Еврейнүүдтэ 7

1Мелхиседек болбол Салимай хаан, Дээдын Бурханай санаарта байгаа юм. Абраһамай дүрбэн хаашуулые дараад, дайнһаа бусажа ябахадань, Мелхиседек тэрээнтэй ушаржа үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳгѳѳ бэлэй. 2Тиин Абраһам байһан юумэнэйгээ арбанай нэгэн хубиие Мелхиседегтэ үгэһэн байгаа. (Мелхиседегэй нэрынь нэгэ удха болбол «үнэн сэдьхэлэй хаан»; тиихэдэ Салимай хаан байһан хадань тэрэнэй нэрэ үшѳѳ «энхэ тайбанай хаан» гэһэн удхатай). 3Тэрэ эхэ эсэгэгүй, угай бэшэггүй; тэрэнэй түрэһэн гү, али үхэһэн тухай гэршэлгэ байдаггүй. Тэрэ Бурханай Хүбүүндэ тон адли, мүнхэдѳѳ санаарта байха юм. 4Тэрэнэй агууехэ байхые таанар харагты. Манай үбгэ эсэгэ Абраһам дайнда олзолһон бүхы юумэнэйнгээ арбанай нэгэ хубиие тэрээндэ үгэһэн байгаа. 5Санаартадаар табигдаһан Левиин үри һадаһад Хуулиин ёһоор баһал Абраһамай үри һадаһад байһан ѳѳрынгѳѳ аха дүүнэрһээ, Израилиин арад түмэнэй олзын арбанай нэгэ хубиие суглуулха эрхэтэй. 6Мелхиседек болбол Левиин үри һадаһан бэшэшье һаа, Абраһамһаа арбанай нэгэ хубииень абаад, Бурханай найдуулгада хүртэһэн тэрэ Абраһамые үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳгѳѳ. 7Үршѳѳлдѳѳ хүртѳѳжэ байһан хүнэй үршѳѳгдэжэ байһан хүнһѳѳ үлүү дээгүүр байһаниинь арсашагүй. 8Эндэ арбанай нэгэ хубиие суглуулжа байдаг санаартад үхэлтэ хүнүүд юм, харин тэндэ арбанай нэгэ хубиие абаһан Мелхиседек амиды гэжэ гэршэлэгдээтэй юм. 9Абраһамай арбанай нэгэ хубиие түлэхэдэ, Левийшье (үри һадаһадынь арбанай нэгэ хубиие суглуулдаг) ѳѳрѳѳ баһал түлѳѳһэ үгэһэн болоно. 10Мелхиседегэй Абраһамтай уулзахада Левий үшѳѳ түрѳѳгүй, харин үбгэ эсэгэ Абраһамайнгаа досоонь байгаа гэжэ хэлэхэдэ болоно. 11Израилиин арадта үгтэһэн Хуулиин ёһоор левидүүд санаартан болоо. Хэрбээ левидүүд түгэс түгэлдэр санаартад байбал, Аароной табиһанаар бэшэ, харин Мелхиседегэй заяаһанаар ондоо санаартын гаража ерэхын хэрэг үгы һэн даа. 12Санаарталгын ээлжэлгэ хубилбал, Хуулииншье тогтоолнууд хубилгагдаха ёһотой байдаг. 13Бидэнэй дурдаһан Дээдын Эзэн ондоо обогой хүн байгаа, тиин обогойнь нэгэшье хүн санаартын алба гүйсэдхэдэггүй бэлэй. 14Дээдын Эзэн болбол Иудын обогой гэжэ һайн мэдээжэ юм. Санаартад тухай асуудал хүндэхэдѳѳ Моисей энэ обог тухай юушье хэлээгүй һэн. 15Мелхиседегтэл адли ондоо санаартын бии болоһониинь эндэһээ бүри элеэр харагдана. 16Тэрэ Хуулиин ёһоор гү, али тогтоолоор бэшэ, харин дууһашагүй амидаралай хүсѳѳр санаарта болоо юм. 17«Мелхиседегэй заяаһанаар ши хэтын хэтэдэ санаарта байхаш», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 18Хуушан тогтоол бирагүй, аша туһагүй байһан дээрэһээ мүнѳѳ хүсэгүй болгогдонхой. 19Моисейн Хуули ямаршье юумые эрхим түгэс болгоогүй. Тиимэһээ маанадай Бурханда ойртохын тула мүнѳѳ бүри һайн найдуулга үгтэнэ. 20Тиихэдэ үшѳѳ Бурханай тангариг үгтѳѳ. Ондоо хүнүүдэй санаарта болоходо Бурхан тиимэ тангариг үгѳѳгүй һэн. 21Харин Иисус болбол Бурханай тэрээндэ үгэһэн тангаригай ёһоор санаарта болоо юм: «Дээдын Эзэн „Ши хэтын хэтэдэ санаарта байхаш“ гээд тангариглаа юм, тиин хэлэһэн үгѳѳ бусаажа абахагүй». 22Энэ илгаа Иисусые баһал бүри һайн хэлсээнэй найдабари болгоно. 23Ондоошье илгаа байгаа: бусад санаартад үхэдэг ушарһаа ехэ олон байгаа. 24Харин Иисусай мүнхэ амидаржа байһан хадань тэрэнэй санаартын албан баһа мүнхэ юм. 25Тиимэһээ зониие үргэлжэ абаржа байха аргатай тэрэ санаарта хэтын хэтэдэ амиды байжа, тэрээгүүр дамжан Бурханда ерэһэн хүнүүдэй түлѳѳ Бурханай урда гуйдаг юм. 26Үнэндѳѳ Иисус маанадтал хэрэгтэй Ахамад Санаарта юм. Тэрэ болбол арюун нангин; харата хэрэгүүдые үйлэдѳѳгүй, нүгэл шэбэлдэ унаагүй; нүгэлтэ зонһоо илгаруулагдаад, тэнгэридэ дэгдүүлһэн байгаа. 27Ондоо ахамад санаартадтал адли түрүүн ѳѳрынгѳѳ нүгэлнүүдэй түлѳѳ, һүүлдэнь арад зоной нүгэлнүүдэй түлѳѳ үдэр бүхэн үргэл асарха тэрээндэ хэрэггүй. Тэрэ нэгэтэ, тиихэдэ хэтын хэтэдэ ѳѳрыгѳѳ үргэл болгон үргѳѳ. 28Моисейн Хуули дутагдалнуудтай хүнүүдые ахамад санаартаар табидаг, харин Хуулиин һүүлдэ үгтэһэн Бурханай тангариг хододоо эрхим түгэс Хүбүүниие ахамад санаартаар табяа юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\