Еврейнүүдтэ 5

1Хүнүүдэй дундаһаа шэлэгдэжэ абтаһан ямаршье ахамад санаарта хүнүүдэйл аша туһада Бурханда алба хэхээр табигдадаг. Тэрэ санаарта хүнэй нүгэлые хүлисүүлхэ гэжэ Бурханда тахил тахидаг, үргэл асардаг. 2Тэрэ ѳѳрѳѳ олон дутагдалнуудтай ушарһаа эндүүржэ, алдуу хэжэ байһан хүнүүдые хүлисэдэг юм. 3Тиимэһээ тиимэ ахамад санаарта гансал хүнэй хэһэн нүгэлнүүдэй түлѳѳ бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ нүгэлнүүдэй түлѳѳ баһал үргэл үргэхэ ёһотой байдаг. 4Хүн ѳѳртѳѳ ахамад санаартын нэрэ хүндые олгодоггүй, харин Аарондол адли Бурханай уряалаар ахамад санаарта болодог. 5Тон тиигэжэл ахамад санаартын нэрэ хүндые Христос ѳѳрѳѳ ѳѳртѳѳ зүүгээгүй, харин «Ши минии Хүбүүн гээшэш. Мүнѳѳдэр би шинии Эсэгэшни болооб» гэһэн Бурхан тэрээндэ ахамад санаартын нэрэ түрые үгѳѳ юм. 6Нангин Бэшэг соо нүгѳѳ газарта Бурхан: «Мелхиседегэй табиһанаар ши хэтын хэтэдэ санаарта болоод байхаш», – гэжэ хэлэнэ. 7Газар дэлхэй дээрэ амидаржа байхадаа, тэрэниие абарха аргатай Бурханда Иисус шангаар хүхирэн, нулимсаа гоожуулан зальбараа, тэрэниие гуйгаа. Иисусай номгон, үнэр шударга байһан хада Бурхан тэрэниие дуулаа һэн. 8Бурханай Хүбүүн байһаншье һаа, зоболонгуудые дабан тэрэ хүнэй үгѳѳр байжа һураа. 9Эрхим түгэс болоходоо, тэрэ үгыень дууладаг бүхы хүнүүдэй мүнхын абаралгын эхиниинь болоо. 10Тиигээд Мелхиседегэй заяаһанаар Бурхан тэрэниие ахамад санаарта болгожо табяа юм. 11Энэ талаар бидэ олон юумэ хэлэхэ байгаабди, гэхэтэй хамта таанадай ойлгосо доройтоһон тула тайлбарилжа үгэхэмнай ехэл бэрхэшээлтэй байна. 12Саг хугасаагаар багсаахада таанад багшанар болоод байха байгаат, харин Бурханай Үгын түрүүшын хэшээлнүүдые таанадта дахин дабтаха хэрэгтэй болоод байна. Хатуу хоол барихын орондо таанад һүгѳѳр ундалха болонот. 13Һүгѳѳр тэжээлгэжэ байһан хүн бүхэн үнэн зүбые, буруугай ушарые илгаха туршалгагүй үхибүүн гээшэ. 14Хатуу хоол бэеэ хүсэһэн хүнүүдэй эдеэн юм. Тэдэ хүнүүд туршалга дадалгатай хадаа һайн, муу хоёрые илгаха аргатай байдаг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\