Галадуудта 4

1Уг залгамжалагша балшар үхибүүн ябахадаа бүхы юумэнэй эзэн байбашье, зарасаһаа юугээрээшье илгардаггүй юм. 2Тиимэһээ Эсэгын тогтооһон саг болзор хүрэтэр тэрэ үхибүүн даалгагдаһан хүнүүдэй болон гэрэй захирагшын харууһа доро байдаг. 3Бидэшье бага балшар наһандаа энэ дэлхэйн эмхи гуримгүй хүсэнүүдэй мэдэлдэ ороод байгаабди. 4Харин саг болзорой ерэхэдэ, эхэнэрһээ түрэһэн Хүбүүгээ Бурхан эльгээбэ. Хуулиин эрхэ мэдэлдэ байһан хүнүүдые абархын тула, Бурханай найдуулһан юумэнэй уг залгамжалагшад болгохын тула түлѳѳһэ үгэжэ, эльгээһэн тэрэ Хүбүүниинь Хуулиин ёһоор ажамидаржа байгаа бэлэй. 6Таанадай Бурханай уг залгамжалагшад болоһон хадатнай, Бурхан таанадта: «Аба, Эсэгэ», – гэжэ ооглоһон Хүбүүнэйнгээ Һүлдые эльгээгээ. 7Иихэдээ ши зараса бэшэ, харин Христосоор дамжан, Бурханай хүбүүниинь, уг залгамжалагшань болобо гээшэш. 8Урдань таанад Бурханиие мэдэхэгүй байһан дээрэһээ үнэн дээрээ бурхад бэшэ «бурхадуудта» алба хэжэ байгаа бэлэйт. 9Мүнѳѳ таанад Бурханиие мэдэһэн аад лэ, тодорхойлон хэлэбэл, Бурханай таанадые мэдэһэн хойно таанад яагаад һүр хүсэгүй, ахир тулюур хүсэнүүдтэ дахин бусабат, тиигээд тэдэндэ алба хэхэеэ һанабат? 10Таанад шажанай тусхай һайндэрнүүдые тэмдэглэн үнгэргэнэт. 11Танай дунда дэмы һурган номножо ябаа гээшэ гүб гэжэ би һанаагаа зобоноб. 12Аха дүүнэрни, намдал адли Хуулиин мэдэлһээ мултаран гарыт гэжэ би гуйнаб, юундэб гэхэдэ, би Хуулиин мэдэлһээ гаран, таанадтал адли хүн болоо һэнби. Таанад намайе огто гомдоогоогүй ха юмта. 13Үбшэн ядуу байхадаа анха түрүүшынхиеэ таанадта һургаал номноһыемни таанад һанана ёһотойт. 14Үбшэн ядуу байхадамни таанад һэжэглэнгүй, намайе ѳѳһэдһѳѳ түлхингүй, Бурханай Эльгээмэл мэтэ, Иисус Христостол адляар угтажа абаа бэлэйт. 15Урматнай хосороо гээшэ гү? Тэрэ үедэ таанар нюдѳѳшье хайрлангүй, таһа татажа гаргаад, намда үгэхѳѳр бэлэн байгаа һэнта гэжэ би гэршэлнэб. 16Таанадта үнэн зүбые номножо байһан дээрэһээ дайсантнай болобо гүб? 17Тэдэ хүнүүд таанарта муу һанана, таанад тухай һанаагаа зобоһон хэбэр үзүүлхэ гэһэн хара һанаатай байна. Тэдэнэр бидэнэй эб таһалаад, анхаралыетнай ѳѳһэдтѳѳ хандуулха һанаатай юм. 18Гансашье минии таанадтай суг байха сагта бэшэ, мүн хододоо нам тухай һонирхожо байбалтнай ехэ һайн байгаа. 19Үхибүүдни, Христосто һүзэглэжэ байһантнай эли болохын тула би түрэжэ байһан эхэнэртэл адли зобожо байнаб, найдажа байнаб. 20Мүнѳѳ таанадай дунда байбал, таанадтай ондоохоноор хѳѳрэлдэхэ байгааб, харин эндэһээ таанадтай юу хэхэеэ ойлгохоёо болёод байнаб. 21Хуули сахихые һанаһан таанар мүнѳѳ намда хэлэжэ үгыт, таанад Хуули гүйсэд ойлгоно аалта? 22Абраһам хоёр хүбүүтэй байгаа: нэгыень зараса эхэнэр түрѳѳ, нүгѳѳдыень сүлѳѳтэй эхэнэр түрѳѳ гэжэ тэрэ Хуули соо бэшээтэй юм. 23Зараса эхэнэрһээ гараһан хүбүүниинь хүнүүдэй шиидхэбэреэр түрѳѳ, харин сүлѳѳтэй эхэнэрһээ гараһан хүбүүниинь Бурханай найдуулһан ёһоор түрѳѳ бэлэй. 24Энэ ушар гүнзэгы удхатай юм: эдэ хоёр эхэнэрнүүд хоёр хэлсээнүүдтэл адли бшуу. Синай хада дээрэ үгтэһэн нэгэдэхи хэлсээниинь Хуули дээрэ үндэһэлнэ. Энэ хэлсээн зараса Агарьдал адли, барлагуудай хэлсээн юм. 25Агарь гэжэ Аравида оршодог Синай хада нэрлэдэг юм. Энэнь дарлалта доро байһан мүнѳѳ үеын Иерусалим хотые бүхы хүн амитантайнь тэмдэглэдэг. 26Харин тэнгэриин Иерусалим эрхэ сүлѳѳтэй юм. Тэрэ Иерусалим бидэнэй эхэ гээшэ. 27Тэрээн тухай Нангин Бэшэгтэ иигэжэ хэлэгдэнэ: «Үхибүү түрѳѳгүй, үри хүүгэдгүй эхэнэр, хүхин баясыш! Үхибүү түрэхын зоболон мэдэрээгүй эхэнэр, хүхииш, баярлыш! Юуб гэхэдэ, хадамда гараагүй эхэнэр хадамтай эхэнэртэ ороходоо тоогүй олон үхибүүтэй байха». 28Аха дүүнэрни, таанад баһа Исаагтал адли Бурханай найдуулһан ёһоор түрѳѳ гээшэт. 29Тиихэдэ хүнүүдэй хэлсээгээр түрэһэн хүбүүн Бурханай найдуулгаар түрэһэн хүбүүе яажа хашан мүрдѳѳ һэм, тиигэжэл мүнѳѳ таанадыешье хашажа байна. 30Нангин Бэшэг соо энээн тухай: «Барлаг эхэнэрэй хүбүүн сүлѳѳтэй эхэнэрэй хүбүүнтэй хамта уг залгамжалхагүйн тула ши барлаг эхэнэрые хүбүүнтэйнь намна», – гэжэ бэшэгдэнхэй. 31Тиимэһээ, аха дүүнэрни, бидэ зараса эхэнэрэй бэшэ, харин сүлѳѳтэй эхэнэрэй үхибүүд гээшэбди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\