Еврейнүүдтэ 6

1Христосой һургаалай түрүүшын хэшээлнүүдые хойноо орхижо, урагшаа дабшаял. Хэрэггүй ажалнуудаа орхижо, Бурханда һүзэглэхэ, уһаар арюудхаха болон гараараа адислаха тухай, үхэһэн хүнүүдэй амидырха, хэтын зарга шүүбэри тухай һургаалай һуури дахин табиха хэрэггүй. 3Бурханай зүбшѳѳбэл, бидэ энэниие бэелүүлхэбди. 4Һүзэг этигэлээ алдаһан хүнүүд яажа дахин гэм хэхэеэ болёод, Бурханда хандахаб? Тэдэнэр нэгэ үедэ Бурханай гэрэл туяада ябаа, тэнгэриин бэлэг абажа, Нангин Һүлдые тогтоожо абаһан байгаа. 5Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ туршалгаһаа Бурханай үгэ һайн гэжэ мэдээ, ерээдүйн зуун жэлүүдэй хүсэ шадал мэдэжэ абаа. 6Тиибэшье тэдэнэр һүзэг этигэлээ алдаа. Тэдэниие дахин нүгэлһѳѳнь Бурханда хандуулха аргагүй юм. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр Бурханай Хүбүүе дахин хэрээһэндэ хадажа, тэрэниие хүнүүдэй урда гутааха ха юм. 7Оло дахин орожо байһан бороогой уһаар уһалагдаад, эдлэжэ байгаа эзэдтээ аша туһатай ургаса үгэжэ байһан газар Бурханай үршѳѳлдэ хүртэнэ. 8Харин тиихэдэ хашаг болон буртаг үбһэ ургуулһан газар юундэшье хэрэггүй, Бурханай хараалда арай хүртѳѳгүй, галда шатаагдаха хойшолонтой байдаг. 9Инаг хайрата нүхэдни, маанадай иигэжэ хатуугаар хэлэжэ байһаншье һаа, таанад үлүү һайн нүхэсэлдэ байнат, тиимэһээ абарагдахат гэжэ найданабди. 10Бурхан болбол найдабаритай үнэн сэхэ юм. Тэрэ хэһэн хэрэгүүдыетнай, бусад һүзэглэгшэдтэ туһалһан, мүнѳѳшье туһалан, ѳѳртэнь үзүүлһэн хайра дурыетнай мартахагүй. 11Таанадай найдажа байһан юумэнэй үнэн зүб байхын тулада таанадай хүн бүхэн эсэстэ хүрэтэрѳѳ зүдхэмжэтэй байһай гэжэ хүсэнэбди. 12Таанадые залхуурангүй, һүзэг этигэлтэй, тэсэбэритэй байгаад, Бурханай найдуулһан юумые хүлеэжэ абадаг хүнүүдтэл адли байхыетнай хүсэнэбди. 13Бурхан Абраһамые найдуулхадаа, найдуулһанаа бэелүүлхэб гэһэн дашаа тангариг үгэһэн байгаа. Ѳѳрһѳѳнь дээгүүр хүнэй үгы юм хада Бурхан ѳѳрынгѳѳ нэрээр тангариглаһан байгаа. 14«Би шамайе үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳхэб, олон үри һадаһадые шамда хайрлахаб гэһэн үгѳѳ үгэнэб», – гэжэ Бурхан Абраһамда хэлээ бэлэй. 15Абраһам ехэл тэсэбэритэй байжа, Бурханай найдуулһанда хүртэһэн байгаа. 16Бидэ тангариглахадаа ѳѳһэдһѳѳ ехэ дээгүүр хүнѳѳр тангаригладагбди, тиин тангариг ямаршье арсалдаа заргалдаае үгы хэдэг юм. 17Найдуулһан юумыень абаха ёһотой байһан хүнүүдтэ эрхэ хүсэлѳѳ хубилгахагүй байһанаа элеэр харуулхын тулада Бурхан найдуулгаа тангаригаараа баталһан байгаа. 18Бурханай худалаар хэлэжэ болохогүй, хубилдаггүй хоёр юумэн бии юм. Тиимэһээ бидэ урдамнай оршожо байһан найдуулга хатуугаар адхаад, ехэтэ урмашажа, Бурхантай хамтархадаа хоргодохо газар олобобди. 19Тэрэ найдалга манай амиин бархагтал мэтэ юм. Тэрэ найдалга аюулгүй, бата, тэнгэриин һүмын хүшэгэй саагуур досоонь ородог юм. 20Тиихэдэ Иисус бидэнэй аша туһада урдамнай тиишээ ороод, Мелхиседегэй заяаһанаар хэтын хэтэдэ ахамад санаарта болоо бэлэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\