Еврейнүүдтэ 4

1Тэрэ найдуулһан амаралтадань хүртэнгүй үлэшэхэгүйн тула бидэ булта болгоомжотой байха ёһотойбди. 2Сүл губяар ябаһан зондол тон адли бидэ Һайн Мэдээсэл дуулажа абаһан байгаабди. Тэдэнэр Бурханай үгые дуулаһаншье һаа, һайн болоогүй юм. Ушарынь хэлэхэдэ, тэдэ Бурханай үгые шагнажа байхадаа, тэрэ үгыень этигэл һүзэгтэйгээр тогтоожо абаагүй. 3Харин бидэ, һүзэглэһэн хүнүүд, Бурханай найдуулһан амаралтадань хүртэжэ байнабди. «Уур сухалдаа би тэдэниие амаруулха гэһэн газартаа хэзээшье оруулхагүйб гэжэ тангариглаһан байгааб», – гэжэ тэрэ ѳѳрѳѳ хэлээ. Газар дэлхэйе бүтээхэ сагһаа хойшо тэрэ ажалаа гүйсэдхэһэншье һаа, тиигэжэ хэлэһэн байгаа. 4Нангин Бэшэг соо долоодохи үдэр тухай иигэжэ бэшээтэй: «Хэжэ байгаа ажалаа Бурхан долоодохи үдэртѳѳ дүүргэжэ, хэжэ байгаа бүхы ажалнуудһаа долоодохи үдэртѳѳ Бурхан амарба ха». 5«Тэдэниие амаруулха гэһэн газартаа хэзээшье оруулхагүйб», – гэжэ тэндэ баһа бэшээтэй байдаг. 6Һайн Мэдээсэл түрүүн дуулаһан хүнүүд этигэлгүй байһан хадаа амаралтада хүртээгүй. Тиин тэрэ амаралтада хүртээгүй зон үшѳѳ байна. 7«Мүнѳѳдэр» гэгдэдэг ондоо үдэрые Бурханай шэлэһыень тэрэ харуулна. Нилээд сагай үнгэрһэн хойно тэрэнэй Давидаар дамжуулан хэлэһэниинь Нангин Бэшэг соо үгтэнхэй байдаг: «Таанад мүнѳѳдэр Бурханай дуу дуулахадаа зүрхэ сэдьхэлээрээ бү дошхорогты». 8Хэрбээ Бурханай найдуулһан амаралтые Навинай Иисусай үгэһэн байбал, Бурхан тэрэнэй һүүлдэ ондоо үдэр тухай хэлэхэгүй бэлэй. 9Гэхэтэй сасуу Бурхан ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ субботын амаралтын үдэрые амалаа юм. 10Бурханай найдуулһан амаралтада хүртэһэн хүнүүд ѳѳрынгѳѳ хэрэгүүдһээ амаржа байһан Бурхандал адли баһал хэрэгүүдһээ амаржа байха. 11Этигэлгүй байһанайнгаа тула унаһан тэдэ хүнүүдтэл адли нэгэмнайшье унангүй, тиимэ амаралтада хүртэхын тула бүхы шадалаараа шармайе. 12Бурханай үгэ амиды ба хүсэтэй юм, хоёр талаһаан хурсалуулагдаһан ямаршье эриһээ хурса юм. Тэрэнь һүнэһэ һүлдэ хоёрой уулзалта, бүридэл болон уураг тархи, алишье юумэн хүрэтэр хүрэдэг. Тэрэ зүрхэнэй хүсэлэн ба бодолнуудые шиидхэжэ байдаг. 13Бурханһаа далда, нюуса юумэн гэжэ үгы. Харин бүхы юумэн тэрэнэй харасада элиржэ, нээгдэжэ байдаг. Тиин бидэ булта тэрээндэ ѳѳһэд тухайгаа тоосоо үгэхэ ёһотой гээшэбди. 14Бидэ Бурханай дэргэдэ байһан Бурханай Хүбүүн Иисус гэдэг агууехэ Ахамад Санаартатай ха юмди. Тиимэһээ ѳѳһэдынгѳѳ шүтэжэ байгаа һүзэг этигэлые хатуугаар сахижа ябаял. 15Манай Ахамад Санаарта бидэнэй ядаруу тулюур байдал тухай һанаагаа зобонгүй ябажа шадахагүй. Тэрэ бидэндэл тон адли бүхы талаһаа туршуулһан байбашье, нэгэшье нүгэл хээгүй юм. 16Тиин бидэ зоригжожо, буян хэшэгтэй Бурханай хаан шэрээдэ ойртожо үзэел даа. Бидэ маанадтал туһа болохо хэмжээгээр тэндэ үршѳѳл хайрада хүртэжэ, буян хэшэг олохобди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\