Еврейнүүдтэ 1

1Урдандаа Бурхан лүндэншэдѳѳр дамжуулжа элдэб аргаар, олон удаа манай үбгэ эсэгэнэртэ үгэ хэлэдэг байгаа. 2Харин һүүлшын эдэ үдэрнүүдтэ тэрэ Хүбүүгээрээ дамжуулан бидэндэ үгэ хэлэжэ байна. Бурхан Хүбүүнэйнгээ ашаар замбуулин дэлхэйе бүтээжэ, бүхы юумые залгамжалхаар тэрэнээл шэлэжэ абаа гээшэ. 3Бурханай алдарай туяа сасаруулан, Бурханай шанар шэнжэтэй байжа, тэрэ бүхы замбуулин дэлхэйе ѳѳрынгѳѳ үгын хүсѳѳр баридаг. Бүхы хүн түрэлхитэниие нүгэлнүүдһээнь сүлѳѳлэн, огторгой дээрэ һүр жабхаланта Бурханай баруун гарынь болоо. 4Бурханай Хүбүүнэй нэрэ түрэ Эльгээмэлнүүдэй нэрэ түрэһѳѳ аргагүй шухала юм, тиин Хүбүүн ѳѳрѳѳшье Эльгээмэлнүүдһээ холо дээгүүр юм. 5«Ши минии Хүбүүмни гээшэш. Мүнѳѳдэр би шинии Эсэгэшни болооб», – гэжэ Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдэй нэгэндэньшье хэлээ аал? «Би тэрэнэй Эсэгэнь болохоб, тэрэ минии Хүбүүн болохо», – гэжэ Бурхан нэгэшье Эльгээмэл тухай хэлээ аал? 6Тиихэдэ Бурхан ѳѳрынгѳѳ ууган Хүбүүе газар дэлхэй руу эльгээжэ байхадаа: «Бурханай бүхы Эльгээмэлнүүд тэрээндэ мүргэхэнь болтогой», – гэжэ хэлээ бэлэй. 7Харин Эльгээмэлнүүд тухай: «Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдые һалхин болгоно, ѳѳрынгѳѳ зарасанарые галай дүлэн болгоно», – гэжэ Бурхан хэлээ бэлэй. 8Гэхэдэ Хүбүүн тухайгаа Бурхан: «Ай Бурхан, шинии хаан түрэ хэтэдээ оршохо, ши арад зоноо үнэн зүбѳѳр захиржа байхаш. 9Ши үнэн зүбтэ дуратайш, зүгѳѳр ёһо гуримые эбдэхэдэ ехэ дурагүй байдагши. Тиимэһээ Бурхан, шинии Бурхан, шамайе шэлэжэ абаад, нүхэдһѳѳшни дээгүүр табиба, тиихэдэнь ши ехэл баяртай байбаш», – гэжэ хэлээ бэлэй. 10Тэрэ үшѳѳ иигэжэ хэлээ юм: «Ши, Дээдын Эзэн, анха түрүүн газар дэлхэйе бүтээгээ бэлэйш. Ѳѳрынгѳѳ гараар огторгой тэнгэриие байгуулааш. 11Тэдэ бүтээһэн юумэнүүдшни һүнэхэ, харин ши үлэхэш. Тэдэ юумэнүүдшни хубсаһан мэтэ үмхирхэ. 12Ши тэдэниие хубсаһандал адли эбхэхэш, хубсаһандал мэтэ һэлгэхэш. Харин ши ѳѳрѳѳ хододоо хэбээрээ байхаш, тиин үдэрнүүдшни дууһахагүй». 13Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдэй нэгэндэньшье: «Шинии дайсадые улан дорошни оруултарни ши эндэ, баруун таладамни һуу», – гэжэ хэлээгүй бэлэй. 14Тиихэдээ Бурханай Эльгээмэлнүүд хэд гээшэб? Тэдэ Бурханда алба хэжэ, абарагдаха ёһотой хүнүүдтэ туһалхаар Бурханай эльгээһэн һүлдэнүүд гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\