Еврейнүүдтэ 3

1Бурханай баһал ѳѳртѳѳ дуудаһан арюун нангин аха дүүнэрни! Баримталжа байһан һүзэгэймнай Ахамад Санаарта болгогдон эльгээгдэһэн Иисус тухай һанажа байгты. 2Бурханай гэртэ ажаллажа байхадаа Моисей ямар үнэн сэхэ, шударга байгша һэм, тон тиигэжэл Иисус энэ ажалые хэжэ байхаар шэлэжэ абаһан Бурхандаа үнэн сэхэ байгаа юм. 3Гэр бариһан хүн гэрһээ үлүү нэрэ түрэдэ хүртэдэг. Тон тиигэжэл Иисусшье Моисейһээ үлүү ехэ алдар солодо хүртэхэ ёһотой юм. 4Бүхы гэрнүүдые ямар нэгэ хүн баряа, харин бүхы юумые Бурхан баряа. 5Моисей Бурханай гэртэ зарасадал адли найдабаритай байхадаа, Бурханай ерээдүйдэ хэлэхэ юумые гэршэлэн хэлэхэ ёһотой байгаа. 6Харин Христос тэрээндэ ороходоо Бурханай гэртэ байһан Хүбүүндэл адли найдабаритай юм. Ѳѳһэдынгѳѳ этигэжэ байһан зориг ба найдабари хадагалжа байбал, бидэ тэрэнэй гэрынь болохобди. 7«Үбгэ эсэгэнэртнай сүл губида ябахадаа Бурханиие туршажа, үймѳѳ татаа һэн. Дүшэн жэл соо Бурханай юу хэжэ байһыень хаража байһаншье һаа, тэдэнэр Бурханиие тэндэ шалгаба, туршаба. Тиимэһээ Бурхан тэдэ зондо сухалаа хүрэжэ: „Тэдэнэр ходо эндүүржэ ябадаг, харгы замаарни ябадаггүй“, – гэжэ хэлэһэн байна. Бурхан уур сухалаа хүрэхэдѳѳ: „Амаруулха гэһэн газартаа тэдэниие хэзээшье оруулхагүйб“, – гэжэ тангариглаһан байна. Тиимэһээ таанад Бурханай дуу дуулахадаа, үбгэ эсэгэнэртэйгэйл адляар зүрюу зан бү гаргагты», – гэжэ Нангин Һүлдэ хэлэнэ. 12Аха дүүнэрни, амиды Бурханһаа холодохогүйн тула таанад булта нүгэлгүй, этигэлтэй байхые оролдожо байгты. 13Таанадай хэн нэгэнэй нүгэлѳѳр хорхойтуулагдан дошхорхогүйн тула, Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй «мүнѳѳдэр» гэдэг үгын маанадта хандажа байхада, та бэе бэеэ үдэр бүхэндэ урмашуулжа байха ёһотойт. 14Хэрбээ бидэ эхилһэн амидаралаа һүүл болоторнь хатуугаар баримталжа байбал, Христосто хабаатай болонобди. 15Нангин Бэшэг соо: «Таанад мүнѳѳдэр Бурханай дуу дуулахадаа, Бурханай урдаһаа үймѳѳ татаһан үбгэ эсэгэнэртээл адли зүрюу зан бү гаргагты», – гэжэ хэлэгдэһэн байдаг. 16Бурханай дуу дуулаһаншье һаа, урдаһаань үймѳѳ татаһан хүнүүд хэд байгааб? Тэдэнэр булта Моисейн хүтэлбэри доро Египедһээ гараһан хүнүүд байгаа. 17Ямар хүнүүдтэ Бурхан дүшэн жэлэй туршада сухалдажа байгааб? Нүгэлдэ унажа, сүл губида үхэһэн хүнүүдтэ бэшэ аал? 18«Амаруулха гэһэн орондоо тэдэниие хэзээшье оруулхагүйб», – гэжэ Бурхан тангариглажа байхадаа, хэд тухай хэлэжэ байгааб? Урдаһаань үймѳѳ татаһан хүнүүд тухай хэлэжэ байгаа ха юм. 19Этигэл һүзэггүй байһанайнгаа түлѳѳ тэдэ хүнүүдэй Бурханай амаруулха гэһэн орондо орожо шадахагүй байһыень бидэ харабабди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\