Еврейнүүдтэ 11

1Һүзэг этигэлтэй байхань найдажа байһан юумэндээ бата һаналтай байха, нюдѳѳрѳѳ харадаггүй юумэнүүдтэ найдажа байха гээшэ. 2Һүзэг этигэлээрээ манай үбгэ эсэгэнэр Бурханай һайшаалда хүртэһэн байна. 3Һүзэг этигэлээрээ бидэ Бурханай үгѳѳр замбуулин зохёон бүтээгдээ гэжэ мэдэрнэбди, тиимэһээл нюдэндэмнай харагдадаг юумэнүүд харагдадаггүй юумэнүүдһээ бии болоо юм. 4Һүзэг этигэлээрээ Авель Каинһаа үлүү һайн үргэл Бурханда асарһан байгаа. Бурхан ѳѳрѳѳ тэрэнэй үргэлые һайшаажа, һүзэг этигэлээрнь Авелиие үнэн сэдьхэлтэн байна гэжэ һайшаагаа юм. Авелиин үхэһэншье һаа, этигэл һүзэгынь мүнѳѳ хүрэтэр маанадые һургажа байна. 5Һүзэг этигэлэйнгээ ашаар Енох үхэлтэй уулзаагүй. Үнэндѳѳ болбол Бурхан тэрэниие дээшэнь дэгдээгээ, хэншье Енохые оложо шадаагүй юм. Дэгдүүлхынгээ урда тээ Енох Бурханай һайшаалда хүртѳѳ гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байдаг. 6Һүзэг этигэлгүй хүнүүдэй хэнииньшье Бурханай һайшаалда хүртэжэ шадахагүй: Бурханда ерэжэ байһан хүн Бурхан бии, тэрэниие бэдэржэ байһан хүнүүдэй ашыень тэрэ харюулха гэжэ һүзэглэжэ байха ёһотой. 7Ерээдүйдэ тохёолдохо уһан галаб тухай хэнэйшье уридшалан мэдээгүй байхада Ной этигэл һүзэгѳѳрѳѳ Бурханһаа һэргылэмжэ абаад, Бурханай үгѳѳр байжа, ѳѳрыгѳѳ болон ѳѳрынгѳѳ гэр бүлые абарха корабль бариһан байна. Эсэстэнь, газар дэлхэйнхид гэмнэгдээд, Ной этигэл һүзэгѳѳрѳѳ Бурханһаа үнэн сэдьхэлдэ хүртэбэ. 8Бурханай үгэхэб гэжэ найдуулһан орон нютаг руу ошо гэжэ Бурханай уряалхада Абраһам этигэл һүзэгѳѳрѳѳ үгыень дуулаһан байна. Хайшаашье ошохо байһанаа мэдэнгүй, тэрэ ѳѳрынгѳѳ орон нютагые орхёо бэлэй. 9Бурханай үгэхэб гэжэ найдуулһан орон нютагта тэрэ баһал Бурханай найдуулгада хүртэһэн Исаак Иаков хоёртойгоо этигэл һүзэгѳѳрѳѳ хариин хүндэл майханууд соо амидардаг һэн. 10Бурханай зохёон бодхооһон бата һууритай хотые Абраһам хүлеэжэ байгаа. 11Абраһамай ехэ наһатай болоод, Саррын үри багагүй байһаншье хада, тэдэнэр этигэл һүзэгѳѳрѳѳ үхибүүтэй болоо. Бурхан найдуулһанаа бэелүүлхэ гэжэ Абраһам ехэ этигэжэ байгаа. 12Үхэхын наана болоод байһан ганса Абраһамһаа огторгойн мүшэдтэл адли, далайн эрьеын элһэндэл адли тоогүй олон үри һадаһад түрэһэн байгаа. 13Тэдэ булта этигэл һүзэгтэйгѳѳр наһа бараа. Тэдэнэр Бурханай найдуулһан юумэндэ хүртэнгүй үхэһэншье һаа, тэрэ найдуулгыень холоһоо хаража баясадаг бэлэй, ѳѳһэд тухайгаа бидэ газар дэлхэй дээрэ хариин хүнүүд, ерүүл хүнүүд гээшэбди гэжэ хэлэдэг бэлэй. 14Тиигэжэ хэлэдэг хүнүүд ѳѳрынгѳѳ орон нютагые бэдэржэ байнабди гэжэ элеэр харуулна. 15Ѳѳһэдынгѳѳ орхижо ошоһон орон нютаг тухай тэдэнэр һанадаг байбал, һѳѳргѳѳ бусажа ерэхэ аргатай байха һэн. 16Харин тэдэнэр үлүү һайн, тэнгэриин орон нютагта зорижо байба. Тиимэһээ Бурхан тэдэнэй Бурханби гэхэдээ тэдэнһээ эшэдэггүй: Бурхан тэдэ зондо хото бэлдээд байна. 17Бурханай Абраһамые туршахадань, этигэл һүзэгѳѳрѳѳ тэрэ Исаак хүбүүгээ тахил болгон үргѳѳ. Бурхан Абраһамда найдуулга үгѳѳ, тиимэһээ Абраһам ганса хүбүүгээ тахил болгон үргэхэдэ бэлэн байгаа. 18«Исаагаар дамжан, ши минии үгэхэб гэһэн үри хүүгэдтэй болохош», – гэжэ Бурхан тэрээндэ хэлэбэ. 19Исаагай үхэбэлнь Бурхан тэрэниие амидыруулха аргатай гэжэ Абраһам һанажа байгаа, тиин Абраһам Исаагые үхэлһѳѳ бусаажа абаа гэжэ хэлэхэдэ болохо. 20Исаак ерээдүйдэ этигэн, Иаков Исав хоёрые үршѳѳлдѳѳ хүртѳѳһэн байгаа. 21Иаков наһа барахынгаа урда тээ этигэл һүзэгтэйгѳѳр Иосифой хүбүүдые бултыень буян хэшэгтээ хүртѳѳгѳѳд, таягаа тулажа байгаад Бурханда мүргэһэн байна. 22Иосиф наһа баража байхадаа, Израилиин хүбүүдтэ Египедые орхижо ошохыень этигэл һүзэгтэйгѳѳр дурадхаад, шарилыень хаана табихаб гэһэн захяа орхиһон юм. 23Этигэл һүзэгтэйгѳѳр Моисейн аба эжынь хүбүүгээ түрэхэһѳѳнь эхилжэ гурбан һара хоргодуулжа байба. Тэдэнэр үхибүүнэйнгээ һайхан байхыень хараад, хаанай захиралтатай зүрилдэхэеэ айгаагүй. 24Моисей наһаяа хүсэхэдѳѳ, этигэл һүзэгѳѳрѳѳ фараоной басаганай хүбүүн гэжэ нэрлүүлхэеэ арсаба. 25Тэрэ богони хугасаанда нүгэлтэй амидаралтай байжа аяшаахын орондо Бурханай арадтай зобохонь дээрэ гэжэ тоолобо. 26Христосой түлѳѳ зобохо гээшэ бүхы Египедэй баялигһаа үлүү ехэ баялиг гэжэ Моисей бодожо байгаа, ушарынь гэхэдэ, тэрэ ерээдүйдэ харюулха шагналаа хаража байгаа бэлэй. 27Тэрэ этигэл һүзэгѳѳрѳѳ хаанай уур сухалһаа айнгүй, Египедые орхёо һэн. Нюдэндэ харагдадаггүй Бурханиие хаража байһандал тэрэ бата хатуу байгаа һэн. 28Этигэл һүзэгѳѳрѳѳ тэрэ Паасхын баярые тогтоогоод, үхэлэй Эльгээмэлэй израильшуудай ууган хүбүүдтэнь хүрэнгүй үнгэрхын тула шуһаар үүдээ сасахыень арад зондоо захираа. 29Этигэл һүзэгѳѳрѳѳ израильшууд Улаан далайе хуурай газар мэтэл гаталба, харин египедэй сэрэгшэдэй тон тиимээр гаталжа туршахадань, уһан хана тэдэниие хушаба. 30Израильшууд долоон үдэрэй туршада Иерихониие тойрожо ябаад, этигэл һүзэгѳѳрѳѳ ханануудыень унагаагаа. 31Янхан эмэ Раав этигэл һүзэгѳѳрѳѳ израилиин тагнуулшадые һайнаар угтан абаһандаал Бурханай үгые дуулаагүй хүнүүдтэй хамта хосороогүй. 32Үшѳѳ юун тухай хэлэхэбиб? Гедеон, Барак, Самсон, Иеффай, Давид, Самуил, бусадшье лүндэншэд тухай хѳѳрэхэдэмни саг хүрэхэгүй. 33Тэдэнэр этигэл һүзэгѳѳрѳѳ хаан оронуудые дайлан диилэдэг, үнэн зүб юумэ хэдэг, Бурханай найдуулһан юумэндэ хүртэдэг, арсалануудай амыень хаадаг, 34галзуу гал унтараадаг, жадын эриһээ зайсадаг, һулахан бирагүй байгаад, шадалтай болодог, байлдаанда бүхэ байдаг, хариин сэрэгүүдые дарадаг бэлэй. 35Эхэнэрнүүдэй этигэл һүзэгэйнь ашаар үхэһэн түрэлхидыень амидыруулдаг байгаа. Нүгѳѳ зариман бүри һайн амидаралда хүртэхын тулада сүлѳѳлэлгэһѳѳ арсан, тамалуулагдан үхэдэг һэн. 36Зарим хүнүүд доромжолуулаад, сохюулаад, баһа гэнжэндэ хүлюулээд, түрмэдэ һуудаг бэлэй. 37Нүгѳѳдүүлынь шулуугаар шэдэдэг, хюрѳѳгѳѳр хоёр болгон таһалдаг, жадаар хадхан аладаг бэлэй. Тэдэнэр хониной гү, али ямаанай арһаар бэеэ орёогоод, дуталдан, хашуулан мүрдүүлэн, гомдохуулан тэнэдэг байгаа. 38Бүхы газар дэлхэйн хүнүүд тэдэнэй хаананьшье хүрэхэгүй! Гэхэдэ тэдэнэр сүл губяар болон хада уулаар тэнэжэ ябаа, агы нүхэнүүдтэ болон жалгануудта амидаржа байгаа. 39Этигэл һүзэгѳѳрѳѳ тэдэнэр булта Бурханай һайшаалда хүртэһэншье һаа, Бурханай найдуулһан юумэндэ хүртѳѳгүй юм. 40Ушарынь юун бэ гэхэдэ, Бурхан бидэндэ үлүү һайн юумэ түлэблѳѳд байна. Бидэнтэйл хамта тэдэниие эрхим түгэс болгохонь Бурханай зорилго мүн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\