Еврейнүүдтэ 12

1Маниие тойроод үүлэндэл мэтэ олон гэршэнэр байна. Тиимэһээ бидэ замдамнай һаатуулжа байһан бүхы юумэнүүдһээ, тиихэдэ бидэниие амарханаар хүлижэрхидэг нүгэлһѳѳ сүлѳѳлэгдэжэ, урдамнай байһан, бидэндэ заяагдаһан замаар ябаял. 2Һүзэг этигэлэймнай эхи татаһан, тэрэнииемнай түгэс түгэлдэр болгоһон Иисусые шэртэжэ байял. Ерээдүйдэ үзэгдэхэ баярай түлѳѳ тэрэ ѳѳрыгѳѳ гутаалгахаяа айнгүй, хэрээһэндэ хадуулжа үхѳѳд, Бурханай баруун талада һуугаа. 3Нүгэлтэнүүдэй зүгһѳѳ тэрэ аргагүй ехэ зэбүүрхэл үзэжэ, хэды ехэ зоболон дабажа гарааб гэжэ бодожо үзыт. Тиимэһээ таанад урмаа бү хухарагты. 4Нүгэлтэй эсэргүүсэн тэмсэжэ байхадаа, таанад үшѳѳ үхэтэрѳѳ тулалдаагүй ха юмта. 5Бурханай таанадые, ѳѳһэдынгѳѳ хүбүүдые, урмашуулан иигэжэ хэлэһые таанад мартаа аалта? «Хүбүүмни, Эзэн Бурханай шамда юумэ захижа байхадань, анхаралаа хандуулаарай, шамайе шүүмжэлэн элирүүлхэдэнь, урмаа хухарангүй байгаарай». 6Ушарынь гэхэдэ, Эзэн Бурхан ѳѳртэнь хайратай баһан хүнѳѳл хэһээдэг, ѳѳрынгѳѳ хүбүүн гэжэ тоолоһон хүнѳѳл сохидог юм. 7Журамтай болохын тула хэһээхэдэнь тэсэбэритэй байгты, Бурхан таанадые ѳѳрынгѳѳ хүбүүд гэжэ тоолоно ха юм. Эсэгынгээ хэһээлтэдэ ороогүй ямар нэгэн хүбүүн олдохо аал? 8Бүхы үхибүүдтэнь лэ адли хэһээгдээгүй юм һаа, таанад бодото хүбүүдынь бэшэт, тиимэһээ энэ ушарта Бурхан танай хуулита эсэгэ бэшэ гээшэ. 9Газар дэлхэйдэхи эсэгэнэрэйнгээ маанадые хэһээхэдэ бидэ тэдэниие хүндэлдэг һэмди. Тиимэһээ бидэ тэнгэриин Эсэгынгээ мэдэлдэнь бүрин байха ёһотой бэшэ аалди. 10Газар дэлхэйдэхи эсэгэнэрнай маанадые газар дэлхэйдэхи ажамидаралаймнай түлѳѳ ѳѳһэдынгѳѳ дураар хэһээдэг байгаа, харин Бурхан бидэнэй аша туһада, арюун нангин юумэндээ хүртѳѳхын тула бидэниие хэһээнэ гээшэ. 11Хэһээлгэжэ байха үедѳѳ бидэ баярладаггүй, харин уйдадаг зантайбди. Тиин һүүлдэнь тэрэ хэһээлтэ ухаантай болоһон хүнүүдтэ үнэн сэдьхэлтэнэй амидаралай амгалан үрэ дүн асардаг юм. 12Эсэһэн гарнуудаа дээшэнь һарбайгты, һуларһан үбдэгүүдээ бэхижүүлэгты. 13Дохолон хүлтнай гэмтэнгүй, бүри эдэгэжэ байхын тулада таанад сэхэ замаар ябажа байгты. 14Хүн бүхэнтэй эбтэй эетэй байхые, арюун амидаралтай һуухые оролдожо байг, тиигээгүй хүнүүд Эзэн Бурханиие харахагүй. 15Хэн нэгэнэй Бурханай үршѳѳл хайраһаа хаһагдан үлэшэхэгүйень ойлгожо байгты. Хэн нэгэнэй хорото ургамалдал адли гэм хүргэжэ, олон хүнүүдые бузарлажа байхагүйень обёоржо байгты. 16Ууган хүбүүнэй эрхые нэгэ бариха хоолоор худалдажархидаг забхай, тиихэдэ Бурханһаа холодоһон Исавтай адли хүн таанадай дунда бү байг. 17Тэрэ эсэгынгээ буян хэшэгтэ хүртэхэ хүсэлэнтэй байһаншье һаа, нулимсаа гарган алдуугаа заһаха гэжэ оролдоһоншье һаа, хэһэн алдуугаа заһажа шадаагүй, тиимэһээл эсэгэнь тэрэниие угтажа абаагүй гэжэ таанад мэдэнэт. 18Израилиин арадтал адли аһажа байһан галтай Синай хадада, харанхыда, боро хараанда, шуурганда, 19бүреэгэй дуугархада, дуунуудай шууяандашье таанад ерээгүйт. Хүнүүд тэрэ дуу дуулахадаа ондоо нэгэшье үгэ хэлэнгүй байхыень гуйжа байгаа, 20ушарынь ямар бэ гэхэдэ, «Ан амитаншье энэ хадын хаяае гэшхэбэл үхэтэрѳѳ шулуудуулха» гэжэ хэлэхэдэнь, тэдэ хүнүүд тэсэхэ аргагүй байгаа. 21Энэ үзэгдэлэй ехэл һүртэй байһан хадань Моисейшье: «Би айн һүрдэжэ, һалаганажа байнаб», – гэжэ хэлээ бэлэй. 22Таанад Синай хадада, амиды Бурханай хотодо, тэнгэриин Иерусалимда, үй түмэн Бурханай Эльгээмэлнүүдэй баярай суглаанда ерээт. 23Нэрэнүүдынь тэнгэридэ бэшэгдэһэн Бурханай эгээн түрүүшын һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй гэшүүдынь болон таанад ерээт. Таанад бүхы хүнүүдэй Зарга шүүгшэ болохо Бурханда, эрхим түгэс болоһон үнэн сэдьхэлтэнүүдэй һүлдэнүүдтэнь ерээт. 24Таанад Авелиин сасаһан шуһанда ороходоо бүри һайн юумэнүүдые үгэхѳѳр найдуулан Шэнэ Хэлсээе баталһан Иисусай сасагдаһан шуһанда ерээт. 25Дээдын Эзэнэй хэлэхэдэнь, шагнахагүйбди гэжэ бү арсаарайгты. Тэрэнэй газар дэлхэй дээрэ хэлэхэдэнь, шагнангүй ѳѳрыень буруушааһан хүнүүд хэһээлтэһээ мултараагүй юм. Харин тэнгэриһээ хэлэхэдэнь арсабал, хэһээлтэһээ бүришье мултархагүйбди. 26Урдань тэрэнэй абяан газар дэлхэйе хүдэлгѳѳ, харин мүнѳѳ тэрэ: «Үшѳѳ дахин би ганса газарые бэшэ, огторгой тэнгэриие хэлбэлзүүлхэб», – гэжэ үгѳѳ үгэһэн байна. 27Тэрэ хэлэһэниинь зохёон бүтээгдэһэн юумэнүүд сооһоо хубилгаха аргагүй юумэнүүдынь үлэжэ, харин хубилгагдаха юумэнүүдынь һүнэн хосорхо гэһые тайлбарилна. 28Хубилгаха аргагүй хаан орониие эзэлээд, бидэ баяр баясхалангаар дүүрэн байял. Бурханда хүндэтэйгѳѳр хандан, һүгэдэн, тэрээндэ һайшаагдажа баймаар алба хэжэ байял. 29Ушарынь гэхэдэ, манай Бурхан үнэхѳѳрѳѳ һүнѳѳдэг гал дүлэн гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\