Еврейнүүдтэ 10

1Иудейн Хуули болбол бодото юумэнүүдэй тон зүб хэбынь бэшэ, харин һайн юумэнүүдэй һүүдэрынь лэ гээшэ. Жэлһээ жэлдэ, хододоо нэгэ адли амитадые тахил болгон үргэжэ, Бурханда ерэжэ байһан хүнүүдые Хуули яажа эрхим һайн болгохоб. 2Хэрбээ Бурханда мүргэл хэжэ байһан хүнүүдэй нүгэлнүүдынь үнэхѳѳрѳѳ хүлисэгдэһэн байгаа һаа, тэдэ хүнүүд нүгэлтэйбди гэжэ ѳѳһэдыгѳѳ тоолохоёо болёод, тахил үргэхэеэ болихо һэн лэ. 3Бухануудай болон тэхэнүүдэй шуһа хүнүүдэй нүгэлнүүдые хэзээдэшье арилгажа шадахагүй юм. Тиимэһээ тэдэниие жэл бүри үргэл болгожо асардаг. Тиигээд тэдэ тахилнууд хүнүүдтэ нүгэлнүүдыень һануулаад байдаг. 5Тиимэһээ Христос энэ газар дэлхэйдэ ерэхэдээ, Бурханда иигэжэ хэлээ юм: «Ши үргэлнүүдые үргүүлхэ болон тахилнуудые тахюулха дурагүй байнаш. Тиихэдэ намда махабад бэе олгоош. 6Нүгэлнүүдые арилгаха гэжэ үргэлэй шэрээ дээрэ үргэгдэһэн бүтэн бүхэлеэрээ шатаагдаһан амитадые, олон тахилнуудые ши һайшаагаагүйш. 7„Ай, Бурхамни, Хуулида нам тухай юун гэжэ бэшээтэй байнаб, тэрэнииел, шинии эрхэ хүсэлые бэелүүлхэеэ би ерэнэб“ – гэжэ би удаань хэлэбэб». 8«Тахил, үргэлнүүдые, үргэлэй шэрээ дээрэ шатаагдаһан амитадые, нүгэлнүүдээ арилгахын тула тахигдаһан тахилнуудыешье ши абаха дурагүй байгааш, тэдэниие һайшаагаагүйш», – гэжэ тэрэ түрүүн хэлэбэ. Эдэ бүхы тахилнуудые Хуулиин ёһоор үргэдэг байһаншье хадань, тэрэ тиигэжэ хэлээ. 9«Ай, Бурхамни, шинии эрхэ хүсэлые бэелүүлхэеэ би ерэнэб», – гэжэ удаань тэрэ хэлэбэ. Тиихэдээ Бурхан бүхы хуушан тахилнуудые болюулжа, орондонь Христосые тахил болгон табина. 10Иисус Христосой Бурханай эрхэ хүсэл бэелүүлэн ѳѳрынгѳѳ махабад бэеые нэгэтэ болон хэтын хэтэдэ үргэл болгон асарһан юм хадань бидэ булта нүгэлнүүдһээн мултаран арюудхагдаһан байнабди. 11Хэдышье иудейн санаартадай үдэр бүхэн ѳѳрынгѳѳ алба гүйсэдхэн, нэгэ адли юумэеэ оло дахин тахил болгон асардаг байхадань, тэдэ тахилнуудынь нүгэлнүүдые хэзээшье арилгажа шададаггүй. 12Христос болбол нүгэлнүүдэй түлѳѳ нэгэ тахил тахяад, хэтын хэтэдэ Бурханай баруун талада һуугаа. 13Тэрэ мүнѳѳ дайсадыень хүлэйнь ула доро Бурханай оруулхыень хүлеэжэ байна. 14Нүгэлнүүдээ арилгажа байһан хүнүүдые Христос нэгэ үргэлѳѳрѳѳ хэтын хэтэдэ эрхим түгэс болгоо. 15Нангин Һүлдэшье энээн тухай бидэндэ гэршэлэн хэлэнэ: 16«Тэрэ үдэрнүүдэй һүүлдэ тэдэнтэй баталагдаха хэлсээн энэ байна: хуулинуудаа тэдэндэ һануулхаб, һанаа сэдьхэлдэнь бэшэхэб гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ. 17Тэдэнэрэй нүгэлнүүдые би хүлисэхэб, харата муухай хэрэгүүдыень дахин һануулхагүйб. 18Нүгэлнүүдэй хүлисэгдэһэн хойно тэдэнэй түлѳѳ дахин үргэл хэхэ хэрэггүй юм. 19Аха дүүнэрни, Иисусай үхэлэй ашаар бидэ Нангин Газарта орохо дүүрэн эрхэтэйбди. 20Тэрэ болбол хүшэгэй саагуур – ѳѳрынгѳѳ махабад бэеэр – бидэндэ шэнэ, мүнхын амидаралда хүргэдэг харгы зам нээгээ. 21Бидэ Бурханай гэр хараха агууехэ санаартатайбди. 22Тиимэһээ үнэн сэдьхэлтэйгээр, дүүрэн һүзэг этигэлтэйгээр, бузар һанал бодолнуудһаан сэбэрлэгдэһэн зүрхэ сэдьхэлтэйгээр, сэбэр уһаар угаагдаһан махабад бэетэйгээр Бурханай ойро ошоёл. 23Бурхан найдуулһанаа дүүргэхэ гэжэ этигэлтэй байгаа юм хадаа этигэжэ байһан тэрэ найдуулгаяа бата баримталан ябаял. 24Хүнүүдэй бэе бэедээ анхарал табижа, бэе бэедээ инаг хайраяа харуулхадань, дэмбэрэлтэй һайхан юумэ хэхэдэнь туһалжа байял. 25Маанадай зариман суглаагаа хаяжа ошодог заншалтай. Тиигэхэеэ болёод, орондонь Дээдын Эзэнэй ерэхэ Үдэрэй ойртохо туһамынь бэе бэеэ бүри ехээр зоригжуулжа, урмашуулжа байял. 26Үнэн зүбые мэдэрһэн хойноо бидэнэй зорюута нүгэл шэбэл хэжэ ороболнай нүгэлнүүдые арилгаха тахил дахин бидэндэ байхагүйл. 27Тиимэһээ зарга шүүбэриин болохые, Бурханда эсэргүүсэһэн хүнүүдые һүнѳѳхэ дошхон галые айжа байгаад хүлеэхэмнай үлэнэ гээшэ. 28Моисейн Хуули буруушааһан хүн хоёр гурбан хүнэй гэршэлбэл, ямаршье үршѳѳл хайрагүйгѳѳр үхэлѳѳр хэһээгдэдэг. 29Зүгѳѳр Бурханай Хүбүүндэ зэбүүрхэдэг, ѳѳһэдыень нүгэлнүүдһээнь арилгаһан Бурханай хэлсээнэй шуһые нангин юумэн гэжэ тоодоггүй хүнүүд, үршѳѳл хайрын Һүлдые доромжолдог хүнүүд тэрээнһээ долоон доро хэһээлтэдэ хүртэхэ ёһотой юм! 30«Би үһѳѳгѳѳ абахаб, би ашыень харюулхаб», баһа «Дээдын Эзэн арад зоноо шүүхэ», – гэжэ хэлэгшые бидэ мэдэнэбди. 31Амиды Бурханай гартань орохонь аймшагтай юм! 32Таанадтай урдань юунэй тохёолдоһые һанаандаа оруулагты. Бурханай гэрэл туяагай таанадые гэрэлтүүлхэдэ, таанад зоболонгуудые дабан, агууехэ баатаршалга гаргабат. 33Таанадые урдань хүнүүд гомдохоодог, доромжолдог бэлэй, тиимэһээ тон тиигэжэ доромжолуулжа байһан хүнүүдые таанад хамгаалхада бэлэн байдаг бэлэйт. 34Таанад түрмэдэ һууһан хүнүүдэй зоболонгые хубаалсадаг, зѳѳри зѳѳшыетнай буляажа абахадань, баяртай байдаг һэнта, юундэб гэхэдэ, таанад тэнгэридэ хэтэдээ оршодог бүри һайн зѳѳри зѳѳшэтэй байһанаа мэдэжэ байгаат. 35Зоригоо бү алдагты, тиигэбэл агууехэ шагналда хүртэхэт. 36Бурханай эрхэ хүсэлые бэелүүлэн, найдуулһан юумыень абаха гэбэл, таанад тэсэбэритэй байха ёһотойт. 37Үшѳѳ нэгэ хэды болоод, уданшьегүй һаатангүй Заларан ерэгшэ ерэхэл. 38Үнэн сэдьхэлтэнгүүд этигэл һүзэгѳѳрѳѳ амидаржа байха, хэрбээ хэн нэгэнэй таталзабалнь, би тэрэниие һайшаахагүйб. 39Бидэ татагалзан хосорогшод бэшэбди. Харин һүзэг этигэлтэй зомди, абарагдахабди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\