга үгэһэн байгаа. Үри хүүгэдтэш гэжэ хэлэгдээгүй, харин үридэшни гэжэ нэгэл хүн тухай хэлэгдээ, тиин тэрэ нэгэнь – Христос гээшэ. 17Христос тухай хэлсээе Бурханай баталһан сагһаа дүрбэн зуун гушан жэл үнгэрһэн хойно бии болоһон Хуули энэ хэлсээе болюулха аргагүй, тиимэһээ Бурханай найдуулгань хүсэндѳѳ үлэбэ гэжэ би хэлэнэб. 18Юундэб гэхэдэ, хэрбээ уг залгамжалга Хуулиин ёһоор үгтэдэг һаа, найдалга хэрэггүй байгаа. Гэбэшье Бурхан Абраһамые найдуулһан ёһоороо шагналдаа хүртѳѳгѳѳ ха юм. 19Юундэ Хуули үгтэһэн байгааб? Абраһамай үри бэеын ерэхэ гэжэ Бурханай найдуулһан саг хүрэтэр гэмтэ ябадал юун бэ гэжэ ойлгожо байхын тула энэ Хуули үгтэһэн байна. Энэ Хуули хүн зондо Эльгээмэлээр болон зууршалагшаар дамжуулан үгтэһэн байна. 20Теэд Бурхан гансаараа ха юм, тэрэ зууршалагшые хэрэглэдэггүй юм. 21Иихэдээ Хуули Бурханай найдуулга буруушаана гү? Үгы даа! Хэрбээ Хуули хүниие абарха аргатай байбал, Хуули гүйсэд сахидаг хүн бүхэн үнэн сэдьхэлтэн болохо һэн. 22Гэбэшье хүн бүхэн нүгэл шэбэлдэ унаад байна гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. Энэ бэшэгдэһэн бүхэнэй ушарынь гэхэдэ, Иисус Христосто һүзэглэһэн бүхы зон этигэлээрээ Бурханай найдуулһые хүлеэжэ абаха байна. 23Этигэлэй сагай ерээдүйдэ, этигэл һүзэгэй бидэндэ нээгдэтэр бидэ Хуулиин эрхэ мэдэлдэ ороод байгаабди. 24Иихэдээ Хуули гээшэмнай этигэл һүзэгѳѳрнай абардаг Христосто этигэхыемнай бидэниие бэлдэһэн шэрүүн һургагша байгаа гээшэ. 25Тиимэһээ этигэлэй сагай ерэхэдэ бидэ энэ шэрүүн һургагшын мэдэлһээ мултаран гараабди. 26Мүнѳѳ таанад булта Иисус Христосто һүзэглэһэн этигэлээрээ Бурханай үхибүүд гээшэт. 27Иисус Христосой нэрэ алдараар уһаар арюудхуулһан зон, таанад булта Иисус Христостой нэгэдэбэ гээшэт. 28Тиимэһээ мүнѳѳ еврейнүүдшье, бусад арадуудшье илгаагүй, барлагуудшье, сүлѳѳтэйшүүлшье илгаагүй, эрэшүүлшье, эхэнэрнүүдшье илгаагүй. Таанад булта мүнѳѳ нэгэн адли боложо, Иисус Христостой нэгэдэбэт. 29Хэрбээ Христостой нэгэдээд байбал, таанад Абраһамай үри һадаһад гээшэт, тиигээд Абраһамда найдуулһан бүхэниие залгамжалжа абахат.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\