Галадуудта 5

1Христосой үршѳѳһэн эрхэ сүлѳѳдэ ажамидаржа байгты, дахин барлагууд бү бологты. 2Хэрбээ бэлгээ отолуулһан байбалтнай, Христос таанадта ямаршье аша туһа хүргэхэгүй гэжэ би Павел таанадта хэлэнэб. 3Харин бэлгээ отолуулһан хүн бүхэн Хуулиин бүхы зүйлнүүдые гүйсэдхэхэ ёһотой болоно гэжэ баталан гэршэлнэб. 4Хуули сахин ѳѳһэдыгѳѳ абарха һанаатайшуул Христосһоо түгдэрэн унажа, Бурханай үршѳѳл хайраһаа арсана гээшэ. 5Харин бидэ Бурханай үршѳѳл хайрада хүртэжэ, ѳѳһэдынгѳѳ этигэлээр абарагдахабди гэжэ найданабди. 6Иисус Христосой ашаар абарагдаха һанаатай байбал, бэлгээ отолуулаа гүбди, али отолуулаагүй гүбди – ямаршье илгаагүй юм, гансал хайра дура үгэдэг этигэл шухала юм. 7Таанад һайнаар эхилээ бэлэйт, теэд саашадаашье үнэн зүбые баримталхадатнай хэн таанадта һаалта хэбэб? 8Иимэ буруу һанал бодолнуудые урдань таанадые дуудаһан Бурхан таанадта идхуулаа бэшэ. 9Багахан эһээбэри бүхы эдьхүүрые эһээдэг юм. 10Гэхэтэй сасуу таанад зүбѳѳр бодомжолжо байхат гэһэн найдалга Бурхан намда үгэнэ. Харин таанадые зүб харгыһаа хадууруулһан хүн, хэншье байг, илгаагүй зэмэлэгдэхэ. 11Аха дүүнэрни, хэрбээ бэлгээ отолуулхада аша туһатай юм гэжэ минии хѳѳрэжэ байбал, намайе хашан мүрдэхэгүй байгаа. Тиигэбэл Иисус Христосой хэрээһэн тухай һургаал би номнохогүй һэм, хүн зонойшье дунда худхаляа хуймаа гарахагүй һэн. 12Танай дунда худхаляа хуймаа гаргадаг зон таанадһаа холодобол һайн байгаа. 13Аха дүүнэрни, Бурхан таанадые эрхэ сүлѳѳдэ дуудаа юм. Энэ эрхэ сүлѳѳтнай хүсэлэнгүүдээ хангахын тулада муу юумэ үйлэдэхэ харгыда таанадые гансал бү түлхиг. Таанад бэе бэедээ дуратай байгты, бэе бэедээ туһалжа байгты. 14Юундэб гэхэдэ, Хуулиин бүхы зүйлнүүд: «Дүтынгѳѳ хүндэ ѳѳртѳѳл адли дуратай бай», – гэһэн энэ захяа заабари соо тобшологдоно. 15Харин бэе бэеэ таһара удара таталсажа, эдилсэжэ байһаар таанар ѳѳһэдыгѳѳ бү сүм хюдажа һалгаажархигты. 16Һүлдын һургаһан ёһоор ажамидаржа байгты, тиигэбэл муу муухай ябадал гаргахагүйт гэжэ би хэлэнэб. 17Юуб гэхэдэ, махабад бэеымнай һанаашалһан юумэн Һүлдынхиһѳѳ тад ондоо юм, тиин Һүлдын һанаашалһан юумэн махабад бэеынхиһээ тад илгаатай юм. Тиимэһээ таанад һанаһан юумэеэ олон ушарта хэдэггүй бшуут. 18Хэрбээ таанадые Һүлдэ хүтэлжэ ябабал, Хуули таанадта хэрэггүй юм. 19Махабад бэеын хүсэлэнгүүд гэхэдэ иимэ: эрэдээ гү, али эхэнэртээ урбаха, забхай зальхай, һамуу һэбхи ябадал гаргаха, 20онгонуудта мүргэхэ, эльбэ жадха хэхэ, зэбүүрхэхэ, хэрүүл ама гаргаха, атаархаха, уурлаха, дээрэлхүү зантай байха, арсалдаха ба хэрэлдэхэ, буруу үзэл номнохо, 21жүтѳѳрхэхэ, алалсаха ба хюдалсаха, архидаха ба аашалха гэхэ мэтын буруу ябадалнууд. Иимэ муу юумэ үйлэдэжэ байгаа хүнүүд Бурханай хаан орондо уг залгамжалан орожо шадахагүй гэжэ урда хэлэһэнээ би дахин дабтанаб. 22Нангин Һүлдын үрэ дүн болбол иимэ: хайра дуран, баяр, энхэ тайбан, тэсэбэри, һайн һанаан, ниигүүлэсхы сэдьхэл, үнэн сэхэ ябадал, 23номгон даруу зан. Иимэ зондо Хуули хэрэггүй. 24Ѳѳһэдыгѳѳ Христос Иисуста зорюулһан хүнүүд махабад бэеэ хорхойтолготойнь, хурисал ташаяантайнь хэрээһэндэ хадаба гээшэ. 25Хэрбээ бидэ Нангин Һүлдѳѳр ажамидаржа байбал, Һүлдын һургаһан ёһоор лэ ябаял. 26Ехээрхүү дээрэлхүү зан гаргангүй, бэе бэедээ ѳѳдэрхэн хэрүүлхэнгүй, атаархангүй ябаял даа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\