Галадуудта 6

1Аха дүүнэрни, хэрбээ хэн нэгэнэй нүгэл хээ һаа, Һүлдын һургаһан ёһоор ажамидардаг таанад иимэ хүниие даруу зангаараа заһажа байгты. Тиихэдэ нүгэл шэбэл хэжэрхихэгүйн тулада ѳѳһэдынгѳѳ хойноһоо анхаржа ябагты. 2Христосой үгэһэн «хуули» иимэ: бэе бэеынгээ ашаа бэрхэшээлые хубаалсажа, бэе бэедээ туһалжа байгты. 3Хэрбээ хэн нэгэн оройдоо хэншье бэшэ аад, бэеэ дээгүүр абабал, тэрэ хүн ѳѳрыгѳѳ дэмы мэхэлнэ гээшэ. 4Тиимэһээ хүн бүхэн бүтээһэн хэрэгүүдэйнгээ зэргээр ѳѳрыгѳѳ үнэлжэ байг. Тиигэбэл тэрэ хүн бэеэ бэшэнтэй сасуулангүй, ажал амжалтануудаараа омогорхожо байха. 5Юуб гэхэдэ, хүн бүхэн ѳѳрынгѳѳ ашаа бэрхэшээлые ѳѳр дээрээ абажа ябаха ха юм. 6Бурханай һургаал заалгаһан хүн һурган хүмүүжүүлэгшэтэйгѳѳ бүхы эд зѳѳреэрѳѳ хубаалсаг. 7Бурханиие мэхэлхэ аргагүй юм. Тиимэһээ бү эндүүрэгты. Хүн тариһанаал хададаг. 8Махабад бэеынгээ хүсэлэнгүүдые хангажа байдаг хүн үхэл олохо, харин Нангин Һүлдын тулада оролдодог хүндэ Нангин Һүлдэ мүнхын амидарал олгохо. 9Тиимэһээ эсэхэ сусахые мэдэнгүйгѳѳр һайн юумэ хэжэ ябагты. Гэдэргээ сухаряагүй һаа, бидэ саг болзортонь ургасаа хуряахабди. 10Арга боломжотой байхадаа бүхы хүнүүдтэ, илангаяа ѳѳрынгѳѳ бүлгэмэй һүзэглэгшэдтэ үлүү ехээр һайниие хэжэ ябагты. 11Энэ хандалгаяа таанадта ямар томо үзэгүүдээр бэшэһыемни харагтыл даа. 12Хүнүүдтэ һайшаагдаха дуратай зон бэлгээ отолуулхыетнай баадхана, тиихэдээ тэдэнэр Христосой хэрээһэнэй түлѳѳ хашуулха мүрдүүлхэ дурагүй байна. 13Тэдэ ѳѳһэдѳѳ отолуулһан мүртѳѳ Хуули сахидаггүй юм, харин бэеэ һайрхахын тула таанадые отолуулха һанаатай байна. 14Харин би юугээршье һайрхахаяа һананагүйб, гансал манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой хэрээһээр һайрханаб. Минии урда энэ хэрээһэн дээрэ бүхы дэлхэйн омогорхол хадагдаа, тиихэдэ би ѳѳрѳѳшье энэ дэлхэйн омогорхолой урда хэрээһэн дээрэ хадагдаад байнаб. 15Отолуулһан гү, али отолуулаагүй гү – тэрэнь ямаршье хамаагүй. Шэнэ хүн бии боложо мүндэлһэниинь лэ шухала юм. 16Энэ гурим сахидаг хүн бүхэн, Израилиин Бурханай хүнүүд энхэ тайбанда, үршѳѳл хайрада оршохонь болтогой! 17Саашадаа хэншье намда зоболон бү асараг, юуб гэхэдэ, би Иисусай шархануудые бэе дээрээ абажа ябана ха юмбиб. 18Аха дүүнэрни, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайрань таанадтай оршожо байг лэ! Болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\