Еврейнүүдтэ 13

1Христосой һүзэглэгшэдтэл бэе бэедээ хайратай байгты. 2Аяншадые гэртээ угтан оруулхаяа бү мартагты. Тиигэжэ зарим хүнүүд ѳѳһэдѳѳшье мэдэнгүй Бурханай Эльгээмэлнүүдые гэртээ айлшалуулһан байна. 3Түрмэдэ һууһан хүнүүд тухай тэдэнтэй суг хаагдаһан мэтэл һанажа байгты. Зобожо байһан хүнүүдтэй адли зоболсон, тэдэндэ һанаагаа табижа байгты. 4Гэр бүлэ бүхы талаһаа үнэн сэхэ байг, үбгэн һамган хоёр бэе бэедээ шударга байг. Бурхан забхай ба ташаяаралдадаг зониие гэмнэхэ юм. 5Алта мүнгэндэ шунангүй, бии юумээрээ сэдьхэл дүүрэн байгты. Ушарынь гэхэдэ, «Би шамайе хэзээшье орхихогүйб, би шамайе хэзээшье хаяхагүйб», – гэжэ Бурхан хэлээ. 6Тиимэһээ: «Бурхан минии туһалагша гээшэ, би айхагүйб. Хүн намда юу хэжэ шадахаб?» – гэжэ бидэ зоригтойгоор хэлэхэбди. 7Таанадта Бурханай үгэ хэлэдэг байһан хүтэлэгшэдѳѳ һанагты. Тэдэнэй яажа амидаржа, яажа наһа бараһыень хараад, этигэл һүзэгыень һажаажа ябагты. 8Тэрэ этигэл һүзэгынь болохо Иисус Христос үсэгэлдэр, мүнѳѳдэршье, хэтын хэтэдэ хубилхагүй юм. 9Тиимэһээ элдэб янзын һургаалнуудһаа зайсан, үнэн зүб замаар ябагты. Эдеэ хоол тухай гуримуудые сахихые бү оролдогты, тэдэ гуримууд хүнүүдтэ ямаршье аша туһагүй байгаа, харин Бурханай хайра үршѳѳлѳѳр сэдьхэл зүрхэнтнай бэхижэбэл һайн гээшэ. 10Майханда алба хэжэ байһан санаартад үргэлэй шэрээ дээрэһээ манай үргэһэн юумэнһээ абажа эдихэ эрхэгүй юм. 11Ушарынь юун бэ гэхэдэ, ахамад санаарта амитадай шуһые нүгэлнүүдэй түлѳѳ үргэхэеэ Хамагай Нангин газарта абажа ородог, тиихэдэнь амитадай бэенүүдые отогһоо гаргаад шатаадаг юм. 12Тиимэһээ Иисусшье арад зоноо шуһаараа арюудхахын тула хотоһоо гаргуулжа үхэһэн байгаа. 13Бидэшье тэрэниие угтан хотоһоо гаража, доромжолуулгыень хубаалсаял. 14Бидэ газар дэлхэй дээрэ хододоо оршодог хотогүйбди, бидэ ерээдүйн хото бэдэржэ байнабди. 15Тиимэһээ Иисусаар дамжуулан магтаалай үргэл Бурханда хододоо асаржа байял, тэрэниие Дээдын Эзэн гэжэ зүбшѳѳн үреэлээрээ үргэл асаржа байял. 16Һайниие хэжэ, бэе бэедээ туһалхые бү мартагты. Эдэ болбол Бурханда һайшаагдадаг үргэл гээшэ. 17Ѳѳһэдынгѳѳ хүтэлэгшэдэй мэдэлдэ байгты, захиралтануудыень дүүргэжэ байгты. Тэдэнэр һүүлдэнь алба хэһэн тухайгаа Бурханай урда тоосоо хэхэ ёһотой юм хадаа танай зүрхэ сэдьхэлдэ үргэлжэ һанаагаа табидаг юм. Хэрбээ таанадай хүтэлэгшэдэйнгѳѳ үгѳѳр байбалтнай, тэдэнэр баяртайгаар ажалаа хэхэ, үгы болбол, тэдэнэр гунигтайгаар үүргэеэ дүүргэжэ байха, тиимэ ажал хэрэгынь таанадта ашаг туһагүй юм. 18Үргэлжэ зүб юумые хэхэ гэжэ оролдон, арюун сэдьхэлтэй байнабди гэжэ бидэ ѳѳһэд тухайгаа найданабди. Тиимэһээ бидэнэй түлѳѳ зальбаржал байгты. 19Илангаяа, таанадта түргэн бусажа ошохымни түлѳѳ бүри һайса зальбархыетнай гуйнаб. 20Ѳѳрынгѳѳ шуһанай сэнгээр мүнхын хэлсээе оложо абаһан хонидой агууехэ Адуулагшые, Манай Дээдын Эзэн Иисусые Бурхан амидыруулаа юм. Энхэ тайбанай эрхэ хүсэлыень таанадай бэелүүлхын тула Бурхан таанадые хэрэгтэй һайн һайхан юумээр хангаг лэ, тиин ѳѳртэнь һайшаагдадаг юумые Иисус Христосоор дамжуулан таанад соо бүтээг лэ. Христосто хэтын хэтэдэ алдар соло! Болтогой! 22Аха дүүнэрни, энэ урмашуулха зорилготой хандалга би тобшохоноор бэшээб, тиимэһээ тэсэбэритэйгээр шагнажа хайрлыт даа. 23Манай дүү Тимофей түрмэһѳѳ гараа гэжэ мэдэжэ байгты. Хэрбээ тэрэнэй һаяар хүрэжэ ерэбэлнь, би тэрээнтэй хамта таанадаа эрьехэб. 24Ѳѳһэдынгѳѳ бүлгэмүүдэй хүтэлэгшэдтэ болон Бурханай хүнүүдтэ бултандань бидэнһээ мэндые дамжуулаарайгты. Италиин һүзэглэгшэд таанадта баһал мэндые дамжуулжа байна. 25Та бүхэнтэй Бурханай үршѳѳл хайра байхань болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\