Еврейнүүдтэ 2

1Тиимэһээ урасхалда абтахагүйн тула бидэ дуулажа абаһан юумэеэ хатуугаар сахижа байха ёһотойбди. 2Манай үбгэ эсэгэнэртэ Эльгээмэлнүүдээр дамжуулан хэлэгдэһэн Бурханай үгэ үнэн зүб байгаа. Тиин тэрэ үгые баримталаагүй, али үгы һаа дуулаагүй хүн хүртэхэ ёһотойл хэһээлтэдэ хүртэдэг байгаа. 3Тиимэ агууехэ абаралгые тоонгүй, бидэ хэһээлтэһээ яажа зугадаха гээшэбибди? Дээдын Эзэн энэ абаралга тухай анхан ѳѳрѳѳ айладхаа юм. Тэрэниие дуулаһан хүнүүд абаралга болбол үнэн юм гэжэ бидэндэ баталан хэлээ бэлэй. 4Бурхан тэрэ гэршэлгэдэ элдэб янзын гайхамшагта үзэгдэлнүүдые болон дүлгэ тэмдэгүүдые нэмэн харуулжа, ѳѳрынгѳѳ һайн дураар Нангин Һүлдэ хайрлажа байгаа. 5Бидэнэй дурдаһан шэнэ газар дэлхэйе захиржа байхаар Бурхан Эльгээмэлнүүдые табяагүй юм. 6Харин Нангин Бэшэгэй нэгэ газарта: «Хүн гээшэ юун бэ, яагаад тэрэниие ши мартахагүй байнабши? Хүнэй хүбүүн юун бэ, яагаад ши тэрэниие анхарнабши? 7Ойро зуура тэрэниие ши Эльгээмэлнүүдһээ доогуур байлгааш. Тэрээндэ алдар соло, нэрэ түрэ олгоош, бүтээһэн бүхы юумэнэйнгээ захирагшаар табяаш. 8Бүхы юумые тэрэнэй мэдэлдэ үгѳѳш», – гэжэ бэшээтэй байдаг. Бурхан «бүхы юумые тэрэнэй мэдэлдэ үгѳѳ» гэхэдээ, хүнэй мэдэлдэ хамаг юумэ үгѳѳ гэһэн удхатай юм. Тиихэдэ бидэ хүнэй бүхы юумэ мэдэлдээ оруулаад байһыень үшѳѳл харанагүйбди. 9Харин ойро зуура Эльгээмэлнүүдһээ доогуур табигдаад, Бурханай үршѳѳл хайраар бүхы хүнүүдэй түлѳѳ үхэһэн Иисусые бидэ харанабди. Үхэлые дабажа гараад, алдар солодо ба нэрэ түрэдэ тэрэнэй хүртэһые бидэ мүнѳѳ харанабди. 10Бурхан бүхы юумэ бүтээгѳѳ, бүхы юумэн тэрэнэй тула оршодог. Тэрэ олон үхибүүдые алдар солодоо хүртѳѳхэ һанаатай байгаа. Тиимэһээ хүнүүдые абаралгада Хүтэлжэ байһан Иисусые Бурхан зоболон дабуулаад, эрхим түгэс болгоо. 11Арюудхагша ба арюудхагдаһан бүхы хүнүүд нэгэ Эсэгэтэй юм. Тиимэһээ Иисус тэдэниие аха дүүнэрни гэжэ нэрлэхэеэ эшэдэггүй. 12Иисус: «Би аха дүүнэртээ шинии хэһэн бүхы юумэн тухай хѳѳрэжэ үгэхэб, тэдэнтэй уулзахадаа би шамайе алдаршуулхаб», – гэжэ Бурханда хэлээ бэлэй. 13Тэрэ үшѳѳ: «Би Бурханда найдажа байхаб», «Бурханай намда даалгаһан үхибүүдтэй би мүнѳѳ эндэ байнаб», – гэжэ хэлээ. 14Үхибүүдэй махабад бэе ба шуһанһаа бүридэһэн хадань Иисус ѳѳрѳѳ тэдэнтэйл адли хүн болоо. Үхэлые эрхэ мэдэлдээ абаад байһан шолмосые ѳѳрынгѳѳ үхэлѳѳр һүнѳѳхын тула, 15үхэлһѳѳ айжа бүхы наһаараа барлагууд байһан хүнүүдые сүлѳѳлхын тула тэрэ тиимэ юумэ хэһэн байгаа. 16Дээдын Эзэн үнэндѳѳ Эльгээмэлнүүдые дэмжэжэ байгаа бэшэ, харин Абраһамай үри һадаһые дэмжэжэ байгаа. 17Найдабаритай ба үршѳѳл хайратай Ахамад Санаарта болоод, бүхы хүнүүдэй нүгэлнүүдыень хүлисүүлхын тула Бурханда алба хэжэ байхадаа ѳѳрынгѳѳ аха дүүнэртэй адли болохо ёһотой байгаа юм. 18Тэрэ ѳѳрѳѳ туршуулжа, зоболон эдлэһэн юм хадаа мүнѳѳ туршалгада ороһон хүнүүдтэ туһалха аргатай юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\